Lika förutsättningar – nyckel till ökad kvalitet och mångfald

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur diskuterade i veckan idéburna utförares roll i välfärden med regeringens särskilda utredare Samuel Engblom. Utgångspunkten för samtalet var det regeringsuppdrag som givits i syfte att främja idéburna aktörers deltagande i välfärden.

För Svenska Vård är det grundläggande att konkurrensneutraliteten värnas. Vi vill se lika förutsättningar, mångfald och likvärdiga krav - oavsett utförarens driftsform. Utredningen går delvis i en annan riktning. Det kommer, med största sannolikhet, att föreslås att en bestämmelse införs i Lagen om offentlig upphandling (LOU) som ger upphandlande myndigheter möjlighet att reservera rätten att delta i en upphandling av välfärdstjänster till idéburna aktörer. Det anser vi vara fel väg att gå då det riskerar att missgynna privata utförare och särskilt små- och medelstora företag.

Det innebär inte att vi är negativa till non-profit. Tvärtom. Svenska Vård har ett antal medlemmar som är idéburna aktörer och som varje dag utför storartade insatser inom vård och social omsorg. Det är dock centralt att privata, idéburna och offentliga aktörer ges lika förutsättningar att bedriva verksamhet och bidra till välfärdens utveckling. Då kan den enskilde individen få sin unika behov tillgodosedda. Det är bra för såväl utförare som beställare av skattefinansierad välfärdsverksamhet.

Utredningen med tillhörande förslag ska överlämnas till regeringen i mitten av december 2019. Svenska Vård kommer oförtrutet att argumentera för att utredningen lägger fram förslag som främjar idéburen verksamhet utan att missgynna andra driftsformer.

(På fotot syns till vänster Thomas af Bjur och utredare Samuel Engblom).

Facebook
Facebook