Om oss

Svenska Vård är en branschorganisation för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling. 

Svenska Vård arbetar för att fristående utförare i vård och omsorg ska ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Vår främsta prioritering är att sätta vård- och omsorgstagaren i centrum genom att arbeta för en väl utvecklad kvalitetskonkurrens. Det innebär att vi initierar, uppmuntrar och välkomnar förändringar som gör att kvaliteten i vård och omsorg höjs. En god kvalitetskonkurrens är bra för vård- och omsorgstagarna men också för att utveckla verksamheterna. Att vara fristående utförare i vård och omsorg ger möjlighet att bidra med ökad mångfald och utveckling av välfärdstjänster som kommer vård- och omsorgstagare och samhället till del.

Svenska Vård ska:

  • verka för att aktörer arbetar för vård- och omsorgstagares bästa och har hög kompetens och kvalitet
  • vara en självklar aktör och påverkande part i branschens utveckling
  • arbeta för en mångfald av aktörer och verka för konkurrensneutrala villkor
  • stödja oberoende granskning av branschen
  • arbeta för mer forskning och utveckling inom branschen
  • bevaka och tillvarata de enskilda utförarnas intressen i samhället
  • konstruktivt samarbeta med myndigheter, organisationer, politiker och media
  • verka för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan medlemmarna
  • ge medlemmarna stöd och service i deras löpande verksamhet
  • arbeta efter goda etiska värderingar

Tillsammans med våra medlemmar och andra aktörer vill vi värna alla seriösa utförare. Vi brukar säga att det krävs en bra mix av professionalism, affärsmässighet, samhällsnytta och sakkunskap för att bli en framgångsrik utförare i välfärden. Vi vet att det stämmer. Hos oss är alla seriösa aktörer inom vård- och omsorg välkomna.

Svenska Vård bildades 2009 när branschorganisationerna Privo och Sveriges Behandlingshem gick samman. Se Svenska Vårds lanseringsfilm med historik här.

Facebook
Facebook