Beklagligt att regeringen går vidare med vinsttaket

I dag presenterade regeringen tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag om vinstbegränsning för företag som verkar inom skola och omsorg. Förslaget synes i allt väsentligt vara detsamma som det kritiserade förslaget från välfärdsutredaren Ilmar Reepalu. Svenska Vård och Företagarna beklagar att regeringen går vidare med förslaget, som riskerar att långsiktigt skada både välfärden, valfriheten och den fria företagsamheten i Sverige.

Regeringens förslag om vinstbegränsning omfattar privata företag som bedriver verksamhet inom exempelvis hemtjänst, äldreboenden, förskolor och grundskolor. För dessa företag kommer i princip ett vinstförbud att gälla.

- Blir förslaget verklighet är det främst vårdtagarna som drabbas när uppskattade och välskötta välfärdsföretag tvingas stänga. Regeringen vet självfallet att kommunerna inte har några möjligheter att ta hand om alla individer som då skulle stå utan omsorg. Trots det lägger man fram förslaget. Det är inget annat än cyniskt, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Hårt slag mot kommunerna
Förslaget kommer i förlängningen slå hårt mot landets kommuner, som är de som kommer behöva täcka upp för bortfallet som uppstår om de privata aktörerna tvingas bort.

- Förslaget kommer slå särskilt hårt mot de små välfärdsföretagen utan stort eget investerat kapital. De kommer få svårt att bedriva kvalitativ verksamhet över tid. Väl fungerande välfärdsföretag – ofta drivna av kvinnor – kommer att se sig tvingade att lägga ned. Mångfalden och valfriheten kommer gå förlorad, liksom dynamiken och utvecklingskraften i sektorn. Ytterst är det medborgarna som kommer drabbas av detta, säger Företagarnas konkurrensexpert Ulrica Dyrke.

Bevara valfrihet och mångfald
Både Svenska Vård och Företagarna hoppas att förslaget inte kommer röstas igenom i riksdagen, och vill istället se ett ökat fokus på hur kvaliteten i välfärdssektorn kan utvecklas. Regeringens förslag om ägarprövning och tillståndskrav är ett vettigt steg, men förslaget om vinstbegränsning måste skrotas. Vi behöver kraftsamla och fokusera på rätt saker i stället för att tala om vinstbegränsning. Alla goda krafter behöver tas till vara - både genom privata aktörer, icke-vinstdrivande aktörer och offentlig sektor. Med klokt genomförd ägarprövning och tillståndskrav, utvecklade ersättningssystem, kvalitetsmodeller samt bättre uppföljning i upphandlingar kan man i stället kvalitetsutveckla välfärdssektorn och bevara både valfrihet och mångfald, vilket många medborgare värderar högt.

Kostnadsfri juridisk rådgivning för Svenska Vårds medlemmar

Svenska Vård är glada över att kunna meddela att vi har utökat våra förmåner för dig som är medlem. Från och med denna vecka erbjuder vi kostnadsfri juridisk rådgivning. Rådgivningen finns på plats för att svara på dina juridiska frågor måndagar till torsdagar klockan 08:30-16:30 och fredagar klockan 08:30-14:30. Telefonnumret till rådgivningen är 090-77 34 07. Uppge att du är medlem.

Är din verksamhet redo för 2018?

2018 införs ett antal nya krav inom vård- och omsorgsbranschen.

Se till att din verksamhet är rustad inför det nya året. Svenska Vård utbildar branschen och kvalitetssäkrar er verksamhet.

GDPR - EU:s nya dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 införs en ny dataskyddsförordning i Sverige. Det nya regelverket är direkt tillämplig som lag i samtliga EU:s medlemsländer och där det finns få möjligheter till speciallösningar i respektive land. De företag och organisationer som inte följer förordningen riskerar mycket höga sanktionsavgifter.

Svenska Vård kan hjälpa dig och din verksamhet i förberedelserna inför det nya regelverket. Vi erbjuder utbildning i dataskyddsförordningen i Stockholm.

Läs mer om utbildningen här

IBIC – individens behov i centrum

Av Sveriges 290 kommuner har redan 200 fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. Denna utveckling pekar tydligt mot att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat framtida upphandlingar. IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål.

Svenska Vård kan hjälpa din verksamhet att stå väl förberedda när IBIC slår igenom på allvar i branschen. Våra utbildningar i IBIC anordnas i Stockholm, Göteborg och Huskvarna.

Läs mer om utbildningen här.

BBIC – barns behov i centrum

2018 återkommer en våra mest uppskattade utbildningar i ny tappning - BBIC. Passa på att uppdatera din verksamhet och dina medarbetare i BBIC med de förändringar som gäller för 2018. Utbildningen riktar sig till föreståndare och medarbetare hos fristående och offentliga utförare som arbetar med social barn- och ungdomsvård.

Till våren erbjuder vi utbildning i BBIC i Stockholm och Göteborg.

Läs mer om utbildningen här

Givande dialog med Inspektionen för vård och omsorg

Svenska Vård genomförde idag ett konstruktivt möte med generaldirektören för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtalet kretsade kring en rad aktuella frågor med påverkan för våra medlemsföretag. Det handlade bland annat om handläggningstider, tillståndsfrågor, digital upplysningstjänst, tillsyn och brandskyddskrav. Samtalet fördes i en positiv anda och det fanns samsyn kring vikten av att se varandra som medspelare, inte motparter, i arbetet med att tillsammans utveckla framtidens välfärden.

(På fotot syns Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur, IVO: s generaldirektör Gunilla Hult Backlund, IVO: s avdelningschef tillståndsprövning Anna Sundberg och Svenska Vårds styrelseledamot Mikael Nygård)

Klokt besked från Alliansen kring vinster i välfärden

Svenska Vård välkomnar det besked som Alliansens fyra partiledare igår gav kring behovet av en blocköverskridande överenskommelse om vinster i välfärden. Utgångspunkten är att fokusera på hur kvaliteten i välfärden ska stärkas. Alliansen föreslår fyra grundläggande parametrar för det fortsatta samtalet med regeringen:

- Nationella kvalitetskrav. Nationella kvalitetskrav ska fastställas för samtliga verksamheter inom välfärden. Kraven ska gälla både fristående och offentliga huvudmän

- Öppenhet och transparens. Om människor ska kunna göra kloka och välgrundade val mellan de alternativ som erbjuds inom välfärden krävs mer öppenhet och transparens.

- Tillståndsplikt, ägar- och ledningsprövning. En generell tillståndsplikt bör införas inom välfärden. Kraven ska vara likvärdiga för fristående och offentliga aktörer.

- Skärpta sanktioner. För att komma tillrätta med kvalitetsbrister behöver dagens sanktioner skärpas och förstärkas. Sanktioner ska gälla både fristående och offentliga huvudmän.

Svenska Vård ställer sig bakom det som Alliansen föreslår. Vår uppfattning är tydlig. Kvalitet, valfrihet och kompetens ska stå i centrum. Då kan vi tillsammans fortsätta att utveckla välfärden till gagn för den enskilde vård- och omsorgstagaren. Det är hög tid för regeringen att kliva upp ur de politiska skyttegravarna och ta emot den utsträckta hand som oppositionen erbjuder. Välfärden är alltför viktig för att förpassas till politiska taktiserande. Svenska Vård och våra medlemsföretag är redo att bidra i detta viktiga arbete.

Åsa Felicetti fick Svenska Vårds hederspris 2017

Svenska Vård delade idag ut årets Hederspris till en person som är värd att uppmärksamma för insatser inom vård, omsorg och behandling. Pristagare 2017 är Åsa Felicetti som arbetar som sjuksköterska vid SiS Runnagården i Örebro.

Åsas djupa engagemang och omvittnade arbetsglädje kommer varje dag såväl vård- och omsorgstagare som kollegor på Runnagården till gagn, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

I Svenska Vårds motivering till årets pristagare framhålls att Runnagårdens Åsa Felicetti får priset därför att hon på ett bra sätt bidrar till att samarbetet mellan sjukvårdens olika aktörer ständigt utvecklas. I motiveringen nämns även Åsas insatser när det gäller att utbilda och handleda sina kollegor.

-  För Svenska Vård är det viktigt att premiera samarbete mellan den offentliga och den privata vården och omsorgen, i detta är Åsa och Runnagården en förebild, avslutar Thomas af Bjur.

Tidigare pristagare är bland annat: Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping, Sabina Goméz Jansson, samordnare mot våld i nära relationer Kristinehamns kommun och Olivia Trygg, initiativtagare, Stiftelsen Trygga Barn.

(På fotot syns Åsa Felicetti och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Att stapla utredningar på varandra stärker inte välfärden

Svenska Vård finner det beklagligt att regeringen väljer att stapla utredning efter utredning på varandra istället för att ta itu med de reella utmaningar som välfärden står inför. Varje år köper stat, kommun och landsting in varor, tjänster och byggentreprenader för mer än 600 miljarder. Småföretag väljer allt oftare att inte delta i offentliga upphandlingar då det är alltför komplicerat och tar för lång tid. En oroväckande utveckling som på sikt riskerar att leda till färre anbud och därigenom ökade kostnader, mindre mångfald och begränsad valfrihet för skattebetalarna.

Vår uppfattning är att grunden för en fungerande marknadsekonomi är att främjande av konkurrens leder till utveckling av tjänster och produkter. När offentliga och privata utförare ges möjlighet att konkurrera med varandra och ta lärdom av den andre uppstår innovation och förändringstryck som leder till stärkt kvalitet, mångfald och valfrihet. Det har i decennier varit grundbulten för svensk konkurrenskraft och välstånd. Ett viktigt verktyg i detta arbete är offentlig upphandling och dagens regelverk som säkerställs i kapitel 19 i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Mot den bakgrunden har vi svårt att se några mervärden i den promemoria som regeringen skickat ut på remiss kring förslag till ändringar i LOU med anledning av Välfärdsutredningens förslag. Inte minst då regeringen redan har tillsatt en pågående utredning om förenklade upphandlingsregler i syfte att se över hur detta regelverk kan göras enklare och mer flexibelt. En utredning som kommer att presentera sitt resultat i juni 2018. Svenska Vårds uppfattning är att det vore klokt att invänta resultatet från denna utredning innan initiativ tas till eventuella regelförändringar avseende upphandlingar avseende välfärdstjänster. Att stapla utredningar på varandra stärker varken välfärden eller företagens möjlighet att bidra till kvalitet och valfrihet.

Läs vårt fullständiga remissvar här.

Privata sjukvårdsförsäkringar hotas av regeringen

Svenska Vård delar inte regeringens uppfattning när det gäller förslaget om att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad. Tvärtom är det vår uppfattning att en viktig fördel med dagens system är att arbetsgivare och anställda genom de privata sjukvårdsförsäkringarna tar ett gemensamt ansvar för att investera i hälsa och förebygga uppkomsten av sjukdom. I en tid när sjukskrivningarna ökar bör regeringen istället uppmuntra arbetsmarknadens parter att ta ett fortsatt ansvar. Det finns en uppenbar risk att slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård skulle leda till att enskilda individer söker vård i mindre utsträckning än idag. Något som kan leda till ökade sjukskrivningar. Svenska Vård anser att det vore en mycket olycklig utveckling.

Läs vårt fullständiga remissvar här.

Välkommet att regeringen vill ändra assistanslagen

Debatten om personlig assistans har varit intensiv efter att en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras resulterat i att allt färre individer har rätt till statlig personlig assistans. Svenska Vård har påtalat det orimliga i de långtgående tolkningar som Försäkringskassan gjort som en följd av domen. Inte minst när det gäller att väntetid och beredskap inte längre ska inkluderas i rätten till personlig assistans.

För den enskilda vård- och omsorgstagaren innebär detta att assistans som tidigare gavs under väntetider mellan olika aktiviteter går förlorad. För utföraren av assistans uppstår oklarheter kring vilken assistans som ska ges vid vilken tidpunkt och till vilken ersättning. Väntetid är ett naturligt inslag i assistentjobbet när en brukare exempelvis deltar i kulturaktiviteter, är med på sammanträden eller umgås med vänner. Situationen som uppstått är således varken medmänsklig eller rättssäker.

