Remissvar

2020-04-22 Skrivelse IVO - Avgifter vid tillståndsprövning

2020-03-05 Remissvar Göteborgs Stad - Införande av LOV inom äldreboenden

2020-02-27 Skrivelse Utredningen Framtidens socialtjänst - Socialtjänstens uppdrag och inriktning på grupper och enskilda

2020-02-25 Remissvar Göteborgs Stad - Införande av LOV inom ledsagning

2019-03-21 Svar Myndigheten för Yrkeshögskolan - Analys och frågeställningar kopplade till hälso- och sjukvård samt socialt arbete

2019-03-19 Remissvar Myndigheten för digital förvaltning - Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

2018-09-25 Remissvar Skatteverket - Utkast till ställningstaganden rörande uthyrning av vårdpersonal och social omsorg

2018-03-22 Remissvar Finansdepartementet - Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

2018-03-05 Remissvar Göteborgs Stad - Utredning gällande valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet

2017-12-22 Remissvar Socialstyrelsen - Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

2017-11-29 Remissvar Regeringskansliet - Förslag till ändringar i LOU med anledning av Välfärdsutredningens förslag

2017-11-23 Remissvar Regeringskansliet - Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

2017-02-22 Remissvar Finansdepartementet - Ordning och reda i välfärden

2017-02-16 Remissvar Socialdepartementet - Ökad insyn i välfärden

2016-12-22 Remissvar Socialstyrelsen - Föreskrifter och allmänna råd avseende patientsäkerhetsarbete

2016-09-15 Remissvar Socialstyrelsen - Ny föreskrift hantering läkemedel

2016-09-07 Remissvar Finansdepartementet - En ändamålsenlig kommunal redovisning

2016-08-23 Remissvar Arbetsmarknadsdepartementet - Ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga

2016-08-18 Remissvar Socialstyrelsen - Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)

2016-06-28 Remissvar Finansdepartementet - Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner

2016-05-02 Remissvar Finansdepartementet - Översyn av ersättning till kommuner och landsting för dold mervärdesskatt

2016-04-15 Remissvar Socialdepartementet - Fråga patienten. Nya perspektiv i klagomål och tillsyn

2016-03-18 Remissvar Socialstyrelsen - Allmänna råd och föreskrifter avseende HVB

2016-03-18 Remissvar Socialstyrelsen - Allmänna råd och föreskrifter avseende stödboende

2015-11-30 Remissvar Socialstyrelsen - Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU

2015-11-17 Remissvar Socialstyrelsen - Undantag från vissa bestämmelser i SOSFS HVB

2014-12-29 Remissvar Socialstyrelsen - Ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden

2014-11-07 Remissvar Socialdepartementet - Rätt information på rätt plats i rätt tid

Facebook
Facebook