Svenska Vård i dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan kring kompetensförsörjning

I veckan deltog vår förbundsdirektör Thomas af Bjur och kanslichef Johan Bartholf vid ett dialogmöte hos Myndigheten för yrkeshögskolan i Västerås. Syftet var att föra ett samtal kring det regeringsuppdrag som myndigheten fått avseende framtidens utbildningar inom välfärdssektorn. Övriga deltagare vid möte var representanter från Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Svenska tandsköterskeförbundet, Vård- och omsorgscollege samt Apoteksföreningen.

Samtalet kom att kretsa kring ett 70-tal yrken som myndigheten identifierat inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. Frågeställningar som bland annat avhandlades var vilka yrken som har beröringspunkter med varandra, om det finns nya yrkesroller håller på att skapas och vilka av de utbildningar som hör till yrkeshögskolan som skulle passa för att ha nationellt likvärdigt innehåll.

Från Svenska Vårds sida framhöll vi vikten av att det finns ett brett utbud av kvalitativt goda utbildningar inom såväl hälso- och sjukvård som socialt arbete. I grunden är det en förutsättning för att våra medlemsföretag ska kunna rekrytera medarbetare och därigenom utveckla verksamhet till gagn för de enskilda vård- och omsorgstagarna. Vi talade även om vår syn på föreståndarbegreppet och dess innehåll. Här vill vi se om det skulle vara möjligt att forma en sammanhållen utbildning som i huvudsak är verksamhetsförlagd på samma sätt som det rektorsprogram som idag finns inom skolans värld. De övriga deltagarna var mycket positiva till vår idé. Vi kommer således att få anledning att återkomma till detta framöver.

Facebook
Facebook