Samtal med Socialutskottets ordförande

Svenska Vårds styrelseordförande Maria Nilsson och förbundsdirektör Thomas af Bjur träffade Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) för ett samtal om vård- och omsorgsbranschens utveckling.

Det blev ett framåtsyftande möte med fokus på kvalitet och vikten av att ge privata utförare lika villkor att bedriva verksamhet som offentliga aktörer. Andra frågor som lyftes var den nya standard för HVB som Svenska Vård varit initiativtagare till, vårdmomsen och dess negativa konsekvenser samt hur kompetensförsörjningen inom välfärden ska säkerställas.

Sammantaget ett konstruktivt samtal med en ledande politiker som var genuint intresserad och kunnig i de frågor som påverkar våra medlemsföretags vardag. En positiv upplevelse. Vår ambition är att träffa företrädare för samtliga riksdagens partier under vintern/våren.

Facebook
Facebook