Svenska Vård välkomnar därför att regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér aviserat att lagen ska ändras via en snabbutredning som ska presenteras i december. Ambitionen är att införa en tillfällig lag som skjuter upp de omprövningar som Försäkringskassan gör fram till att en ny lag kan träda ikraft. Vi anser emellertid att regeringen även måste rätta till tidigare domar. Det gäller även ersättningsnivåer och det faktum att regeringen instruerat Försäkringskassan att bryta utvecklingen av nyttjade timmar inom assistansen. Nu krävs att regeringen tar ett helhetsgrepp om LSS. Först då kan fler individer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva så självständiga liv som möjligt.

(På fotot syns barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Individens behov i centrum stod i fokus för ny utbildning

Idag sjösattes Svenska Vårds nya utbildning i IBIC - individens behov i centrum. Deltagare från såväl fristående som offentliga utförare ges kunskap om hur IBIC underlättar arbetet med att beskriva den enskilde individens behov. På plats för att välkomna kursdeltagarna var Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur.

Till dags dato har cirka 200 av landets 290 kommuner fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. En utveckling som innebär att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat upphandlingar.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?
• Införande av arbetssättet IBIC kan ge en konkurrensfördel när allt fler kommuner runt om i landet beslutar om att införa IBIC i sina verksamheter.
• Användandet av IBIC underlättar samarbetet mellan uppdragsgivare och utförare.
• IBIC är ett gemensamt språk och arbetssätt för att beskriva individens behov och mål. IBIC omfattar hela processen, från individens ansökan om insats till uppföljning av utförararens

Läs gärna mer om kommande utbildningar här.

Lagändring krävs för en kunskapsbaserad socialtjänst

Svenska Vård efterfrågar i en debattartikel, tillsammans med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vision, en lagändring som gör det möjligt att samla in personnummerbaserad statistik nationellt. Syftet är att öka kunskap och stärka kvalitet vad gäller förebyggande stöd och insatser till samhällets mest utsatta.

Idag begränsar gällande lagstiftning möjligheten att nationellt samla in personuppgifter från kommunernas socialregister. Det innebär att vi inte kan se vilken hjälp människor i svåra situationer får eller vilken nytta olika insatser ger. Vi kan inte heller se hur jämlik vården och omsorgen är eller hur den skiljer sig mellan kommuner och runt om i landet. Personnummerbaserad statistik behövs därför som grund för att kunna se resultatet av de insatser som ges, på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. Det är också en förutsättning för att vi med gemensamma krafter ska kunna vidareutveckla socialtjänstens insatser.

Integritetsfrågan är viktig och ska beaktas. Men den får inte stå i vägen för en konstruktiv diskussion om hur uppföljning genom personnummerbaserad statistik kan användas för att säkerställa en jämlik vård och omsorg för de mest utsatta i vårt samhälle. Vi vet att det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan personer med funktionsnedsättning och befolkningen i övrigt. Trots det kan inte några fördjupade analyser kan göras. Risken är således stor för en fortsatt ojämlik vård och omsorg. Det är inte acceptabelt. Vi måste få förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat. Lagen behöver ändras.

Läs hela artikeln här.

Ge alla barn i vårt land rätt till skolgång på lika villkor

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur skriver i Dagens Samhälle om vikten av att regeringen påskyndar arbetet med att anpassa en modell för skolgång som även omfattar barn som är placerade i olika insatser. Samtidigt måste felande kommuner redan nu leva upp till sitt ansvar. Ytterst handlar det om att värna några av de mest utsatta individer som finns i vårt samhälle.

Idag finns det en utsatt grupp barn som sällan uppmärksammas när det gäller rätten till skolgång. Det handlar om barn som är placerade i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende (HVB) eller stödboende, och som varje dag förvägras skolgång. Svenska Vård och våra medlemsföretag har under lång tid påtalat det orimliga i att redan utsatta barn i Sverige gång på gång förvägras skolgång. Otaliga är vittnesmålen om hur kommuner glömmer bort eller med öppna ögon väljer att neka dessa barn skolgång. En djupt oroande utveckling då det berör barn som inte bara är i behov av likvärdig undervisning i samma omfattning som sina jämnåriga kamrater utan som ofta behöver kompensatorisk undervisning för att ta igen tidigare missade kunskaper.

Nu är det upp till bevis utbildningsminister Gustav Fridolin. Vi har inte råd att vänta!

Läs Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjurs debattartikel i Dagens Samhälle i sin helhet här.

 

Missa inte att anmäla dig till höstens utbildningar

Svenska Vård erbjuder hösten 2017 en rad spännande utbildningar som ger dig och dina kollegor ny kunskap och inspiration i ert arbete.

Läs gärna mer om våra utbildningar här. Varmt välkommen med din anmälan!

Utbildning i IBIC – individens behov i centrum

Av Sveriges 290 kommuner har redan 200 fattat beslut om att införa IBIC i sina verksamheter. Denna utveckling pekar tydligt mot att offentliga upphandlare kommer att ha IBIC i fokus i samband med bland annat framtida upphandlingar.

Svenska Vård kan hjälpa din verksamhet att stå väl förberedda när IBIC slår igenom på allvar i branschen. Våra utbildningar i IBIC anordnas i Stockholm, Göteborg och Höör.

Anmälan och mer info

Vårkonferensen 2017 bjöd på kunskap och samvaro

I veckan ägde Svenska Vårds årliga vårkonferens rum på Westmanska palatset i Stockholm. Under två intensiva och lärorik dagar fokuserade vi denna gång på framtidens vård och omsorg och hur fristående utförare kan bidra till välfärdens utveckling. Vid välbesökta seminarium och panelsamtal bidrog en rad namnkunniga gäster med kunskaper och kloka infallsvinklar kring morgondagens utmaningar och de fantastiska möjligheter som finns.

Deltagarna fick möjlighet att lyssna till och samtala med bland andra Centerpartiets partiordförande Annie Lööf, Välfärdsutredningens huvudsekreterare Johan Höök, Vårdförbundets Johan Larson, Föreningen Sveriges Socialchefer Karl Gudmundsson, Visions Veronica Magnusson, Humanas Eva Nilsson Bågenholm, Kommunals Tobias Baudin, Vårdanalys Maria Branting och TCO: s Samuel Engblom.

Vid den efterföljande förbundsstämman valdes Pernilla Henriksson Nykvist till ny ordförande för Svenska Vård tillika den första kvinnliga ordföranden i organisationens historia. Till vice ordförande valdes Fredrik Lindwall (Tjust behandlingsfamiljer). Nya ledamöter i styrelsen är Maria Engman (Astagården), Liselott Eliasson (Finjagården) och Maria Nilsson (Fogdaröd). Övriga ledamöter är Fredrik Ewerlöf (Cean), Seppo Karmitsa (Viver), Gösta Liljeholm (Wemind), Konny Lindblom (Skåningegård) och Mikael Nygård (Humana). En styrelse med kompetenta individer som har siktet inställt på att arbeta för ökad medlemsnytta och fristående utförares möjlighet att utveckla välfärden.

 

 

Svenska Vård i samtal om framtidens välfärd

Svenska Vård deltog vid rundabordssamtal anordnat av Alliansen i Skatteutskottet, i samarbete med Skattebetalarna. Vid samtalet presenterade författaren Nima Sanandaji rapporten "Mer välfärd för varje skattekrona". Sanandaji menade att det är dags att rikta fokus från vinst i privat sektor till att istället uppmärksamma förlust i offentlig sektor. I grunden handlar det om säkerställa att mesta möjliga välfärd ges för varje skattekrona. En viktig pusselbit för att uppnå detta är välfungerande konkurrens mellan utförare. Oavsett driftsform.

Sanandaji förslog fyra punkter som enligt hans mening skulle bidra till ett större ekonomiskt ansvarstagande inom välfärden:

Steg 1. Sluta dölj underskotten i kommuner, landsting och regioner.

Steg 2. Utveckla ägardirektiv och separera på det offentligas roll som dels beställare och dels utförare.

Steg 3. Sluta premiera de offentliga verksamheter som drivs i egen regi.

Steg 4. Lägg fokus på kvalitetskontroll.

Nominera till Svenska Vårds Hederspris 2017

Nu öppnar Svenska Vård för nominering till vårt årliga hederspris. Nominera en person, ett företag, en organisation, en verksamhet eller någon annan som är värd att uppmärksammas för insatser inom vård, omsorg och behandling.

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Insatsen kan vara av större engångskaraktär eller ha pågått under längre tid. Exempel är vård‐, omsorgs eller behandlingsverksamheter, medarbetare i sådana verksamheter, en kommun, en socialtjänst, en privatperson, forskare, politiker, vårdföretagare eller en myndighet. Alla kan nominera. Man kan inte nominera sig själv. Sista dag för nominering är den 15 augusti!

Vinnarens utses av styrelsen för Svenska Vård och uppmärksammas vid en prisutdelning som äger rum i samband med vår Höstkonferens som går av stapeln den 20 - 21 november 2017 i Stockholm. Priset är att vinnaren får skänka 10 000 kr (tiotusenkronor) till ett välgörande ändamål.

Tidigare pristagare är: Ida Cicola och Lova Lakso, LIOP-projektet Familjehemsenheten i Angered, Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping, Sabina Goméz Jansson, samordnare mot våld i nära relationer Kristinehamns Kommun. Johan Ekstam, polis, Polismyndigheten i Värmland. Carl-Axel Palm, ägare, Vingslaget Omsorgs AB. Olivia Trygg, initiativtagare, Stiftelsen Trygga Barn.

Välfärdsutredningen väljer fel väg

Idag presenterar regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu sitt slutbetänkande i Välfärdsutredningen. Tyvärr går det att konstatera att de åtgärder som föreslås inte tar itu med de utmaningar som välfärden står inför. Utredaren håller fast vid argumentationslinjen att det är vinstbegränsning som är universallösningen. En linje som fortsatt grundas på utredarens felaktiga uppfattning att den enda drivkraften som finns för privata utförare inom välfärden är vinstjakt.

I anslutning till att slutbetänkandet presenteras saluför utredaren i en debattartikel i Dagens Nyheter uppfattningen att det är orealistiskt att minska vinster i välfärden genom att ställa höga kvalitetskrav och ha en systematisk uppföljning. Det är tydligt att Reepalu missat det faktum att det redan idag finns goda möjligheter att ställa kvalitetskrav inom stora delar av välfärden. Krav som kan inlemmas i såväl offentliga upphandlingar (LOU) som valfrihetsystem inom ramen för Lagen om valfrihet (LOV). Krav på kvalitet som Svenska Vård under lång tid välkomnat i syfte att säkerställa att våra medlemsföretag ges möjlighet att konkurrera på lika villkor som offentliga utförare.

När utredaren även väljer att helt förbise att det idag finns stora kvalitetsbrister och besvärande arbetsmiljöproblem att ta itu med inom offentligt utförda verksamheter gör han det inte bara enkelt för sig utan bygger dessutom sin grundläggande argumentation och förslag till åtgärder på felaktigt grund. Att kategoriskt avvisa kvalitetskonkurrens som ett centralt verktyg för att forma en välfungerande välfärd, oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig, privat eller idéburen regi, är att söka backa in i framtiden. Det kommer inte att fungera.

Svenska Vård kommer oförtrutet att fortsätta att vara en röst för alla de fristående utförare som varje dag bidrar med kvalitet, valfrihet och innovation inom välfärden. Vi kommer att argumentera för vikten av att fokusera på kvalitet och att alltid sätta den enskilde individen i centrum för den verksamhet som bedrivs. Det kommer en tid efter att dagens krutrök kring Välfärdsutredningens slutbetänkande lagt sig. Svenska Vård har goda förhoppningar om att den linje som vi valt att anamma med dialog i förhållande till beslutsfattare och konstruktiva förslag till lösningar är den väg som leder att långsiktiga spelregler och trygghet kan skapas inom välfärden. Mindre av konfrontation och mer av samverkan.

Vi är övertygade om att det är vägen framåt.

