GDPR – konsekvenser för vårdgivare

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in till en heldagsutbildning i ämnet GDPR - konsekvenser för vårdgivare.


Delta på plats eller digitalt

GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 20916/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter) har nu gällt i tre år. Under denna tid har det förekommit ett flertal ärenden hos tillsynsmyndigheter och domstolar. Ärendena har i vissa fall även avsett olika slags vårdgivare och det har nu börjat växa fram en praxis som vi kan utgå ifrån i GDPR-arbetet även inom vården.

Denna utbildning syftar till att ge kunskap bland annat om de olika artiklar och regler i GDPR som är särskilt aktuella utifrån vårdgivarperspektivet, hur GDPR förhåller sig till andra regelverk som kan vara tillämpliga i verksamheten, vilka brister och andra förhållanden i förhållande till GDPR som särskilt uppmärksammats hos olika vårdgivare, vilka sanktionsavgifter och andra konsekvenser som detta medfört för vårdgivarna, samt om vilka olika slags lösningar som är mer eller mindre lämpliga för informationshanteringen hos vårdgivarna. Allt detta utgår ifrån att vårdgivare hanterar personuppgifter som är särskilt känsliga och skyddsvärda, vilket ställer särskilda krav på säkerheten. Därtill kommer utbildningen att behandla frågeställningar utifrån andra näraliggande regelverk, såsom NIS-lagen (2018:1174) och olika bestämmelser om sekretess, som får betydelse för informationshanteringen. Utbildningen ska därmed ge kunskap om vilka typiska fallgropar som GDPR kan innebära för vårdgivare, vilka konsekvenser detta kan leda till och hur detta kan undvikas.

Utbildningen riktar sig till all slags personal som i sitt arbete hos vårdgivarna ansvarar för eller hanterar olika slags information som innehåller personuppgifter. Som exempel kan nämnas beslutsfattare och ansvariga för anskaffande av informations- och IT-system, personal inom HR eller personaladministration, personal som arbetar med IT, information och säkerhet, men även dataskyddsombud eller jurister. Utbildningen ska hjälpa personalen att i sitt arbete fatta beslut som blir korrekta i förhållande till GDPR och näraliggande regelverk, vilket minskar riskerna för tillsyn och sanktioner men även främjar vårdtagarnas och allmänhetens förtroende för verksamheten.

Innehåll

 • En allmän översikt över GDPR, dess bakgrund och tillämpningsområde – varför tillkom GDPR, vad omfattas och när är GDPR tillämplig?
 • GDPR:s tillämpningsområde och förhållandet till andra regelverk som angår informationssäkerhet – Hur förhåller sig GDPR till t.ex. NIS-lagen, brottsdatalagen och patientdatalagen?
 • Vilka personuppgifter ska behandlas – vad är en personuppgift och vilka personuppgifter är känsliga eller särskilt skyddsvärda?
 • Rollerna vid personuppgiftsbehandling – vem är personuppgiftsansvarig, vem är personuppgiftsbiträde och vad gäller för gemensamt personuppgiftsansvar?
 • Grundläggande principer och kravet på rättslig/laglig grund – vilka krav gäller för att personuppgifterna ska få behandlas?
 • Säkerhetskraven – vilka krav på säkerhetsåtgärder gäller för behandlingen av personuppgifter hos vårdgivare och hur ska dessa krav uppfyllas?
 • Informationsskyldigheten – när och hur ska information lämnas om behandlingen av personuppgifter och vad gäller beträffande registerutdrag?
 • Den registrerades rättigheter – vilka konkreta rättigheter har de registrerade och vad kan de begära vad gäller behandlingen av deras personuppgifter?
 • Personuppgiftsbiträdesavtalet och anlitandet av utomstående för att sköta informationshanteringen – vad gäller och hur ska personuppgiftsbiträdesavtal se ut?
 • Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt – vad innebär dessa och hur förhåller sig sådana regler till GDPR och informationshanteringen?
 • Schrems 2-domen – vad innebär den och vilka konsekvenser kan den få?
 • Tillsynsbeslutet mot de åtta vårdgivarna – vilka fel och brister var ak tuella, vad blev konsekvenserna och vilka lärdomar föranleder detta?
 • Tillsynsbeslutet avseende 1177 – vilka fel och brister var aktuella, vad blev konsekvenserna och vilka lärdomar föranleder detta?
 • Utkontraktering/outsourcing av informationshanteringen – vilka särskilda problem och hänsynstaganden kan detta föranleda, t.ex. beträffande olika slags molntjänster?

Kursledare: Conny Larsson är advokat och är verksam på Advokatfirman Singularity Law AB. Han har arbetat med IT- och informationsrättsliga frågor i mer än 30 år. Han har bl.a. varit verksjurist hos Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Telia-koncernen, bolagsjurist hos Flextronics Network Services, samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten.

Utbildningsdatum:
13 oktober klockan 09.00-16.00
Utbildningsplats: Stockholm, utbildningslokal meddelas senare.

Delta på plats eller digitalt

 • Pris per deltagare

  Fysisk utbildning - på plats:

  2 950 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 950 kronor för medlemmar i Famna.
  4 450 kronor för icke medlemmar.

  Digital utbildning - live webinar:

  2 750 kronor för medlemmar i Svenska Vård.
  2 750 kronor för medlemmar i Famna.
  4 250 kronor för icke medlemmar.

  Priserna är exklusive moms.

  Fika och lunch ingår i de fysiska utbildningarna på plats.

  Begränsat antal platser.

  Här kan du läsa mer om hur vi anordnar våra digitala utbildningar:

  Digitala utbildningar hos Svenska Vård

  Frågor om anmälan:
  info@svenskavard.se


  i samverkan med


 • Anmäl dig här

 • Samtliga deltagarens namn och epost

 • Använd nedrullningslistan och "+" för att lägga till fler deltagare.
 • Deltagarens förnamnDeltagarens efternamnDeltagarens e-postSpecialkost 
 • Kryssa i medlemskap:

 • Genom att klicka på Skicka in godkänner du vår policy för hantering av personuppgifter samt nedanstående bokningsregler.

  Som bekräftelse på din anmälan får du ett autosvar via mail.

  I anslutning till utbildningsdatumet kommer faktura samt ytterligare praktisk information om utbildningen.

  Svenska Vård tillämpar fastställda regler för avbokning. Avgiftsfri avbokning är möjlig fram till 30 dagar före kursstart. Sker avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften. Det är dock möjligt att överlåta platsen till annan person. Byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren erhållit en bekräftelse från Svenska Vård. Svenska Vård följer de regler och rekommendationer som myndigheter fastslår avseende covid-19. Mot bakgrund av detta förbehåller vi oss rätten att om myndigheternas rekommendationer och regler omöjliggör att för oss att arrangera fysiska utbildningar, boka om dessa till digitala utbildningar.

  Svenska Vård
  c/o Företagarna
  106 67 Stockholm
  orgnr: 802449-3119
Facebook
Facebook