Systematiskt kvalitetsledningsarbete

Svenska Vård i samverkan med Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd - bjuder in fristående, idéburna och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och hälso- och sjukvård till en grundläggande kurs i systematiskt kvalitetsledningsarbete.

Systematiskt kvalitetsledningsarbete står allt mer i fokus inom vård och omsorg. Kvalitet efterfrågas och granskningen från beställare och myndigheter blir allt skarpare. Det kan vara svårt som vårdgivare att få överblick över alla krav som ställs och att veta om man uppfyller dem. Det kan också vara en utmaning att få det systematiska kvalitetsarbetet att leda till konkret nytta i verksamheten och att få det tekniska stödet att fungera.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att tydliggöra kraven på det systematiska kvalitetsledningsarbetet och att presentera effektiva metoder och verktyg för genomförandet.

Målet med kursen är att deltagarna ska få konkreta förslag och verktyg för förbättringar inom det egna systematiska kvalitetsledningsarbetet. Kursen skall också bidra till att deltagarna lättare uppfyller krav från myndigheter och beställare och når en högre kvalitet i sin verksamhet.

Omfattning och innehåll

- Krav: lagar och föreskrifter samt andra kravställningar

- Processer, aktiviteter och rutiner

- Avvikelsehantering, synpunkter och klagomål

- Risk- och händelseanalys

- Svenska Vårds “Handledning - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

- Egenkontroll, bl a kvalitetsmätning inkl. nationella jämförelse

- IVO:s tillsyn

- Dessutom dokumenthantering, systemstöd (programvara, molntjänster, IT) och den fortsatta utvecklingen inom området

 

Kursledare

Patrik Ulander, Misa Kompetens

Utbildningsdatum
14 maj 2019 klockan 09.00-16.00 i Stockholm FULLBOKAD