Dialog om barnrättsperspektiv i skyddat boende

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur träffade idag regeringens särskilda utredare Fredrik Lundh Sammeli för en dialog kring vikten av att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. För Svenska Vård som branschorganisation är det viktigt att samhällets ansvar för dessa utsatta barn stärks och att deras rättsliga ställning förtydligas. Inte minst när det gäller att säkerställa att dessa barn ges rätt till skolgång och får tillgång till hälso- och sjukvård på lika villkor som övriga barn i Sverige.

Vid mötet framförde Svenska Vård att vi anser att införande av tillståndsplikt och en juridisk definition för skyddat boende är viktigt för att säkerställa att de aktörer som bedriver denna typ av verksamhet har god erfarenhet och rätt kompetens. Vi framhöll även att Svenska Vård och våra medlemsföretag är varma anhängare av tydliga regelverk, inklusive tillståndsplikt, och höga kvalitetskrav men det ska vara lika förutsättningar för privata, offentliga och idéburna utförare. Kvalitetskonkurrens på lika villkor.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

 

Begränsa inte välfärden – gör din röst hörd!

Idag lanserar Företagarna, i samverkan med Svenska Vård, kampanjen Begränsa inte välfärden. Syftet är att ge enskilda individer möjlighet att göra sina röster hörda kring hur de föreslagna begränsningarna inom vård, skola och omsorg skulle slå mot kvalitet, valfrihet och mångfald. Något som är i högsta grad aktuellt efter det beslut kring begränsningar inom välfärden som fattades vid socialdemokraternas kongress den gångna veckan. För ändamålet har en websida formats http://www.begransainte.se/.

Svenska Vård och Företagarna vill på detta sätt ge vanliga människor runt om i vårt land möjlighet att berätta vad välfärdsföretag betyder för dem och framföra det till ansvarig politiker, civilminister Ardalan Shekarabi. För oss är det viktigt att regeringen även lyssnar till vad vanliga människor har att säga om de föreslagna frihetsbegränsningarna i välfärden.

Idag finns hundratusentals människor som själva valt fristående utförare för sina välfärdstjänster. Om regeringen går vidare med förslaget riskerar den att slå undan benen på dessa medmänniskor och deras anhöriga. Samtidigt skapas kaos i den kommunala omsorgen. Det vore orimligt. Hjälp oss gärna att sprida kampanjen i era olika nätverk, på sociala medier med mera. Tillsammans är vi starka.

Läs även mer om kampanjen och ta del av pressmeddelande hos Företagarna: http://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2017/april/begransa-inte-valfarden/

Bra satsningar på socialtjänst, psykiatri och utbildning

När regeringen idag lämnade sin ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen aviserades ett antal satsningar inom det sociala området. Satsningar som Svenska Vård välkomnar. Det handlar om:

 • Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården. Utöver de 250 miljoner kronor som avsatts under 2016-2019 för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården tillskjuts ytterligare 150 miljoner kronor per år till ökad bemanning. Det innebär att kommunerna innevarande år får 360 miljoner kronor för att anställa fler socialsekreterare, assistenter och arbetsledare. Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten. Regeringens bedömning är att 360 miljoner kronor räcker till att finansiera cirka 640 nya socialsekreterare. Till detta fogas 40 miljoner kronor för andra kvalitetshöjande insatser. Att den hårt belastade socialtjänsten får möjlighet att anställa fler medarbetare och därigenom ha större möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag är bra.
 • En utökad satsning på barn och ungas psykiska hälsa. Satsningen på psykisk hälsa (1 miljard per år till och med 2019) utökas genom att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs landstingen. Vikten av en välfungerande barn- och ungdomspsykiatri av hög kvalitet med goda arbetsvillkor för personalen kan inte understrykas nog.
 • Satsning på gymnasieskolornas introduktionsprogram. 150 miljoner kronor för att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. Ambitionen är att öka andelen elever som blir behöriga till nationellt program. En satsning som är viktig ur Svenska Vårds synvinkel kopplad till kompetensförsörjning och de utmaningar som finns när det handlar om att rekrytera kompetenta medarbetare inom välfärden på såväl kort som lång sikt.

Svenska Vård vill emellertid höja ett varningens finger för de skattehöjningar som regeringen sagt sig vara redo att lägga fram i höstbudgeten. De förslag på det skattepolitiska området som hittills aviserats skulle leda till att det sammanlagda skattetrycket ökade för första gången sedan i mitten av 1990-talet. Oavsett socialdemokratiska eller borgerliga regeringar har skattetrycket minskat alltsedan Ingvar Carlsson lämnade över stafettpinnen som statsminister till Göran Persson. Denna utveckling vänds om regeringens höstbudget vinner gehör. Svenska Vård kommer noga analysera förslagen och höja rösten i det fall skatter höjs som påverkar konkurrenskraft och möjligheten för våra medlemmar att verka på lika villkor som offentliga verksamheter.

Vårkonferens 15-16 maj – Framtidens vård och omsorg

Svenska Vårds Vårkonferens 2017 riktar fokus på de fristående utförarnas roll i framtidens vård, omsorg och behandling. Hur det verksamhetsnära perspektivet med kvalitet och den enskilde brukaren/patienten i centrum är viktiga verktyg för att säkerställa en fortsatt god välfärd. Växande demografiska utmaningar, en åldrande befolkning, kompetensförsörjning och nya krav på utförare av välfärdstjänster. Utmaningarna är många men det är också möjligheterna.

Tillsammans med intressanta och kunniga personer som Centerpartiets Annie Lööf, Vårdförbundets Sineva Ribeiro,  Humanas Eva Nilsson Bågenholm, Visions Veronica Magnusson, Välfärdsutredningens Johan Höök, Kommunals Tobias Baudin med flera diskuterar vi de fristående utförarnas roll i att forma framtidens vård och omsorg. Varmt välkommen!

Anmälan sker här. Fullständigt program här.

Svenska Vård i konstruktiv dialog med Konkurrensverket

Idag deltog Svenska Vård vid referensgruppsmöte hos Konkurrensverket kring regeringsuppdrag om kartläggning av marknads- och konkurrensförhållanden för HVB och konsulentstöd till familjehem och jourhem. Konstruktiva diskussioner om hur vi tillsammans säkerställer god kvalitet för den enskilde individen och en fortsatt mångfald av utförare.

Läs mer om Konkurrensverkets uppdrag här.

På fotot Svenska Vårds Thomas af Bjur, Konkurrensverkets Leif Nordqvist och SIS standardiseringschef Dan Nilsson.

Temadag Barns behov i centrum (BBIC)

Idag arrangerade Svenska Vård en temadag i ämnet Barns behov i centrum (BBIC), med tonvikt på risk- och skyddsfaktorer. Under ledning av Birgitta Svensson, fil. dr folkhälsovetenskap, deltog drygt 50 företrädare för privata och fristående utförare inriktade på social barn- och ungdomsvård, t.ex. inom HVB eller konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Årets sista temadag i BBIC hålls den 9 maj i Stockholm. Anmälan via denna länk.

 På bilderna Birgitta Svensson och Thomas af Bjur, förbundsdirektör Svenska Vård.

Svenska Vård rekryterar kanslichef

Den 1 mars tillträder Johan Bartholf, närmast från Liberalerna, som kanslichef för branschorganisationen Svenska Vård.

 - Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Johan Bartholf i vårt fortsatta arbete med att öka medlemsnyttan och utveckla vård- och omsorgsbranschen till gagn för brukare och fristående utförare, säger Thomas af Bjur, förbundsdirektör för Svenska Vård.

Johan Bartholf är 42 år gammal och har under de senaste sju åren arbetat som politisk sekreterare i Landstinget Sörmland. Tidigare arbetade han med utredningsarbete för ett företag verksamt inom boutredningsbranschen.

- Det ska bli spännande att få vara en del av arbetet med att ytterligare utveckla och stärka Svenska Vård som branschorganisation. Från mina tidigare yrkesroller har jag erfarenhet av frågor som rör både vård och omsorg och kvalitetsutveckling. Erfarenheter som jag nu tar med mig i mitt arbete för medlemmarna inom Svenska Vård, säger tillträdande kanslichef Johan Bartholf.

Offentlighetsprincipen bidrar inte till ökad kvalitet

Svenska Vård avstyrker förslaget att införa offentlighetsprincipen inom privat utförd vård och omsorg. För oss är det av största vikt att all verksamhet som bedrivs med offentliga medel utformas på ett sätt som säkrar  likvärdighet, kvalitet, effektivitet, behovsstyrning och öppenhet. Medborgarnas långsiktiga förtroende för välfärden och dess tjänster, oavsett om de erbjuds i offentlig eller fristående regi, har en nära koppling till att skattemedel går till kvalitativt god  verksamhet som är till gagn för den enskilde brukaren/patienten. Det kräver i sin tur öppenhet, tillsyn och uppföljning av utförare inom vård, omsorg och behandling.

Tyvärr har utredningen "Ökad insyn i välfärden" valt att fokusera på organisations- och systemnivå istället för att arbeta fram förslag som på allvar bidrar till ökad insyn och stärkt kvalitet. Det finns inget tydligt samband mellan utredningens förslag om att införa offentlighetsprincipen inom offentligt finansierad välfärd och kvalitetsförbättringar i den verksamhet som bedrivs. Tvärtom är risken uppenbar att förslaget leder till ökad administration.

Offentlighetsprincipen är ett komplext regelverk  som fordrar stor administrativ kapacitet. Det kommer att krävas omfattande utbildningsinsatser för att fristående utförare ska klara av att hantera registrering, utlämnandefrågor och sekretessprövning. Till detta fogas ordnande av arkiv. Krav som kommer att öka kostnaderna för utförarna och ta såväl personella som ekonomiska resurser  från kärnverksamheten.

Läs Svenska Vårds remissvar i sin helhet här.

Fristående utförare påvisar brister i Välfärdsutredningen

Ett viktigt led i det påverkansarbete som Svenska Vård bedriver i anslutning till Välfärdsutredningens förslag och dess negativa följder för fristående utförare är att författa ett samlat remissvar å våra medlemmars vägnar. Ett svar som tar avstamp i kvalitet, valfrihet och kostnadseffektivitet. Oavsett driftsform.

För att få ytterligare kraft i att påvisa det orimliga som föreslås i Välfärdsutredningen har Svenska Vård, tillsammans med Företagarna, Almega, Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och en rad andra näringslivsorganisationer, sjösatt kampanjen www.SvaraReepalu.nu. Syftet är att bistå företag med att räkna på vad Välfärdsutredningens förslag innebär för det enskilda företaget och även hjälpa till med formuleringar av remissvar.

Inte minst gäller det att kommunicera de långtgående konsekvenserna av förslaget att välfärdsföretagens maximala avkastning ska begränsas till sju procent plus statslåneräntan på företagets bokförda operativa kapital. Ett förslag som skulle leda till att närmare 80 procent av välfärdsföretagen skulle tillåtas ha en rörelsemarginal som inte når upp till två procent. Vinsttak för välfärdsbranschen mynnar i praktiken ut i ett vinstförbud för de allra flesta företagen. Läs gärna PwC: s rapport i ämnet här.

Dags att fokusera på kvalitet – oavsett driftsform

Svenska Vård deltog, tillsammans med Läkarförbundet, e-Hälsomyndigheten och Sveriges tandläkarförbund, i publikationen Privat Vård som distribuerades tillsammans med Svenska Dagbladets riksupplaga. Syftet var att understryka vikten av att kvalitet alltid står i centrum. Oavsett driftsform. Där långsiktiga spelregler skapar trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Läs mer här.

Förbundsdirektör Thomas af Bjurs krönika går även att ta del av nedan:

"Frågan om vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd har under alltför lång tid tillåtits diktera det angelägna samtal som behöver föras kring välfärdens långsiktiga utveckling. Politiska beslutfattare, entreprenörer och kompetenta medarbetare inom vård, omsorg och behandling runt om i vårt land har under de senaste två åren tvingats förhålla sig till en infekterad och högljudd debatt som ofta skjutit högt över målet. En debatt som varken bidragit till att analysera de utmaningar som vår solidariskt finansierad välfärd står inför eller haft den avgörande parametern för ögonen. Kvaliteten på de tjänster som den enskilde individen erbjuds. Oavsett om vården, omsorgen och behandlingen utförs av offentliga eller privata utförare.

