Stadgar

Svenska Vårds stadgar reglerar vår uppgift och vårt ändamål. Medlemmar i Svenska Vård förbinder sig att följa stadgarna och förbundets värdegrund.
§ 1 Uppgift och ändamål
Svenska Vård är en bransch- och näringspolitisk organisation för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

  • verka för att aktörerna inom branschen arbetar för sina vård- och omsorgstagares bästa och har hög kompetens, kvalitet och säkerhet.
  • vara en självklar aktör och påverkande part i branschens utveckling
  • arbeta för en mångfald av aktörer ‐ verka för konkurrensneutrala villkor
  • arbeta för att all vård, behandling och omsorg granskas av en oberoende part ‐ arbeta för att större resurser satsas på forskning och utveckling inom branschen
  • bevaka och tillvarata de enskilda aktörernas intressen i samhället
  • verka för god kontakt och samarbete med myndigheter, politiker och media
  • verka för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de enskilda medlemmarna
  •  ge medlemmarna stöd och service i deras löpande verksamhet
  • arbeta efter goda etiska värderingar, se separat policydokument

Se stadgarna i sin helhet här

Facebook
Facebook