Offentlighetsprincipen bidrar inte till ökad kvalitet

Svenska Vård avstyrker förslaget att införa offentlighetsprincipen inom privat utförd vård och omsorg. För oss är det av största vikt att all verksamhet som bedrivs med offentliga medel utformas på ett sätt som säkrar  likvärdighet, kvalitet, effektivitet, behovsstyrning och öppenhet. Medborgarnas långsiktiga förtroende för välfärden och dess tjänster, oavsett om de erbjuds i offentlig eller fristående regi, har en nära koppling till att skattemedel går till kvalitativt god  verksamhet som är till gagn för den enskilde brukaren/patienten. Det kräver i sin tur öppenhet, tillsyn och uppföljning av utförare inom vård, omsorg och behandling.

Tyvärr har utredningen "Ökad insyn i välfärden" valt att fokusera på organisations- och systemnivå istället för att arbeta fram förslag som på allvar bidrar till ökad insyn och stärkt kvalitet. Det finns inget tydligt samband mellan utredningens förslag om att införa offentlighetsprincipen inom offentligt finansierad välfärd och kvalitetsförbättringar i den verksamhet som bedrivs. Tvärtom är risken uppenbar att förslaget leder till ökad administration.

Offentlighetsprincipen är ett komplext regelverk  som fordrar stor administrativ kapacitet. Det kommer att krävas omfattande utbildningsinsatser för att fristående utförare ska klara av att hantera registrering, utlämnandefrågor och sekretessprövning. Till detta fogas ordnande av arkiv. Krav som kommer att öka kostnaderna för utförarna och ta såväl personella som ekonomiska resurser  från kärnverksamheten.

Läs Svenska Vårds remissvar i sin helhet här.

Facebook
Facebook