Utgångspunkten för Svenska Vård, som företräder privata utförare inom välfärdssektorn, är lika enkel som tydlig. Fokus ska alltid vara kvalitet och utfall för den enskilde brukaren. Inte driftsform eller storlek på vinstuttag hos enskilda utförare. Vår uppfattning är att nyckeln till en trygg välfärd kräver valfrihet och en mångfald av utförare. Därför räds vi inte konkurrens som bygger på kvalitet. Tvärtom välkomnar vi kvalitetskonkurrens där de utförare som inte lever upp till högt ställda krav på kvalitet slås ut. Vi vill därför se fler upphandlingar som sätter kvaliteten främst. Vi vill se fler LOV-system som formas efter kvalitetskriterier. Och vi vill se stärkt kompetens hos de ansvariga politiker och tjänstemän som är beställare av välfärdstjänster. Faktum är att om beställningen från stat, kommun och landsting är bristfällig eller fokuserar mer system än innehåll kommer utfallet att bli därefter. Ytterst handlar det om att med givna resurser åstadkomma mer och bättre kvalitet för de skattemedel som står till förfogande. För att det ska vara möjligt behöver fler seriösa utförare, inte färre, ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling. För oss är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet som präglas av hög kvalitet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ger ett mervärde.

Svenska Vård kommer enträget att fortsätta vårt arbete för att kvalitet alltid ska stå i centrum. Oavsett driftsform. Vi vill se långsiktiga spelregler som skapar en trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Det kräver i sin tur att ansvarstagande politiker i regeringsställning och opposition når en blocköverskridande överenskommelse kring offentlig finansiering av välfärdstjänster. En överenskommelse som är hållbar över tid och regeringsskiften. Det vore till gagn för en fortsatt högkvalitativ svensk välfärd. Idag, imorgon och i framtiden."

Fristående utförare erbjuder högre kvalitet inom LSS

Bengt Westerberg, före detta socialminister och partiledare för dåvarande Folkpartiet, skriver i Dagens Samhälle om det värdefulla arbete som privata assistansbolag varje dag utför till brukares gagn runt om i vårt land.

För Svenska Vård och våra medlemsföretag är det viktigt att alltid utgå från kvalitet. Att forma verksamhet som lever upp till de kvalitetskrav som enskilda brukare har rätt att ställa. Det är också centralt att beställare i form av kommuner och landsting känner en trygghet när det gäller de skattemedel som finansierar verksamhet. Mot den bakgrunden är det avgörande att regeringen bygger den förda politiken på fakta. Inte antaganden om verkligheten.

Idag utför fristående anordnare över 60 procent av den personliga assistans som sker i Sverige. Det handlar om en frihetsreform där den assistansberättigade numera ges möjlighet att själv välja vem som ska utföra assistansen. Utvecklingen är ett resultat av de val som individer gjort. Svenska Vård delar den bedömning som Westerberg gör i sin artikel. Att en majoritet av brukarna genom sina val påvisar att de anser att privata assistansanordnare levererar en högre kvalitet och bättre service än kommunerna.

Om vårt välfärdssamhälle ska kunna möta framtidens utmaningar behöver fristående aktörer ges möjlighet att bidra till utvecklingen. Det handlar om allt ifrån så kallade ”mikroföretag” med en eller ett fåtal assistansberättigade till större företag med hundratals assistansberättigade. Centralt är att det är kvalitet och brukarens förtroende för utföraren som står i fokus. Inte driftsform. Svenska Vård välkomnar kvalitetskonkurrens och kommer oförtrutet att stå upp för den enskilde brukarens rätt att välja mellan seriösa aktörer som erbjuder god kvalitet och bra service.

Kvalitetskonkurrens nyckel till välfärdens utveckling

Svenska Vård medverkade vid Centerpartiets seminarium i riksdagen kring välfärdsföretagande, kvalitet och valfrihet. Ett angeläget seminarium där kvinnliga entreprenörer verksamma inom välfärdssektorn framhöll vikten av att fler, inte färre, företagare ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling genom att konkurrera med kvalitet. Detta är en syn som Svenska Vård delar. Vår främsta prioritering är att arbeta för stärkt kvalitetskonkurrens och vi välkomnar förändringar som gör att kvaliteten i vård och omsorg höjs. Det är bra för de enskilda omsorgstagarna.

(På fotot Centerpartiets partiordförande Annie Lööf och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Kvalitet ska vara styrande för såväl utförare som beställare

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat HVB och verksamheter som erbjuder konsulentstöd till familjehem och jourhem. Vårdanalys övergripande slutsats i rapporten ”Hittar vi hem? En kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga” är att det råder brist på familjehem, personalomsättningen inom socialtjänsten är hög och möjligheterna till kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling av vården brister på alla nivåer. Enligt Vårdanalys går det inte att säga hur många barn som placeras, vad det kostar eller hur det går för dem. Mot den bakgrunden anser man att regeringen behöver vidta åtgärder för att bidra till effektiva strukturer för kunskapsstyrning och systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården.

Svenska Vård, som deltagit i referensgruppen till Vårdanalys rapport, instämmer i slutsatsen att det är angeläget att utveckla bättre uppföljningsmetoder som fokuserar på kvalitet. Inte driftsform. För alla seriösa fristående aktörer som bedriver verksamhet inom HVB och familjehem är det centralt att beställare i form av stat och kommun kan definiera, mäta och följa upp kvalitet. Idag saknas ofta denna kunskap när det gäller den sociala dygnsvården för barn och unga. Därtill saknas en gemensam bild av vad som är god kvalitet, det är oklart vilka barn som har nytta av institutionsvård och det finns begränsat med forskning om effekten av olika stöd- och behandlingsinsatser.

För Svenska Vårds medlemsföretag är det viktigt att kvalitetskonkurrens är styrande för såväl utförare som beställare. Att den verksamhet och de tjänster som tillhandahålls bedöms utifrån den kvalitet som den enskilde brukaren/patienten erbjuds. Då det handlar om en utsatt grupp som är föremål för en av de mest ingripande åtgärder som det offentliga kan utföra är det av yttersta vikt att vården och omsorgen håller god kvalitet, är trygg och alltid utgår från barnets perspektiv. Svenska Vård och våra medlemmar kommer oförtrutet att arbeta på alla fronter för att bidra till en fortsatt positiv utveckling där kvalitet står i fokus.

Svenska Vårds Hederspris 2016 utdelat till Liop-projektet

Svenska Vård uppmärksammar insatser för ensamkommande barn

Vid årets höstkonferens delade Svenska Vård ut Hederspriset för 2016 till socialsekreterarna Ida Cicola och Lova Lakso vid Familjehemsenheten i Angered. Ida och Lova har med stort hjärta för ensamkommande barn och ungdomars särskilda behov byggt en extra bro in i det svenska samhället genom det värdefulla arbete som bedrivits inom ramen för LIOP-projektet. (På fotot Svenska Vårds styrelseordförande Martin Linde-Rahr med hederspristagarna Lova Lakso och Ida Cicola.)

Liop-projektet

LIOP-projektet (Likvärdig Integration Oavsett Placering) är unikt inom svensk socialtjänst och fokuserar på att utjämna livsvillkor för familjehemsplacerade ungdomar genom att ge en god inlotsning till det svenska samhället. Projektet är en inspiration för hur socialtjänsten i hela landet skulle kunna arbeta med alla de ensamkommande barn och ungdomar som kommer till släktingar i socioekonomiskt utsatta områden.

Prissumman

Pristagarna har valt att skänka prissumman om 10 000 kr till Ensamkommandes Förbund. Läs gärna mer i pressmeddelande här.

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information. Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!Förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se 070-771 61 51.                                                                                   Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Följ oss och ta gärna kontakt 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med kansliet med dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en stark röst för fristående utförare. Följ oss också gärna på Facebook och Twitter.
Välkommen att höra av dig!

 

Tillvarata digitaliseringen men värna integriteten

Svenska Vård deltog vid ett seminarium som Socialdepartementet, tillsammans med Vinnova och Medtech, anordnade på temat digitalisering och hälsa – hur förenas patientnytta och integritet? Ett angeläget ämne för fristående utförare inom vård, omsorg och behandling med fokus på kvalitet.

Den digitala utvecklingen skapar allt fler vägar till nya arbetssätt och behandlingsmetoder. Samtidigt uppstår allt oftare frågor om den enskilde individens integritet i förhållande till patientnytta. Vid seminariet diskuterades bland annat hur ett regelverk ska kunna utformas som tillvaratar de möjligheter som nya tekniska lösningar ger utan att data missbrukas eller nyttjas på ett sätt som påverkar patienten eller brukarens integritet negativt.

Svenska Vård kommer, med avstamp i kvalitetskonkurrens, att bidra till att digitaliseringens möjligheter blir ett viktigt verktyg i arbetet med att forma en jämlik hälsa. Utan att tumma på patienten eller brukarens rätt till integritet.

Läs mer om seminariet och se filmklipp här.

Mer forskning behövs kring placerade ungdomar

Svenska Vård anordnade ett frukostmöte där docent Stefan Wiklund vid Stockholms Universitet gav en bild av den forskning som SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) bedrivit kring ungdomar med antisocial problematik inom institutionsvården.

SBU:s kunskapssammanställning visar att det vetenskapliga underlaget generellt sett är otillräckligt för att bedöma effekten av de flesta program som används vid institutionsvård av ungdomar med antisocial problematik. Därtill saknas möjligheten att bedöma relationen mellan programmens kostnader och effekter.

Stefan menade emellertid att avsaknaden av relevanta, tillförlitliga resultat inte behöver betyda att program bör tas bort från befintlig verksamhet. Det betyder inte heller att man måste avstå från att införa nya program som bedöms som lovande. Det som krävs är strukturerade former för hur program införs, bibehålls eller avvecklas. Något som kan se genom lokal uppföljning där både positiva och eventuellt skadliga effekter utvärderas systematiskt. Svenska Vårds medlemmars verksamhetsnära perspektiv med fokus på kvalitet är i detta avseende en viktig parameter att ta med i det fortsatta arbetet

Ta gärna del av SBU: s rapport här.

Frukostmöte ”9 program inom institutionsvården för barn och ungdom”

Svenska Vård bjuder in till frukostmöte där
Stefan Wiklund, docent i socialt arbete vid Stockholms Universitet ger en orientering om SBU:s rapport.

Bakgrund
SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har genomfört en systematisk översikt med syfte att sammanställa ett kunskapsstöd gällande nio specifika program som används vid institutionsvård av ungdomar med antisocial problematik. Översikten omfattar bl.a. programmen A-CRA, ART, DBT, FFT.
Mer info på SBU:s hemsida.

Medverkande
Stefan Wiklund har ingått i SBU:s expertgrupp och ger en orientering om rapporten och vad man kommit fram till. Stefan är docent i socialt arbete vid Stockholms Universitet.

Övrig information
Lokal: Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Tid: 8 december kl. 8.30 -10.00

Klockslag:
8.30 - 9.00 registrering och frukost
9.00 -10.00 möte

Deltagande: Frukostmötet är öppet för medlemmar i Svenska Vård och övriga intresserade.

Pris: Frukostmötet är kostnadsfritt.

Anmälan:
Anmälan är bindande!
Först till kvarn gäller.
Medlemmar har företräde vid anmälan senast 24/10.
Sista datum för anmälan: 24/11.

Välkomna!

Kompetensförsörjningen måste prioriteras och stärkas

Företagarnas branschråd, där Svenska Vård ingår, hade vid sitt senaste möte besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Ett angeläget samtal om kompetensförsörjning, vikten av att ha fokus på utbildning, stärka yrkesprogrammen och ge fler entreprenörer möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.

Vid mötet lyftes Företagarnas rapport "Det är attityden, dumbom: Rätt attityd avgörande vid rekryteringar" som påvisar att 4 av 10 små- och medelstora företag anser att de behöver rekrytera personal under det kommande året. Men svårigheterna att hitta lämplig personal lägger hinder i vägen. Något som i sin tur påverkar företagens möjlighet att utvecklas och växa.

Rapporten visar att om alla företag som har rekryteringsbehov hade anställt en ytterligare medarbetare per företag hade det skapats över 70 000 jobb i de små- och medelstora företagen - varje år. Kompetensförsörjningen är således inte enbart en fråga för näringslivet utan för hela samhällets långsiktiga utveckling.

