Distribution av vaccin till privata verksamheter – UPPDATERAD

Svenska Vård har mottagit frågor från medlemsföretag kring distributionen av vaccin mot covid-19. Bakgrunden är farhågor om att privata vårdgivare ska nedprioriteras i förhållande till kommunalt drivna verksamheter.

I den kontinuerliga dialog som Svenska Vård har med myndigheter men även kommunala och regionala uppdragsgivare framhåller vi ständigt vikten av att privata utförare hanteras på ett likvärdigt sätt som offentliga utförare. Det ska vara de vård- och omsorgstagare med störst behov, utifrån fastställd prioriteringsordning, som får tillgång till vaccin först. Oavsett driftsform i den verksamhet där individen erhåller vård- och omsorg. Svenska Vård kommer att följa detta noga och vid behov agera för att säkerställa att så blir fallet.

När det gäller prioriteringsordning har Folkhälsomyndigheten fastställt följande:

Fas 1 (inleddes i slutet av december 2020):

De som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2 (februari 2021)

Övriga personer som är 65 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.

Vissa medicinska riskgrupper (dialys och transplanterade) samt hushållskontakter.

Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas 3

60-64 år.

18-59 år med medicinsk riskökning.

Personer som har svårt att följa råd om smittskyddande åtgärder.

Fas 4

Övriga 18-59 år.

Läs gärna mer här.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Svenska Vård om det finns ytterligare frågor eller om det uppstår bekymmer för er verksamhet när det gäller tillgången till vaccin. Vi finns här för er som medlemmar!

Taggar

COVID-19FOLKHÄLSOMYNDIGHETENVACCINATION
Facebook
Facebook