Dags att fokusera på kvalitet – oavsett driftsform

Svenska Vård deltog, tillsammans med Läkarförbundet, e-Hälsomyndigheten och Sveriges tandläkarförbund, i publikationen Privat Vård som distribuerades tillsammans med Svenska Dagbladets riksupplaga. Syftet var att understryka vikten av att kvalitet alltid står i centrum. Oavsett driftsform. Där långsiktiga spelregler skapar trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Läs mer här.

Förbundsdirektör Thomas af Bjurs krönika går även att ta del av nedan:

"Frågan om vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd har under alltför lång tid tillåtits diktera det angelägna samtal som behöver föras kring välfärdens långsiktiga utveckling. Politiska beslutfattare, entreprenörer och kompetenta medarbetare inom vård, omsorg och behandling runt om i vårt land har under de senaste två åren tvingats förhålla sig till en infekterad och högljudd debatt som ofta skjutit högt över målet. En debatt som varken bidragit till att analysera de utmaningar som vår solidariskt finansierad välfärd står inför eller haft den avgörande parametern för ögonen. Kvaliteten på de tjänster som den enskilde individen erbjuds. Oavsett om vården, omsorgen och behandlingen utförs av offentliga eller privata utförare.

Utgångspunkten för Svenska Vård, som företräder privata utförare inom välfärdssektorn, är lika enkel som tydlig. Fokus ska alltid vara kvalitet och utfall för den enskilde brukaren. Inte driftsform eller storlek på vinstuttag hos enskilda utförare. Vår uppfattning är att nyckeln till en trygg välfärd kräver valfrihet och en mångfald av utförare. Därför räds vi inte konkurrens som bygger på kvalitet. Tvärtom välkomnar vi kvalitetskonkurrens där de utförare som inte lever upp till högt ställda krav på kvalitet slås ut. Vi vill därför se fler upphandlingar som sätter kvaliteten främst. Vi vill se fler LOV-system som formas efter kvalitetskriterier. Och vi vill se stärkt kompetens hos de ansvariga politiker och tjänstemän som är beställare av välfärdstjänster. Faktum är att om beställningen från stat, kommun och landsting är bristfällig eller fokuserar mer system än innehåll kommer utfallet att bli därefter. Ytterst handlar det om att med givna resurser åstadkomma mer och bättre kvalitet för de skattemedel som står till förfogande. För att det ska vara möjligt behöver fler seriösa utförare, inte färre, ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling. För oss är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet som präglas av hög kvalitet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ger ett mervärde.

Svenska Vård kommer enträget att fortsätta vårt arbete för att kvalitet alltid ska stå i centrum. Oavsett driftsform. Vi vill se långsiktiga spelregler som skapar en trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Det kräver i sin tur att ansvarstagande politiker i regeringsställning och opposition når en blocköverskridande överenskommelse kring offentlig finansiering av välfärdstjänster. En överenskommelse som är hållbar över tid och regeringsskiften. Det vore till gagn för en fortsatt högkvalitativ svensk välfärd. Idag, imorgon och i framtiden."

Facebook
Facebook