Policy för hantering av personuppgifter

§ 1
Svenska Vård värnar om din personliga integritet. Denna policy för personuppgifter förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

§ 2
Genom att använda Svenska Vårds tjänster, accepterar du vår policy för personuppgifter. Du godkänner också att Svenska Vård använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

§3
Syftet med denna policy är att säkerställa att Svenska Vård hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

§ 4
Svenska Vård är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter, i enlighet med att GDPR, skyddas.

§ 5
Vi samlar in information om dig som du direkt eller indirekt lämnat när du kontaktar oss eller använder våra webbtjänster/formulär där du lämnar personuppgifter.

§ 6
Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Svenska Vårds tjänster.

§ 7
Vi sparar persondata endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden enligt avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

§ 8
Du har rätt att när som helst begära kopia de uppgifter vi har om dig. En kopia är gratis. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

§ 9
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda din persondata för marknadsföringsändamål.

§ 10
Vi kan komma att dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Svenska Vård kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden enligt avtal gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn.

§ 11
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandla och skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen på det tekniska området

Facebook
Facebook