Röster från placerade barn och unga med NPF

Svenska Vård deltar i projektet Ung dialog i Riksförbundet Attentions regi. Fokus är att barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska bli mer delaktiga, få ett ökat inflytande och bättre livskvalité när de vårdas utanför hemmet.

Nu har den första rapporten ”Var ska jag hamna?” presenterats. 100 röster från placerade barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) visar på brister och okunskap inom samhällsvården som inte går att blunda för.

En majoritet av de tillfrågade barn och unga har erfarenhet av våld. En fjärdedel vittnar om hur de har utsatts för våld av personal på HVB/familjehemmen. Många av barnen har erfarenhet av flytt mellan boenden och placeringsformer. Bristande stöd, dåligt bemötande och otydlig information är andra problem som framkommer.

Men det finns också goda erfarenheter som visar att med rätt hjälp och bemötande går det att få en bra tillvaro som gör att individen kan ta till sig vården på ett konstruktivt sätt.  Rapporten visar att framgångsfaktorer för placerade barn och unga med NPF är vuxna som bryr sig och lyssnar, anpassad kommunikation, förståelse och att bli trodd, att få vara med och påverka sin vardag, en tillvaro utan hot och våld och få rätt stöd och bemötande utifrån sina svårigheter och utmaningar.

Läs gärna mer om projektet hos Riksförbundet Attention.

Taggar

AttentionNPFSamverkan
Facebook
Facebook