Nyhetsbrev Svenska Vård – november

Svenska Vård vill se en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden

När Välfärdsutredningen i tisdags presenterade sina förslag avseende vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd stod det klart att udden riktades mot privata utförare. Förslagen som lagts fram är inte till gagn för den enskilde brukaren/patienten eller möjligheten för er som utförare att bidra till välfärdens utveckling. För Svenska Vård är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ska präglas av hög kvalitet och effektiv användning av samhällets resurser. Det kräver mer av samsyn och mindre av konfrontation. Något som Svenska Vård även framförde i ett pressmeddelande där vi uppmanade regeringen och allianspartierna att nå en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden.    Svenska Vård kommer enträget att argumentera för att kvalitet ska stå i centrum. Det verksamhetsnära perspektiv som utförare av vård och omsorg runt om i vårt land varje dag tillhandahåller behöver få ett avgörande inflytande över det fortsatta arbetet i Välfärdsutredningen. Oavsett hur riksdagen slutligen ställer sig till Reepalus förslag om vinstbegränsning. Min uppfattning är att Svenska Vård kommer att ha en viktig roll att spela när utredningen i sin andra fas ska inrikta på sig kvalitet och verksamhetens innehåll. Här kan vår organisation med stor trovärdighet, via våra nuvarande och blivande medlemsföretag, påvisa allt det högkvalitativa arbete som varje dag bedrivs av fristående utförare.

Översyn av LSS och assistansersättningen

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt regeringen är syftet med uppdraget att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans, skapa mer ändamålsenliga insatser i LLS samt främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Svenska Vård har bjudits in och tackat ja till att delta i den referensgrupp som ska bistå utredaren under arbetets gång. För oss är det viktigt att de oroväckande signaler som kommit från ansvarig minister kring LSS och assistansersättning kopplat till besparingar på en redan utsatt grupp inte tillåts bli huvudfokus för utredningen. Tvärtom är det viktigt att de individer som är i behov av insatser enligt gällande lagstiftning också får detta i den omfattning som krävs för att de ska kunna delta i samhället på samma villkor som icke funktionsnedsatta personer. Länk till direktivet finns här.

Kartläggning av HVB och konsulentstöd

Konkurrensverket har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av marknads och konkurrensförhållandena på marknaden för HVB och konsulentverksamheter. Uppdraget omfattar såväl offentliga som fristående drivna verksamheter. I direktiven framgår att det handlar om att redovisa hur marknaderna har utvecklats under de senaste åren, analysera eventuella brister av marknads- och konkurrensförhållanden samt redovisa möjliga förbättringar. Enligt ansvarig minister är bakgrunden till kartläggningen de vinstmarginaler som vissa HVB-hem uppvisade under de stora flyktingströmmar som nådde Sverige under främst förra hösten. Svenska Vård har bjudits in och kommer att delta i den referensgrupp som är kopplad till kartläggningen. För oss kommer det vara viktigt att påpeka att den exceptionella situation som vårt land hamnade i under hösten 2015 inte hade kunnat hanteras på ett kvalitativt acceptabelt sätt om inte fristående utförare inom HVB hade bistått den offentliga verksamheten. Att det sedan innebar att enskilda utförare uppvisade höga vinstmarginaler under en begränsad tid utifrån en prissättning som var statligt styrd ska inte ligga den fristående utförda HVB-branschen i stort till last. Tvärtom bör fokus vara den kvalitet som dessa utförare levererade. Länk till direktivet finns här.

Kvällsmingel 21 nov - Konferens 22 nov

Det går fortfarande att anmäla sig! Kvällsminglet är kostnadsfritt och bjuder bl.a. på en omvärldsanalys av ordförande Martin Linde-Rahr och förbundsdirektör Thomas af Bjur. Konferensen med titeln ”Aktuell forskning inom social omsorg - uppdatering och inspiration” innehåller ett smörgåsbord av inblickar i spännande och aktuell forskning. Mer information och anmälan.

Medlemskap i Svenska Vård

Intresserad av medlemskap? Mer information. Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!Förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se 070-771 61 51.                                                                                   Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.

Följ oss och ta gärna kontakt 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med kansliet med dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en stark röst för fristående utförare. Följ oss också gärna på Facebookhttps://www.facebook.com/svenskavard/ och Twitter.

Facebook
Facebook