Kvalitet ska vara styrande för såväl utförare som beställare

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat HVB och verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och jourhem. Vårdanalys övergripande slutsats i rapporten ”Hittar vi hem? En kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga” är att det råder brist på familjehem, personalomsättningen inom socialtjänsten är hög och möjligheterna till kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av vården brister på alla nivåer. Enligt Vårdanalys går det inte att säga hur många barn som placeras, vad det kostar eller hur det går för dem. Mot den bakgrunden anser man att regeringen behöver vidta åtgärder för att bidra till effektiva strukturer för kunskapsstyrning och systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården.

Svenska Vård, som deltagit i referensgruppen till Vårdanalys rapport, instämmer i slutsatsen att det är angeläget att utveckla bättre uppföljningsmetoder som fokuserar på kvalitet. Inte driftsform. För alla seriösa fristående aktörer som bedriver verksamhet inom HVB och familjehem är det centralt att beställare i form av stat och kommun kan definiera, mäta och följa upp kvalitet. Idag saknas ofta denna kunskap när det gäller den sociala dygnsvården för barn och unga. Därtill saknas en gemensam bild av vad som är god kvalitet, det är oklart vilka barn som har nytta av institutionsvård och det finns begränsat med forskning om effekten av olika stöd- och behandlingsinsatser.

För Svenska Vårds medlemsföretag är det viktigt att kvalitetskonkurrens är styrande för såväl utförare som beställare. Att den verksamhet och de tjänster som tillhandahålls bedöms utifrån den kvalitet som den enskilde brukaren/patienten erbjuds. Då det handlar om en utsatt grupp som är föremål för en av de mest ingripande åtgärder som det offentliga kan utföra är det av yttersta vikt att vården och omsorgen håller god kvalitet, är trygg och alltid utgår från barnets perspektiv. Svenska Vård och våra medlemmar kommer oförtrutet att arbeta på alla fronter för att bidra till en fortsatt positiv utveckling där kvalitet står i fokus.

Facebook
Facebook