Mer kunskap krävs kring kvaliteten inom den sociala dygnsvården för barn och unga

När ett barn omhändertas av socialtjänsten och placeras i ett familjehem eller på ett HVB är det en allvarlig åtgärd där det är viktigt att barnets bästa alltid kommer i första hand. Denna utgångspunkt låg till grund för den rapport som Vårdanalys tagit fram kring uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga.

Svenska Vård har aktivt deltagit i framtagandet av rapporten genom arbete i den referensgrupp som Vårdanalys förde dialog med under hela processen. Förutom Svenska Vård deltog bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, IVO, Akademikerförbundet, Föreningen Sveriges Socialchefer, Barnombudsmannen, Statens institutionsstyrelse, Riksförbundet Attention och Datainspektionen.

De slutsatser som Vårdanalys når fram till i rapporten är följande:

- Det saknas grundläggande uppgifter för en ändamålsenlig uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga.

- Dagens uppföljning ger inte någon samlad bild av vården och omsorgen ur barn och ungas perspektiv

- Uppföljningen av viktiga områden på systemnivå, som tillgänglighet, effektivitet och jämlikhet, brister

- Det finns hinder för kommunernas arbete med systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling.

Vårdanalys identifierar två utvecklingsområden:

- Regeringen bör ta initiativ till en nationell struktur för uppföljning som inkluderar viktiga områden för att belysa vårdens kvalitet och där barn och ungas perspektiv på vården är en central del.

- Regeringen och kommunerna bör stärka förutsättningarna för lokalt uppföljnings-, analys- och förbättringsarbete.

För Svenska Vård och våra medlemsföretag är det centralt att kvalitet till gagn för det enskilda barnet är ledstjärnan inom den sociala dygnsvården. Mot bakgrund av detta välkomnar vi initiativ som syftar till att kvalitetssäkra, utveckla och förbättra vården. Vårdanalys rapport med tillhörande förslag till utvecklingsområden är bra och vi är redo att vara en konstruktiv part i det fortsatta arbetet.

Läs rapporten i sin helhet här.

Facebook
Facebook