Att stapla utredningar på varandra stärker inte välfärden

Svenska Vård finner det beklagligt att regeringen väljer att stapla utredning efter utredning på varandra istället för att ta itu med de reella utmaningar som välfärden står inför. Varje år köper stat, kommun och landsting in varor, tjänster och byggentreprenader för mer än 600 miljarder. Småföretag väljer allt oftare att inte delta i offentliga upphandlingar då det är alltför komplicerat och tar för lång tid. En oroväckande utveckling som på sikt riskerar att leda till färre anbud och därigenom ökade kostnader, mindre mångfald och begränsad valfrihet för skattebetalarna.

Vår uppfattning är att grunden för en fungerande marknadsekonomi är att främjande av konkurrens leder till utveckling av tjänster och produkter. När offentliga och privata utförare ges möjlighet att konkurrera med varandra och ta lärdom av den andre uppstår innovation och förändringstryck som leder till stärkt kvalitet, mångfald och valfrihet. Det har i decennier varit grundbulten för svensk konkurrenskraft och välstånd. Ett viktigt verktyg i detta arbete är offentlig upphandling och dagens regelverk som säkerställs i kapitel 19 i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Mot den bakgrunden har vi svårt att se några mervärden i den promemoria som regeringen skickat ut på remiss kring förslag till ändringar i LOU med anledning av Välfärdsutredningens förslag. Inte minst då regeringen redan har tillsatt en pågående utredning om förenklade upphandlingsregler i syfte att se över hur detta regelverk kan göras enklare och mer flexibelt. En utredning som kommer att presentera sitt resultat i juni 2018. Svenska Vårds uppfattning är att det vore klokt att invänta resultatet från denna utredning innan initiativ tas till eventuella regelförändringar avseende upphandlingar avseende välfärdstjänster. Att stapla utredningar på varandra stärker varken välfärden eller företagens möjlighet att bidra till kvalitet och valfrihet.

Läs vårt fullständiga remissvar här.

Facebook
Facebook