Hur säkerställs en jämlik hälsa för barn och unga inom institutionsvård?

Att barn och unga inom institutionsvården saknar tillgång till hälso- och sjukvård, särskilt psykiatrisk vård, har uppmärksammats i flera statliga utredningar genom åren. Förklaringar till att denna olyckliga situation uppstått och kvarstår är bland annat att socialtjänstens lagrum inte tar hänsyn till psykisk ohälsa, att antalet heldygnsplatser för barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård har minskat, att ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting är otydlig och framför allt – att samverkan mellan huvudmännen brister på såväl grupp- som individnivå.

För att söka råda bot på detta har Socialstyrelsen fått ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningar och former för en integrerad och mer specialiserad dygnsvård för barn och unga inom institutionsvård som samlat kan möta behov av vård med stöd av LVU och hälso- och sjukvård, främst psykiatri. I uppdraget bör ingå att analysera förutsättningarna för differentiering och specialisering inom såväl SIS-verksamheter som övrig institutionsvård som utförs med stöd av LVU. Uppdraget ska redovisas till regeringen i mitten av februari 2019.

Svenska Vård deltar som aktiv medpart i en av de referensgrupper som samlar företrädare för profession, huvudmän och myndigheter, brukarföreträdare samt forskare. Samtal som ger Socialstyrelsen möjlighet att i ett tidigt skede presentera sina utkast till bedömningar av hur vården för dessa barn och unga kan stärkas men inte minst resonera med oss i branschen kring vägval. Svenska Vård och våra medlemsföretag kommer att fortsätta att bidra med konstruktiva och framåtsyftande synpunkter i det fortsatta arbetet. Vi har ett gemensamt ansvar inom välfärden för att säkerställa att alla barn och unga i vårt land ges möjlighet till en jämlik hälsa.

Facebook
Facebook