(På fotot Företagarnas Patrik Nilsson och gymnasieminister Anna Ekström)

Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Svenska Vård välkomnar att regeringen tillsatt en särskild utredare, Fredrik Lundh Sammeli, med uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. Det är viktigt att samhällets ansvar för dessa utsatta barn är omfattande och att deras rättsliga ställning förtydligas. Utredaren ska även föreslå en juridisk definition för skyddade boenden som tar emot barn, hur en tillståndsplikt för dessa boenden kan utformas samt analysera konsekvenserna av att införa tillståndsplikt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

För Svenska Vård, som branschorganisation med ett verksamhetsnära perspektiv där den enskilde individen står i centrum, är det viktigt att regeringens utredare får tillgång till all den sakkunskap och erfarenheter som våra medlemsföretag besitter. Vi kommer således att vara en konstruktiv part i det kommande arbetet och bistå med synpunkter och förslag som vi anser vara centrala för att ytterligare stärka barnperspektivet inom denna viktiga verksamhet.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

Forskning i fokus på höstkonferensen

På Svenska Vårds höstkonferens 2016 lyftes den viktiga forskning som pågår inom social omsorg i syfte att uppdatera och ge inspiration för medarbetare och entreprenörer som är verksamma inom välfärdssektorn.

Under konferensdagarna gav de kunniga föreläsarna nya insikter i frågor om evidebsbaserad praktik inom socialtjänsten, nyttan med tillsyn inom HVB och familjehem, effekter av olika åtgärder i missbruksvård, hur personer med utvecklingsstörning ser på livskvalitet och lärdomar från verksamhetsnära FOU-koncept.

Svenska Vårds hederspris för 2016 tilldelades socialsekreterarna Ida Cicola och Lova Lakso på Familjehemsenheten i Angered för deras värdefulla insatser för att ge nyanlända ungdomar en bättre start i sitt nya hemland. Stort grattis!

Ett stort tack till alla deltagare, föreläsare och samarbetspartners som gjorde höstkonferensen 2016 till en kunskapsgivande mötesplats. Det fullständiga programmet från konferensen finns här.

För mer information och kontakt med oss på Svenska Vård klicka här.

Tillståndsplikt för familjehem – äntligen!

Svenska Vård välkomnar att regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér idag lämnar ett lagförslag till Lagrådet kring tillståndsplikt för verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem för barn. Det är ett viktigt beslut för att säkerställa barn och ungdomars trygghet och bidrar även till att förebygga förekomsten av oseriösa aktörer inom vård och omsorg.

De fristående och privata konsulentstödda familjeverksamheterna är en viktig resurs i arbetet med att attrahera, rekrytera, utbilda och handleda familjehem. Det är verksamheter som dygnet runt, årets alla dagar, erbjuder kvalificerad handledning till familjehem. En rad av dessa verksamheter kan även bistå med särskilt stöd utifrån det behov som kommunens socialtjänst kommit fram till i sin utredning innan placering eller om förändringar i behovet inträffar under en placering. Något som kan vara avgörande för att anpassa stödet utifrån det behov som det enskilde barnet eller ungdomen har.

Idag krävs inget tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för att driva en verksamhet som förmedlar familjehem och de står inte heller under tillsyn från IVO. Därtill finns det inga uppgifter om hur många verksamheter som finns runt om i vårt land. Risken har därför varit uppenbar att denna form av verksamhet startas av aktörer som både saknar erfarenhet och kompetens för att utreda familjehem och som inte kan ge lämplig handledning till familjehemmen. En mycket allvarlig situation som riskerar att drabba det enskilda barnet eller ungdomen.

Svenska Vård har under en längre tid argumenterat för att regeringen, i enlighet med Håkan Ceders utredning om placeringsformer för barn och unga, ska införa tillståndsplikt för verksamheter som driver konsulentstödd verksamhet. Vår uppfattning är att staten, i samverkan med alla seriösa aktörer i branschen, ska ta ett tydligare ansvar för att kvalitet och trygghet står i fokus när gäller placerade barn och unga inom socialtjänsten. Införande av tillståndsplikt innebär krav på erfarenhet och kompetens och leder även till att verksamhet inom familjehemsområdet blir en självklar och prioriterad del av IVO:s tillsyn. Det ger även Socialstyrelsen möjlighet att utfärda föreskrifter avseende konsulentstödd familjehemsverksamhet och bidrar till en ökad kvalitetskonkurrens. Dagens beslut är därför både glädjande och viktigt.

Thomas af Bjur
Förbundsdirektör

thomas.afbjur@svenskavard.se 
070-771 61 51

Nyhetsbrev Svenska Vård – november

Svenska Vård vill se en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden

När Välfärdsutredningen i tisdags presenterade sina förslag avseende vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd stod det klart att udden riktades mot privata utförare. Förslagen som lagts fram är inte till gagn för den enskilde brukaren/patienten eller möjligheten för er som utförare att bidra till välfärdens utveckling. För Svenska Vård är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ska präglas av hög kvalitet och effektiv användning av samhällets resurser. Det kräver mer av samsyn och mindre av konfrontation. Något som Svenska Vård även framförde i ett pressmeddelande där vi uppmanade regeringen och allianspartierna att nå en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden.    Svenska Vård kommer enträget att argumentera för att kvalitet ska stå i centrum. Det verksamhetsnära perspektiv som utförare av vård och omsorg runt om i vårt land varje dag tillhandahåller behöver få ett avgörande inflytande över det fortsatta arbetet i Välfärdsutredningen. Oavsett hur riksdagen slutligen ställer sig till Reepalus förslag om vinstbegränsning. Min uppfattning är att Svenska Vård kommer att ha en viktig roll att spela när utredningen i sin andra fas ska inrikta på sig kvalitet och verksamhetens innehåll. Här kan vår organisation med stor trovärdighet, via våra nuvarande och blivande medlemsföretag, påvisa allt det högkvalitativa arbete som varje dag bedrivs av fristående utförare.

Översyn av LSS och assistansersättningen

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt regeringen är syftet med uppdraget att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans, skapa mer ändamålsenliga insatser i LLS samt främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Svenska Vård har bjudits in och tackat ja till att delta i den referensgrupp som ska bistå utredaren under arbetets gång. För oss är det viktigt att de oroväckande signaler som kommit från ansvarig minister kring LSS och assistansersättning kopplat till besparingar på en redan utsatt grupp inte tillåts bli huvudfokus för utredningen. Tvärtom är det viktigt att de individer som är i behov av insatser enligt gällande lagstiftning också får detta i den omfattning som krävs för att de ska kunna delta i samhället på samma villkor som icke funktionsnedsatta personer. Länk till direktivet finns här.

Kartläggning av HVB och konsulentstöd

Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av marknads och konkurrensförhållandena på marknaden för HVB och konsulentverksamheter. Uppdraget omfattar såväl offentliga som fristående drivna verksamheter. I direktiven framgår att det handlar om att redovisa hur marknaderna har utvecklats under de senaste åren, analysera eventuella brister av marknads- och konkurrensförhållanden samt redovisa möjliga förbättringar. Enligt ansvarig minister är bakgrunden till kartläggningen de vinstmarginaler som vissa HVB-hem uppvisade under de stora flyktingströmmar som nådde Sverige under främst förra hösten. Svenska Vård har bjudits in och kommer att delta i den referensgrupp som är kopplad till kartläggningen. För oss kommer det vara viktigt att påpeka att den exceptionella situation som vårt land hamnade i under hösten 2015 inte hade kunnat hanteras på ett kvalitativt acceptabelt sätt om inte fristående utförare inom HVB hade bistått den offentliga verksamheten. Att det sedan innebar att enskilda utförare uppvisade höga vinstmarginaler under en begränsad tid utifrån en prissättning som var statligt styrd ska inte ligga den fristående utförda HVB-branschen i stort till last. Tvärtom bör fokus vara den kvalitet som dessa utförare levererade. Länk till direktivet finns här.

Kvällsmingel 21 nov - Konferens 22 nov

Det går fortfarande att anmäla sig! Kvällsminglet är kostnadsfritt och bjuder bl.a. på en omvärldsanalys av ordförande Martin Linde-Rahr och förbundsdirektör Thomas af Bjur. Konferensen med titeln ”Aktuell forskning inom social omsorg - uppdatering och inspiration” innehåller ett smörgåsbord av inblickar i spännande och aktuell forskning. Mer information och anmälan.

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information. Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!Förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se 070-771 61 51.                                                                                   Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Följ oss och ta gärna kontakt 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med kansliet med dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en stark röst för fristående utförare. Följ oss också gärna på Facebookhttps://www.facebook.com/svenskavard/ och Twitter.

Svenska Vård vill se en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden

Idag tisdag den 8 november la regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu fram den första delen av Välfärdsutredningen. Fokus har i denna del av arbetet varit vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd.

När delbetänkandet nu lagts fram är det svårt att inte bli besviken. Reepalu har tyvärr valt att styra utredningens förslag i en riktning som riktar udden mot privata utförare. Det handlar i mångt och mycket om ett misstänkliggörande som är minst sagt olyckligt. Därtill riskerar de föreslagna åtgärderna att drabba enskilda individer som idag får god vård och omsorg hos fristående utförare. Detta är beklagligt.

Svenska Vård har varit en aktiv part i utredningens referensgrupp och konsekvent argumenterat för vikten av att fokusera på kvalitet och utfall för den enskilde brukaren. Inte driftsform eller storlek på vinstuttag hos enskilda utförare. Vår uppfattning är att nyckeln till en trygg välfärd, även i framtiden, kräver valfrihet och en mångfald av utförare. Det handlar om att med givna resurser åstadkomma mer och bättre för de skattemedel som står till förfogande. Då behöver fler utförare, inte färre, ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling. För Svenska Vård är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ska präglas av hög kvalitet och effektiv användning av samhällets resurser. Med detta som utgångspunkt leder Välfärdsutredningens slutsatser och förslag i fel riktning.

Svenska Vård vill istället att kvalitetskriterier ska vara styrande. Det är genom att prioritera kvalitetskonkurrens som svensk vård och omsorg utvecklas. Inte via begränsning av möjligheten att ta ut avkastning. Att företag gör överskott är en viktig förutsättning för att utveckla verksamheten och att ha som buffert. Möjligheten att ta ut avkastning är en drivkraft, bland flera, för den som gör det åtagande det innebär att starta och driva företag.

Svenska Vård kommer enträget att fortsätta vårt arbete för att kvalitet ska stå i centrum. Oavsett driftsform. Vi vill därför se långsiktiga spelregler som skapar en trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Det kräver i sin tur att Regeringen och Allianspartierna tar ansvar för en konstruktiv dialog med sikte på att nå en blocköverskridande överenskommelse kring offentlig finansiering av välfärdstjänster. En överenskommelse som är hållbar över tid. Det vore till gagn för svensk välfärd. Idag, imorgon och i framtiden.

Thomas af Bjur
Förbundsdirektör

thomas.afbjur@svenskavard.se 
070-771 61 51

Läs även pressmeddelande här.

Parallellprocesser och förvirring – en möjlighet till bättre förståelse av personer med borderline, psykosliknande tillstånd m.m.

Svenska Vård bjuder in till temautbildning kring parallellprocesser. Vi bjuder in socialtjänst, kriminalvård, landsting och fristående verksamheter inom vård, omsorg, behandling och rehabilitering.

Sverker Belin som håller i temautbildningen är specialist i klinisk psykologi, erfaren handledare och lärare i psykoterapi.  Han har många års erfarenhet av arbete med patienter som har svåra psykiska problem som borderline, schizofreni, psykosliknande tillstånd mm.  Han har också skrivit flera böcker, bl.a. ”Vansinnets makt” som behandlar parallellprocesser ingående.

- De känslor som, genom vårt samspel med patienten, uppstår i oss är inte bara våra ”egna”. Vid en närmare granskning visar sig ofta vår kamp med dessa känslor vara en mycket tydlig spegling av hur patienten har det i sitt inre, förklarar Sverker Belin.  Att i en trygg och tillåtande handledningssituation försöka förstå de egna känslor som väcks i mötet med patienten blir då nyckeln till insynen i patientens kaotiska, skrämmande och ofta till synes obegripliga inre verklighet.

