Mer forskning behövs kring placerade ungdomar

Svenska Vård anordnade ett frukostmöte där docent Stefan Wiklund vid Stockholms Universitet gav en bild av den forskning som SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) bedrivit kring ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvården.

SBU:s kunskapssammanställning visar att det vetenskapliga underlaget generellt sett är otillräckligt för att bedöma effekten av de flesta program som används vid institutionsvård av ungdomar med antisocial problematik. Därtill saknas möjligheten att bedöma relationen mellan programmens kostnader och effekter.

Stefan menade emellertid att avsaknaden av relevanta, tillförlitliga resultat inte behöver betyda att program bör tas bort från befintlig verksamhet. Det betyder inte heller att man måste avstå från att införa nya program som bedöms som lovande. Det som krävs är strukturerade former för hur program införs, bibehålls eller avvecklas. Något som kan se genom lokal uppföljning där både positiva och eventuellt skadliga effekter utvärderas systematiskt. Svenska Vårds medlemmars verksamhetsnära perspektiv med fokus på kvalitet är i detta avseende en viktig parameter att ta med i det fortsatta arbetet

Ta gärna del av SBU: s rapport här.

Facebook
Facebook