Lagändring krävs för en kunskapsbaserad socialtjänst

Svenska Vård efterfrågar i en debattartikel, tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vision, en lagändring som gör det möjligt att samla in personnummerbaserad statistik nationellt. Syftet är att öka kunskap och stärka kvalitet vad gäller förebyggande stöd och insatser till samhällets mest utsatta.

Idag begränsar gällande lagstiftning möjligheten att nationellt samla in personuppgifter från kommunernas socialregister. Det innebär att vi inte kan se vilken hjälp människor i svåra situationer får eller vilken nytta olika insatser ger. Vi kan inte heller se hur jämlik vården och omsorgen är eller hur den skiljer sig mellan kommuner och runt om i landet. Personnummerbaserad statistik behövs därför som grund för att kunna se resultatet av de insatser som ges, på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. Det är också en förutsättning för att vi med gemensamma krafter ska kunna vidareutveckla socialtjänstens insatser.

Integritetsfrågan är viktig och ska beaktas. Men den får inte stå i vägen för en konstruktiv diskussion om hur uppföljning genom personnummerbaserad statistik kan användas för att säkerställa en jämlik vård och omsorg för de mest utsatta i vårt samhälle. Vi vet att det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt. Trots det kan inte några fördjupade analyser kan göras. Risken är således stor för en fortsatt ojämlik vård och omsorg. Det är inte acceptabelt. Vi måste få förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat. Lagen behöver ändras.

Läs hela artikeln här.

Facebook
Facebook