Sverker menar att genom denna förståelse av reaktioner och känsloyttringar öppnas dörren till empati och ett bättre samspel. Om vi blir för ensamma med denna parallella känslokamp och inte får hjälp att använda det som patienten laddar upp i oss, finns risk för att vi i vår tur agerar ut allt detta och skapar samarbetskonflikter.

Istället kan vi genom att bli medvetna om och förstå dessa processer, få möjlighet till en större kunskap om patientens sammansatta inre och därmed ha bättre förutsättningar att ge adekvat vård och hjälp.

Utbildaren

Sverker

Sverker Belin, specialist i klinisk psykologi

Pris och information

Tid: 25 oktober 2016 8.00–12.00
Plats: Folkets Hus, Järntorget centralt i Göteborg.
Pris per deltagare: 1 180 kr
(980 kr för medlemmar i Svenska Vård). Alla priser exklusive moms. Fika ingår.

Intyg ingår. Glöm inte att ange namn!

Anmälan är bindande! Sista datum för anmälan är 22/9-16.

För information och frågor om temautbildningen, kontakta oss på info@svenskavard.se eller 0771-222 888.

Välkomna!

Efterfrågade utförare med drivkraft att utveckla

Igår, den 4 oktober, presenterade Företagarna undersökningen ”Vård- och omsorgsföretag – drivkrafter” som tagits fram i samarbete med branschorganisationen Svenska Vård. Den visar bland annat att den vanligaste drivkraften till att starta företag i vård och omsorg är viljan att förverkliga idéer om hur vård- och omsorgsverksamhet ska bedrivas.

- Det är vare sig konstigt eller någon nyhet att många företagare och utförare i vård och omsorg har starka drivkrafter som har att göra med utveckling, kvalitet och förändring. Därför är det viktigt att vi, inte minst pågående Välfärdsutredning, tydligt tar hänsyn till och värdesätter allt det positiva som företagare och fristående utförare bidrar till i utvecklingen vård- och omsorgstjänster i vår land, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård

Tidigare i år genomförde SKOP, på uppdrag av Svenska Vård, en undersökning riktad till landets socialchefer i kommunerna. Den undersökningen visade, bland annat, att 7 av 10 socialchefer (8 av 10 kommuner använder sig av fristående och privata utförare) sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.

- Att fristående utförare är en viktig resurs i många kommuner vet vi, men särskilt positivt i vår SKOP-undersökning är att många socialchefer, 7 av 10, tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat i vård och omsorg genom att använda fristående utförare. Ett sådant positivt omdöme kräver ödmjukhet och ett fortsatt fokus på kvalitetskonkurrens som kommer vård- och omsorgstagarna till del, säger Dan Nilsson, förbundsdirektör branschorganisationen Svenska Vård.

Vård- och omsorgsföretag – drivkrafter

I Företagarnas undersökning är det klart vanligaste svaret på frågan om drivkrafter till varför man startade företag i vård och omsorg är ”För att förverkliga mina idéer om hur denna typ av verksamhet ska bedrivas”. Den näst vanligaste anledningen är ”För att erbjuda högre kvalitet i de tjänster som erbjuds”.

Detta visar tydligt att den starkaste drivkraften hos dem som startar och driver företag inom vård- och omsorgssektorn är att utveckla och förbättra kvaliteten i tjänsterna och verksamheterna. Det omhändertagande perspektivet stryks av att många även uppgivit att en viktig drivkraft är att hjälpa andra människor.

Omkring sex av tio företagare har återinvesterat mellan 25 och 100 procent av vinsten. Undersökningen visar tydligt att återinvesteringarna görs i form av satsningar på att öka kompetensen och höja kvaliteten i verksamheterna. Detta investeringsmönster ligger i linje med utvecklingen inom vård- och omsorgssektorn, där kompetensförsörjning och kvalitet står högt på agendan för verksamma företagare.

Vad tycker Sveriges Socialchefer (SKOP – undersökning)

På uppdrag av Svenska Vård, branschorganisation för fristående utförare inom vård och omsorg, genomförde SKOP under februari och mars 2016 en undersökning bland socialchefer i Sveriges kommuner.

Skälet till att Svenska Vård beställde rapporten var att få svar på vad de som dagligen i praktisk mening ansvarar för social omsorg anser om fristående och privata utförare.

Resultat i rapporten:

 • 7 av 10 socialchefer (i kommuner som använder sig av fristående utförare) anser att de sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.
 • Undersökningen visar att en stor majoritet av socialcheferna (64 procent) tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst.
 • Drygt 8 av 10 (83%) kommuner använder sig av fristående utförare i social omsorg.
 • Nästan 10 av 10 (98%) socialchefer har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare.
 • Drygt 7 av 10 (77%) socialchefer tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utförare.
 • Drygt 8 av 10 socialchefer (85%) tycker att de fristående utförarna kännetecknas av professionalism.

Rapporten i sin helhet hittar du här och pressmeddelandet om rapporten här!

Ny förbundsdirektör Svenska Vård

Vår förbundsdirektör, Dan Nilsson, går i slutet av september vidare till nya utmaningar inom vård och omsorg. Rekryteringen av efterträdare är nu klar och i mitten av oktober tillträder Thomas af Bjur, närmast från TCO, som förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård.

- Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Thomas af Bjur i vårt fortsätta arbete med att ytterligare öka medlemsnyttan och utveckla vård- och omsorgsbranschen till nytta för både vård- och omsorgstagare och samhället i stort. Jag vill också rikta ett varmt tack till Dan Nilsson för hans fantastiska insatser samt önska honom lycka till i hans nya roll som standardiseringschef för vård och omsorg vid Swedish Standards Institute (SIS), säger Martin Linde-Rahr, ordförande i branschorganisationen Svenska Vård.

Thomas af Bjur är 40 år gammal och har under de senaste två åren arbetat som teamchef på TCO med välfärdsfrågor. Dessförinnan var Thomas hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Landstinget Sörmland under perioden 2009-2015.

- Det har varit två mycket spännande och bra år på Svenska Vård där vi tillsammans tagit viktiga steg framåt för att utveckla Svenska Vård. Nu fokuserar jag på en bra överlämning till min efterträdare så att vi inte förlorar i tempo i vårt påverkansarbete och i vårt arbete med att stärka medlemsnyttan och kvalitetskonkurrensen i branschen, säger avgående förbundsdirektör Dan Nilsson

- Det ska bli mycket spännande att vara med och utveckla och stärka Svenska Vårds roll som en relevant och nyttig branschorganisation. Genom mina tidigare yrkesroller och uppdrag har jag stor erfarenhet av arbete med frågor som rör vård och omsorg, erfarenheter som jag tar med mig i arbetet att ytterligare stärka Svenska Vård som branschorganisation och som en stark röst i samhällsdebatten, säger tillträdande förbundsdirektör Thomas af Bjur.

För mer information kontakta:
Martin Linde-Rahr, ordförande Svenska Vård, 0705-147069

Dan Nilsson, avgående förbundsdirektör, Svenska Vård, 0709 - 844 099

Thomas af Bjur, tillträdande förbundsdirektör Svenska Vård, 070-771 61 51

Seminarium om etik och antikorruption m.m.

Etik, antikorruption och arbetet mot ekonomiska oegentligheter inom vård- och omsorgssektorn.

5 Oktober, 2016 | 09:00 - 12:00

Seminarium om Etik, antikorruption och arbetet mot ekonomiska oegentligheter inom vård- och omsorgssektorn.
Hur navigerar vi rätt i de frågor som kan uppstå?

Seminariet riktar sig enbart till dig inom vård- och omsorgssektorn.
Seminariet är kostnadsfritt.

Dag: 5 oktober 2016
Tid 09.30 -12.00 (enklare frukost serveras 9.00)
Plats: Institutet Mot Mutor, Brunnsgatan 2

För att läsa hela agendan samt registrering: 161005-seminarium-etik-oegentligheter-antikorruption

 

Debatt: Stjälp inte välfärdsföretag

Svenska Vård har skrivit tillsammans med Företagarna om vinst i välfärden i Dagens Samhälle med anledning av Välfärdsutredningens förslag om vinsttak.

"Om mattan dras undan för de små vård- och omsorgsbolagen kommer det även att slå hårt mot kommuner och landsting. Vi behöver i stället fokusera på kvaliteten i verksamheterna och bejaka alla goda krafter som vill utveckla välfärdssektorn."

Läs artikeln i sin helhet här!

 

 

 

Höstkonferens – Aktuell forskning inom social omsorg – uppdatering och inspiration!

Svenska Vård vill med årets höstkonferens skapa en utvecklande mötesplats mellan teori och praktik och lyfta fram forskningen inom social omsorg. Konferensen ger några smakprov på pågående, aktuell forskning. Vi bjuder in fristående utförare till uppdatering och inspiration för medarbetare och ledning. Under konferensen kommer också Svenska Vårds Hederspris att delas ut.

Hela programmet här eller se nedan!

Program

Måndagen 21 november

Kvällsmingel kl 18.30-20.30

Vi hälsar alla välkomna som vill träffa oss, nätverka och utbyta erfarenheter. Svenska Vårds förbundsdirektör och ordförande ger under minglet (kl 19.00) en kort omvärldsanalys om branschpåverkande och dagsaktuella frågor t.ex. LSS-utredningen och Välfärdsutredningen m.m.

Tisdagen 22 november

Konferens kl 09:00 - 1600

Utvecklingen inom ”Evidensbaserad praktik” kl 9.00 - 9.45

Vad har hänt sedan utredningen om ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren”? Vilka frågor är aktuella idag och vilket fokus kommer att vara aktuellt de kommande åren? Genom en återblick och en framåtblick skapar vi oss en bra bild över nuläget kring evidensbaserad praktik. Martin Börjeson, docent i socialt arbete Linköpings Universitet och ordförande i FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete)

Fika kl. 9.45 - 10.15

Evidensbaserad praktik – bakom kulisserna kl.10.15 - 11.00

På ett retoriskt plan är Evidensbaserad praktik (EBP) en självklar målsättning inom socialt arbete, och flera politiska aktörer har fört fram konceptet som ett viktigt mål inom socialtjänsten. Men vad innebär EBP i praktiken, bakom kulisserna? Det är en fråga som inte tidigare tagits på allvar, och som denna avhandling försöker att hitta ett svar på. Alexander Björk, fil dr socialt arbete, Stockholms Universitet Utdelning

Nyttan med tillsyn inom HVB och familjehem kl. 11.05 - 12.00

Eftersom förändringar mot mer tillsyn av dygnsvården i Sverige har gjorts de senaste åren, är det viktigt att följa upp och forska om de system som byggs upp och om de har förutsättningar att leda till bättre vård och omsorg för barn och unga. David Pålsson, doktorand socialt arbete, Stockholms Universitet

Lunch kl. 12.00 - 13.00

Utdelning Svenska Vårds Hederspris kl. 13.00 - 13.15

Vi delar ut Svenska Vårds Hederspris för 6:e gången. Priset går  till en verksamhet, organisation eller individ som utmärkt sig med fokus på kvalitetsutveckling med nytta för vård- och omsorgstagare.

Effekter av olika åtgärder i missbruksvård, nationellt och lokalt. kl 13.15 - 14.00

Föreläsarna delar med sig av preliminära resultat från ett forskningsprojekt, avseende missbruksvård.
Kerstin Armelius, professor emerita samt Bengt-Åke Armelius professor emeritus, psykologi, Umeå Universitet. och Bengt-Åke Armelius från Umeå Universitet.

Hur ser personer med utvecklingsstörning på livskvalitet? kl 14.05 - 14.45

Utifrån vems perspektiv utformas stöd och service? Kan personer med utvecklingsstörning ha åsikter om något så abstrakt som livskvalitet i betydelse av ett gott liv? Många med lindrig och måttlig utvecklingsstörning är i livslångt beroende av stöd och hjälp. Deras upplevelse av livskvalitet påverkas därför av hur stöd och service är utformat. Õie Umb-Carlsson, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering, Uppsala Universitet.

