Ersättning för merkostnader kopplade till covid-19

Under den pågående pandemin har Svenska Vårds medlemsföretag gjort fantastiska insatser för att ge en kvalitativt god vård och omsorg runt om i vårt land. Det har emellertid funnits en växande oro för att de merkostnader som covid-19 inneburit och fortsatt innebär ska slå undan benen för en långsiktigt hållbar ekonomisk stabilitet i berörda välfärdsverksamheter.

Det därför glädjande att regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av covid-19. Regeringen har totalt avsatt 5 miljarder kronor under 2020.

De områden som omfattas av det ekonomiska stödet är hälso- och sjukvård samt socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Som merkostnader räknas provtagning av personal, smittskyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning.

Statsbidraget kan sökas för merkostnader som verksamheter haft under perioden 1 februari till 30 november 2020. Statsbidraget omfattar även merkostnader som uppstår hos privata utförare. Det är dock endast kommuner och regioner som kan ansöka om statsbidraget. Med andra ord samlar kommuner och regioner ihop ekonomiska anspråk, oavsett driftsform, och skickar in en samlad ansökan om ekonomiskt stöd till Socialstyrelsen. När anspråken godkänts av Socialstyrelsen betalas ersättning ut via kommuner och regioner till de sökande verksamheterna.

Kommuner och regioner hanterar processen kring ansökan på ett i stort sett likartat sätt. I en del kommuner och regioner finns det förtjänstfulla digitala verktyg för att skicka in sina ekonomiska anspråk. I andra kommuner och regioner ska anspråk skickas in via mail till en utsedd tjänsteman. Obeaktat detta finns det alla möjligheter att ansöka om ersättning för merkostnader i samtliga 290 kommuner och 21 regioner.

Deadline för den sista ansökningsomgången är den 30 november så det finns fortsatt gott om tid att analysera vilka merkostnader som uppstått till följd av covid-19 och söka ersättning i den kommun eller region där verksamheten bedrivs. Viktigt att komma ihåg är att det vanligtvis är den 1 november som är sista dag för att skicka in anspråk till kommun eller region för att det ska kunna ingå i en ansökan till Socialstyrelsen.

Tveka inte att ta kontakt med Svenska Vårds kansli om det finns frågor eller funderingar. Vi finns här för er!

Taggar

CoronaCOVID-19EKONOMISK ERSÄTTNINGregeringenSocialstyrelsen
Facebook
Facebook