Seminarium gav ökad kunskap om vård för barn och unga i HVB

Svenska Vård anordnade, i samverkan med Famna, ett fullsatt frukostseminarium kring vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov. Utgångspunkten var den utredning som Socialstyrelsen överlämnat till regeringen kring Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov med underrubriken Förutsättningar och former för integrerad och annan specialiserad vård.

I utredningen framgår att barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) med stöd av LVU mycket ofta har psykiatriska tillstånd och vårdbehov som behöver tillgodoses samtidigt som de sociala vårdbehoven. I en undersökning som Socialstyrelsen har genomfört vid SiS särskilda ungdomshem framkommer bland annat att:

71 procent av barnen och de unga hade minst en fastställd psykiatrisk diagnos. 45 procent av barnen och de unga hade minst två dokumenterade diagnoser och 20 procent hade minst tre samtidiga diagnoser. Det fanns en stor överlappning mellan olika psykiatriska tillstånd. Adhd var den vanligaste diagnosen hos både pojkar och flickor. 40 procent av barnen och de unga hade varit i något akut psykiatriskt tillstånd de senaste sex månaderna. Självmordsbeteende var tre gånger vanligare bland flickor och självskadebeteende var mer än fyra gånger så vanligt bland flickor jämfört med bland pojkar.

Socialstyrelsens slutsats är att om inte vården i HVB kan möta barnens och de ungas samlade vårdbehov, finns det tydliga risker för att dessa barn och unga inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som andra barn och unga. De riskerar också att få insatser från socialtjänsten som de inte kan tillgodogöra sig om inte deras psykiatriska tillstånd och vårdbehov uppmärksammas.

För att ta del av hela utredningen klicka här.

Facebook
Facebook