Remissvar

Svenska Vård står alltid upp för mångfald och stärkt kvalitet inom vård och omsorg. Vi utgår från vård- och omsorgstagaren och hens möjligheter till inflytande och rätt att göra val av utförare.    För oss är inte driftsform det viktiga utan fokus är kvalitet och utfallet av sociala tjänster. Svenska Vård strävar efter att vara konstruktiva och framtidsinriktade då vi är övertygade om att det är en viktig framgångsfaktor i arbetet med att förnya och förbättra välfärdstjänster i Sverige.

Vad vi tycker i olika sakpolitiska frågor kan du ta del av i vårt nyhetsflöde, i media och i skrivelser som du kan ta del av nedan. Vill Du veta mer tveka inte att kontakta oss!

Remissvar och skrivelser

190321 Svar Myndigheten för Yrkeshögskolan - Analys och frågeställningar kopplade till hälso- och sjukvård samt socialt arbete

190319 Remissvar Myndigheten för digital förvaltning - Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

180925 Remissvar Skatteverket - Utkast till ställningstaganden rörande uthyrning av vårdpersonal och social omsorg

180322 Remissvar Finansdepartementet - Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

180305 Remissvar Göteborgs Stad - Utredning gällande valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet

171222 Remissvar Socialstyrelsen - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

171129 Remissvar Regeringskansliet - Förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

171123 Remissvar Regeringskansliet - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

170222 Remissvar Finansdepartementet - Ordning och reda i välfärden

170216 Remissvar Socialdepartementet - Ökad insyn i välfärden

161222 Remissvar Socialstyrelsen - Föreskrifter och allmänna råd avseende patientsäkerhetsarbete

160915 Remissvar Socialstyrelsen - Ny föreskrift hantering läkemedel

160907 Remissvar Finansdepartementet - En ändamålsenlig kommunal redovisning

160823 Remissvar Arbetsmarknadsdepartementet - Ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

160818 Remissvar Socialstyrelsen - Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)

160628 Remissvar Finansdepartementet - Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner

160502 Remissvar Finansdepartementet - Översyn av ersättning till kommuner och landsting för dold mervärdesskatt

160415 Remissvar Socialdepartementet - Fråga patienten. Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

160318 Remissvar Socialstyrelsen - Allmänna råd och föreskrifter avseende HVB

160318 Remissvar Socialstyrelsen - Allmänna råd och föreskrifter avseende stödboende

151130 Remissvar Socialstyrelsen - Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

151117 Remissvar Socialstyrelsen - Undantag från vissa bestämmelser i SOSFS HVB

141229 Remissvar Socialstyrelsen - Ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden

141107 Remissvar Socialdepartementet - Rätt information på rätt plats i rätt tid

Facebook
Facebook