Fika kl. 14.45-15.15

Lärdomar från verksamhetsnära FOU-koncept Malmö Stad kl 15.15 - 16.00

I Malmö Stad finns ett FOU-koncept inom socialförvaltningen där medarbetare jämte sitt arbete får ägna sig åt forskning och utveckling. Två medarbetare från Malmö Stad berättar om påverkan på personalens möjligheter att möta brukarens behov och önskemål och om relationens betydelse mellan personal och brukare och hur det ger brukarinflytande och arbetsglädje.
Henrik Hermansson, stödassistent och Jenny Warnerbring, sekreterare i daglig verksamhet/chefstöd, Malmö Stad

Mer information

Plats 

Sheraton Hotel Stockholm.

Pris

Kvällsminglet  21 november - alla är välkomna
Minglet är kostnadsfritt men skall anmälas, se nedan.

Konferensen 22 november - alla är välkomna
Medlemmar 1 450 kr
Övriga 1 550 kr
Alla priser är exklusive moms. Logi tillkommer.
Anmälan är bindande.

Sista anmälningsdag 14 oktober

Logi

Logi till rabatterade priser beställes direkt här via länk till Sheraton Hotel.
OBS! Rummen tar slut fort.

Kontakt

Angående innehållet: Dan Nilsson dan.nilsson@svenskavard.se, 0709-84 40 99
Angående anmälan: Annika Odgaard annika.odgaard@svenskavard.se, 0771-222 888
Angående rum: Maria maria@arrangera.se

Välkomna!

Nyhetsbrev Svenska Vård augusti

Hösten 2016 kommer att bli spännande för oss inom vård och omsorg. LSS-utredningen sätter igång på riktigt och Välfärdsutredningen kommer att överlämnas till regeringen. Dessutom fortskrider arbetet med framtagande av en standard för HVB och ett standardarbete med LSS har kommit igång. En hel del arbete pågår också runt upphandlingsområdet. Vi har dessutom mycket annat att bevaka och påverka. Se nedan och titta in på vår nya hemsida!

Handläggning av tillstånd stödboende

IVO har börjat handlägga inkomna tillståndsansökningar avseende Stödboenden. Före sommaren träffade vi IVO för att diskutera vissa sakfrågor rörande handläggningen. Vi kommer att fortsätta att ha kontakt med IVO i frågor som tillståndsgivningsfrågor och nu i synnerhet stödboende. Mer om IVO:s arbete kring stödboende hittar du här!

Tillståndsplikt konsulentstödd familjehemsverksamhet

Vi har tidigare informerat om att vi kan förvänta oss en kommande tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsverksamhet. Hur och när detta kommer att träda i kraft vet vi inte ännu, men arbete kring området pågår. Så snart vi vet mer kommer vi att informera alla medlemmar. Frågan är viktig för oss, vi har drivit den i flera år och vi kommer att fortsätta att bevaka den.

Stödboenden och dokumentation

Svenska Vård har fått en remiss med förslag om att också stödboenden ska omfattas av föreskriften (SOSFS 21014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVM och LSS. Detta var förväntat och Svenska Vård kommer att välkomna detta i vårt remissvar.

LSS-utredningen

LSS-utredningen har inte riktigt kommit igång men Svenska Vård har varit i kontakt med utredaren och vår ambition är att konstruktivt kunna bidra till utredningen. Läs direktiven här.

Innehåll viktigare än pris för en bra konkurrens

Svenska Vård fortsätter att driva på arbetet med en utvecklad kvalitetskonkurrens. Det gjorde vi inför Almedalsveckan bland annat med en artikel som du kan läsa här.

Välfärdsutredningen

Den 1 november ska utredaren Ilmar Reepalu överlämna den så kallade Välfärdsutredningen till civilminister Ardalan Shekarabi (s). Under hösten kommer vi att, bland annat i samarbete med Företagarna, arbeta kring denna utredning. Vi är medlemmar i den referensgrupp som finns till utredningen och har hela tiden påpekat vikten av en utvecklad kvalitetskonkurrens och att det finns större problem än vinster att hantera, t.ex. problemet med kompetensförsörjning.

Ny hemsida - besök den gärna!

Vi lanserade vår nya hemsida före sommaren. Titta gärna in. Glöm inte heller bort höstens program som är fullspäckat med nyttiga utbildningar, en del helt nya, ochHöstkonferensen som i år har fokus på aktuell forskning!

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information.
Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!
Se nedan.

Kontakt

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se
Medlemsstöd, media, utredningar och påverkansarbete mm Dan Nilsson, förbundsdirektör, dan.nilsson@svenskavard.se 0709-84 40 99.
Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Välkommen att höra av dig!

”Utbildning – Hur du med kvalitetsledningssytemet Qualitivo och ett systematiskt kvalitetsarbete kan förbättra din verksamhet”

Med utgångspunkt i kvalitetsledningssystemet Qualitivo kommer du lära dig hur du kan lyfta företagets kvalitetsarbete till en nivå där det ökar hela företagets effektivitet  Du kommer också att få insikt i hur man skiftar fokus på kvalitetsarbetet från att bara uppfylla myndigheternas krav till att styra och leda verksamheten med uppsatta kvalitetsmål.
Ur kursinnehållet:

 • Styr din verksamhet med tydliga mål mot mätbara resultat med hjälp av Qualitivo
 • Maximera värdet av investeringen i Qualitivo
 • Att arbeta med Qualitivo som en helhet och nyttja sambanden
 • Den proaktivt delen av det ständiga förbättringsarbetet, riskanalyser och bedömningar
 • Systematik i avvikelse-/händelsehantering och egenkontroll så att det blir den motor det kan vara i det ständiga förbättringsarbetet

Målgrupp:

Chefer och ledare som ansvarar för företagets kvalitet, för effekt i företaget med fördel minst två deltagare per företag/organisation

 

Kontaktperson Barium AB:

Daniel Wallberg
daniel.wallberg@barium.se
0703-85 29 32

”Mediahantering – hur skapa goda relationer till media och journalister”

Svenska Vård bjuder in fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling till en utbildning om hantering av media.

Det finns ett allmänintresse av att granska vård och omsorg i olika media och vårdgivare uppmärksammas regelbundet på olika sätt och i olika sammanhang.  Det är viktigt för den enskilde vårdgivaren att agera professionellt i alla hänseenden vid sådana tillfällen. Särskilt viktigt är detta för att inte utsätta vård-och omsorgstagare för några risker eller att bryta sekretess i något avseende.

En vanlig situation kan vara att en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg uppmärksammas i tidningar, radio eller sociala medier. Hur kan vi som vårdgivare hantera sådana situationer? Vilka verktyg och metoder finns för att alltid agera professionellt? Hur drar vi nytta av positiva nyheter som rör vård och omsorg?

Temadagens mål
Målet med utbildningen är att ge ansvariga i vård- och omsorgsverksamheter förutsättningar för att skapa effektiva rutiner kring relationer till massmedia och att öka kunskapen om vård och omsorgsverksamheters möjligheter och begränsningar i relation till massmedia och journalister.

Ur innehållet
Journalistens uppdrag, roll och ansvar, den mediala logiken, samspelet med sociala medier, kriskommunikationens grunder, skademinimering, budskapsformulering, strategier för följderna av en massmedial uppmärksamhet, rutiner i verksamheten och övning utifrån verkliga fall.

Kursansvarig
IMG_3843

Dan Nilsson, förbundsdirektör Svenska Vård har 11 års operativ och strategisk erfarenhet av medierelationer när han arbetat som pressansvarig, politiskt sakkunnig och konsult, företrädesvis inom vård och omsorg.

Frukostmöte ”Barn som utsätts för sexuella övergrepp”

Svenska Vård bjuder in till frukostmöte där förra årets pristagare till ”Årets medarbetare” presenterar sitt viktiga arbete runt sexuella övergrepp.

Bakgrund
Det är ofta svårt för vård- och omsorgspersonal att förstå signaler som barn och unga uttrycker. Signaler som tecken på våld, sexuella övergrepp och omsorgssvikt m.m.  Signalerna kan variera, vara många och tydliga men också utebli helt.

Ny forskning visar att ett av fem barn säger att de varit utsatta för sexuella övergrepp före 18 års ålder, samtidigt visar rapporter att orosanmälningar till socialtjänsten alltför ofta uteblir från olika samhällsaktörer.

Innehåll
Julia berättar om hur man kan upptäcka att barn varit utsatta. Hon belyser också hur svårt det kan vara att tolka signalerna. Vi får höra om konsekvenserna på lång sikt för barn som varit utsatta, med svåra minnen av övergrepp senare under uppväxten och som vuxen. Vi får också höra om vilka konsekvenser det får för de barn där vuxenvärlden sviker och inte anmäler.

Medverkande

 

Julia Matthis

Julia Ribbing- Matthis fick Svenska Vårds pris ”Årets medarbetare” 2016. Hon är behandlare och verksamhetsledare på HOPP Stockholm, en idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. HOPP Stockholm arbetar bl.a.  med  stöd och behandling till personer som utsatts för sexuella övergrepp och med rådgivning och utbildning till anhöriga. Julia är aktuell med två böcker bl.a. en handbok om barns signaler om sexuella övergrepp som kommer ut till årsskiftet och riktar sig till förskolan.  

Debatt: Innehåll och kvalitet framför priskonkurrens

"Det är direkt populistiskt att driva en debatt om kostnader och priser inom social omsorg om den inte kopplas till det konstaterade behovet eller det konkreta utfallet av sociala insatser, skriver Dan Nilsson apropå debatten om kostnader för ensamkommande på hvb-hem."

Läs hela artikeln i Dagens Samhälle här!

 

På fredag träder föreskriften för Stödboende i kraft

Nu på fredag, den 1 juli, träder föreskriften för placeringsformen Stödboende i kraft.

Information om tillståndsansökan m.m. finner du på IVO:s hemsida. Föreskriften som Socialstyrelsen utfärdat finner du här.

Förarbetet, "Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga" (SOU 2014:3) till den nya placeringsformen Stödboende för unga 16-20 år hittar du här och då i första hand i kapitel 10.

Svenska Vård har i välkomnat den nya placeringsformen liksom att den blivit tillståndspliktig och därmed står under IVO:s tillsyn.

Svenska Vårds engagemang i Almedalen 2016

Svenska Vård medverkar under politikerveckan i Almedalen 2016. Förutom att aktivt delta på seminarier med fokus på vård och omsorg är vi representerade som moderatorer och som paneldeltagare. Kom gärna på de seminarier där vi är engagerade! Vilka ser ser du nedan;

Måndagen den 4 juli
Vi löser morgondagens kompetensutmaningar idag
Hur tänker vi långsiktigt kring placerade barn?

Torsdagen den 7 juli
Vad är god kvalitet i hem för vård och boende (HVB)?

Följs oss gärna på hemsidan och via Twitter  under Almedalsveckan! Vill Du träffa oss på plats? Ta kontakt med Dan Nilsson, förbundsdirektör, 0709-844099.

(Foto på Almedalen är taget av Marcus Johnson, Leanderfotograf)

Svenska Vård medverkande i Studio Ett

Svenska Vård medverkade i Studio Ett med anledning av placeringar av ensamkommande barn och unga hos oseriösa utförare inom social omsorg. Ta del av inslaget här!

 

Svenska Vård med i seminarium om ensamkommande barn

Svenska Vård medverkade i ett heldagsseminarium om mottagandet av ensamkommande barn och unga arrangerat av Sveriges Kommuner & landsting (SKL) den 7 juni. Vi talade om kvalitet i upphandlingar och lämnade våra tips om vad kommuner kan tänka på vid upphandling av sociala tjänster. Se hela seminariet här och använd lösenordet 20160607 .

Svenska Vård partner i chefsutbildning HVB

Som chef på HVB-hem ställs du dagligen inför en rad utmaningar, oavsett vilken inriktning hemmet har. Du måste säkerställa en trygg arbetsmiljö för din personal, kvalitetssäkra omsorgen av de boende samtidigt som du ska hinna med de ökade administrativa uppgifterna – men hur ska du lyckas?

I samarbete med Conductive och Teknologiskt Institut medverkar vi på en chefskonferens/HVB. Medlemmar i Svenska Vård har 15% rabatt.

Läs mer om utbildningen här!

