Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Svenska Vård välkomnar att regeringen tillsatt en särskild utredare, Fredrik Lundh Sammeli, med uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. Det är viktigt att samhällets ansvar för dessa utsatta barn är omfattande och att deras rättsliga ställning förtydligas. Utredaren ska även föreslå en juridisk definition för skyddade boenden som tar emot barn, hur en tillståndsplikt för dessa boenden kan utformas samt analysera konsekvenserna av att införa tillståndsplikt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

För Svenska Vård, som branschorganisation med ett verksamhetsnära perspektiv där den enskilde individen står i centrum, är det viktigt att regeringens utredare får tillgång till all den sakkunskap och erfarenheter som våra medlemsföretag besitter. Vi kommer således att vara en konstruktiv part i det kommande arbetet och bistå med synpunkter och förslag som vi anser vara centrala för att ytterligare stärka barnperspektivet inom denna viktiga verksamhet.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

Facebook
Facebook