 

Socialchefer är fortsatt nöjda med fristående utförare

En undersökning av SKOP på uppdrag av Svenska Vård, visar att de flesta socialtjänster i kommuner som idag använder fristående utförare (70 procent) inte skulle klara sitt uppdrag om de inte använde fristående utförare.

Många kommuner skulle inte klara sitt sociala uppdrag utan fristående utförare i vård och omsorg
På uppdrag av Svenska Vård, branschorganisation för fristående utförare inom vård och omsorg, genomförde SKOP under februari och mars 2016 en undersökning bland socialchefer i Sveriges kommuner. 

7 av 10 socialchefer (i kommuner som använder sig av fristående utförare) anser att de sannolik inte eller absolut inte skulle klara sitt uppdrag utan tillgång till fristående utförare inom social omsorg.

- Vi är naturligtvis glada över att fristående utförare helt uppenbarligen fyller en mycket viktig funktion i många kommuner runt om i landet och därmed har betydelse för många vård- och omsorgstagare. Men branschen kan och behöver göra mer, inte minst genom att bidra ännu mer till sådant som stärker kvaliteten i social omsorg, säger Dan Nilsson

Undersökningen visar att en stor majoritet av socialcheferna (64 procent) tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst.

- Det är fantastiskt roligt att fristående utförare bedöms bidra till kvalitetsutvecklingen i vård och omsorg. Men kvalitetskonkurrensen behöver bli bättre. Framförallt till nytta för för vård- och omsorgstagarna, men också för att göra det svårt för oseriösa aktörer som inte klarar av en stärkt kvalitetskonkurrens, säger Dan Nilsson

Undersökningen visar också att 8 av 10 socialchefer (83%) anser att det är ganska eller mycket svårt att rekrytera duktiga medarbetare till socialtjänsten i den egna kommunen.

- Kompetensförsörjningen är branschens enskilt största och viktigaste fråga. Det är helt avgörande att branschen, utbildningsaktörer och politiker på alla nivåer prioriterar utbildningsfrågor inom vård och omsorg. Risken är annars överhängande att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att få det riktigt svårt att producera välfärdstjänster av god kvalitet i hela landet, säger Dan Nilsson.

Andra resultat i undersökningen:

- Drygt 8 av 10 (83%) kommuner använder sig av fristående utförare i social omsorg.

- Nästan 10 av 10 (98%) socialchefer har ett mycket eller ganska bra samarbete med fristående utförare.

- Drygt 7 av 10 (77%) socialchefer tror att socialtjänsten i mycket eller ganska stor utsträckning kan uppnå goda behandlingsresultat genom att använda fristående utförare.

- Drygt 8 av 10 socialchefer (85%) tycker att de fristående utförarna kännetecknas av professionalism.

Läs vårt pressmeddelande och ta del av undersökningen i sin helhet här!

Tillståndsplikt familjehemsverksamhet bereds

I Håkan Ceders LVU-utredning från 2015 föreslogs tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsverksamhet. Det verkar nu som om att det kan bli verklighet under 2017.

Svenska Vårds förbundsdirektör medverkade i Ekot den 27 maj och då fick vi också besked från Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (s) om att tillståndsplikt för konsulentstödd familjehemsverksamhet bereds på Socialdepartementet. Det är naturligtvis glädjande nyheter rörande en fråga som Svenska Vård arbetat med under flera år.

Lyssna på inslaget i Ekot här!

 

Nominera till Svenska Vårds Hederspris!

Nominera en person (arbetskamrat / medarbetare / chef), ett företag eller en organisation / verksamhet / myndighet eller någon annan som är värd att uppmärksammas för sina insatser! Läs mer om Hederspriset här och gör din nominering här!

Vinnaren uppmärksammas på en prisutdelning den 22 november 2016. Sista dag för nominering är den 15 augusti!

Nominera en person (arbetskamrat/medarbetare/chef), ett företag eller en organisation/verksamhet/myndighet eller någon annan som är värd att uppmärksammas för sina insatser!

Syftet med Svenska Vårds Hederspris är att uppmärksamma insatser av betydelse för social vård, omsorg och behandling. Insatsen kan vara av större engångskaraktär eller ha pågått under längre tid.

Den nominerade kan vara t ex en person, ett företag eller en organisation/verksamhet/myndighet. Exempel är bl. a. vård‐, omsorgs eller behandlingsverksamheter, medarbetare i sådana verksamheter, en kommun, en socialtjänst, en privatperson, forskare, politiker, vårdföretagare eller en myndighet. Alla kan nominera. Man kan inte nominera sig själv.

Vinnarens utses av styrelsen för branschorganisationen Svenska Vård. Priset är att vinnaren får skänka 10 000 kr (tiotusenkronor) till ett välgörande ändamål. Tidigare pristagare Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping, Sabina Goméz Jansson, samordnare mot våld i nära relationer Kristinehamns Kommun. Johan Ekstam, polis, Polismyndigheten i Värmland. Carl-Axel Palm, ägare, Vingslaget Omsorgs AB. Olivia Trygg, initiativtagare, Stiftelsen Trygga Barn.

 

Nytt IT-stöd för systematiskt kvalitetsledningsarbete!

Svenska Vård har tillsammans med företaget Barium (www.barium.se) tagit fram Qualitivo, ett IT-stöd för systematiskt kvalitetsarbete i vård och omsorg. Qualitivo har funktioner som hjälper till att planera, utföra, följa upp och förbättra den egna verksamheten, oavsett storlek. Det är enkelt att själv anpassa Qualitivo efter den egna organisationen och arbetsprocessen.

Ta del av mer information om Qualitivo här!

Nya föreskrifter Stödboende och HVB

Idag, den 31 maj, beslutade Socialstyrelsen om nya föreskrifter om HVB och Stödboende.
HVB-föreskriften träder sannolikt i kraft 1 november och föreskriften om Stödboende den 1 juli.
Läs mer om de beslutade föreskrifterna här!

Svenska Vård fortsätter arbetet kring kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av vården och omsorgen absoluta problem i utmaning och det förhindrar såväl kvalitetsutveckling som expansion för många utförare. Ett leda i vårt arbete kring detta har varit att inleda att samarbete med Arbetsmarknadskunskap och att i övrigt bilda opinion kring frågan. Nu senast i en bilaga i SvD kring ämnet, läs den genom att klicka nedan.

Debatt: Riskanalys viktigare än bemanningskrav

Trots den anstränga situation vi befinner oss i får det inte slarvas med riskanalysen på hvb-hemmen. Det är nu upp till placerande myndigheter och utförare som inte har en god standard på sitt systematiska arbete att skärpa till sig på den punkten. Det skriver vi idag om i Dagens Samhälle. Läs hela artikeln här!

 

Debatt: Så kan HVB-branschen höja kvaliteten

Idag skriver vi tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) om kvalitetsutvecklingen inom HVB

"Kvaliteten på omsorgen ska inte avgöras av vilken utförare som driver verksamhet eller var i landet omsorgen utförs. För att utveckla kvalitet inom bland annat uppföljning, kompetens, trygghet och säkerhet är det hög tid att utveckla en standard inom HVB. Det är att ta ansvar i branschen." Läs hela artikeln här!

Debatt: Konkurrenspröva alla vård- och omsorgstjänster

Etableringsfrihet och kundval är inget att vara rädd för, skriver Dan Nilsson, Svenska Vård. Genom att kvalitets- och konkurrenspröva alla vård- och omsorgstjänster ökar effektiviteten. Läs hela artikeln här som är en replik på en artikel av Kommunal som du kan läsa här!

Pristagare Svenska Vårds Hederspris, Årets Vårdgivare samt Årets Medarbetare 2012 – 2015

Pristagare 2015

2015_Hederspristagare

Svenska Vårds Hederspris 2015
tilldelas Karin Cederqvist, Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping.

Pressmeddelandet om Hederspriset 2015 kan Du läsa här!

2015Aretsvardgivare_000

Priset till Årets Vårdgivare 2015 delas mellan Bergåsa HVB (Halland) Selene-kollektivet (Gotland). Pressmeddelandet om Årets Vårdgivare kan du läsa här!

2015Aretsmedarbetare

Priset Årets medarbetare, som delades ut för första gången, gick till Julia Matthis, HOPP. Stockholm (ideell förening).  Pressmeddelandet om priset Årets Medarbetare kan du läsa här!

Pristagare 2014

AretsVardgivare2014_001

Priset till Årets Vårdgivare 2014 delades mellan INM och Gästhemmet Edsby Slott.

Ur motiveringarna:
"Årets vårdgivare 2014-INM har ett tydligt kreativt utvecklande arbetssätt med ett bestämt fokus att bistå människor i utsatta livssituationer. Med ett stort personligt engagemang, mycket god tillgänglighet och kontuitet har man med tydliga behandlingsmetoder lyckats förbättra vården och ge klienten verktyg och hjälp att hantera sina liv.
INM har genom sin medvetna vårdfilosofi och värdegrund och sina vårdinsatser blivit en förebild och nått en kvalitet som utmärker sig på nationell nivå.
Det målmedvetna engagemanget att utveckla och förbättra vården har rönt stor uppmärksamhet. INM:s ifrågasättande av traditionella behandlingsmetoder och rutiner har på ett förtjänstfullt sätt inspirerat och spridits till många i branschen genom utåtriktat arbete. "

"Årets vårdgivare 2014-Gästhemmet Edsby Slott genomsyras av värme och omtanke om människor i livets slutfas. Med mycket stort och äkta engagemang har man skapat en oas med en fantastisk miljö för ett värdigt och innehållsrikt liv fyllt av god hemlagad mat och social gemenskap Med en mjuk och varsam hand ger man omsorg till människor i känsliga livssituationer.
Gästhemmet Edsby slott har med en tydlig värdegrun som fundament och ett effektivt ledningssystem skapat en värdig vård och omsorg med mycket goda resultat och hög kvalitet som visar att man är ett föredöme inom branschen.
Företaget och dess ledning har varit banbrytande för branschens utveckling och ägaren är en stor förebild för kvinnligt ledarskap. "

Hederspris2014

Svenska Vårds Hederspris 2014
Sabina Gomez Jansson, Kristinehamns kommun.
Ur motiveringen:"Sabina har varit med om och utvecklat arbetet mot våld i nära relationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon är en stor inspiratör och står upp för de svaga i samhället."

Pristagare 2013

20131106AretsvardgivareFinjagarden_000

Priset som Årets Vårdgivare 2013 gick till Finjagården från Hässleholm som representerades av Christina Östlund och Susanne Andersson.
Ur juryns motivering: Årets Vårdgivare 2013 har ett starkt engagemang och en mycket lång tradition att bistå människor i utsatta situationer. Man väcker lust till livet, visar på den positiva sidan och lockar fram längtan efter ett självständigare liv. En medveten vårdfilosofi genomsyrar vården och omsorgen i vardagen och valet av behandlingsmetoder.

20131106HederspristagareJohanEkstam_000

Årets Hederspris gick till Johan Ekstam, kommissarie och chef på polismyndigheten i Värmland för hans förebyggande arbete med barn och ungdomar. Ur motiveringen: Trots hårda prioriteringar har han valt att satsa på förebyggande arbete för barns rättigheter. Det är ett arbete som inte kan mätas i siffror här och nu som är så viktigt inom polisen idag. Resultatet  av arbetet kommer längre fram. Det krävs mod och ett barnperspektiv för att göra en sådan prioritering!

Pristagare 2012

Hederspristagare2012

Carl-Axel Palm, Vingslaget Omsorgs AB och Olivia Trygg, Stiftelsen Trygga Barnen delar på Svenska Vårds Hederspris 2012.
Ur motiveringarna:
"Carl-Axel har under många år visat i praktisk handling att privat äldreomsorg kan bedrivas med hög kvalitet. Han arbetar med stor kunskap och genuint engagemang för såväl de äldre och deras anhöriga som sina medarbetare, liksom för kollegor i branschen."

"Olivia har med stort mod bearbetat sina egna upplevelser som barn till en missbrukare. Med sin förbehållslösa öppenhet och ärlighet uppmärksammar hon dessa barns behov samtidigt som hon är ett föredöme och visar att anhöriga till missbrukare inte behöver vara ensamma."