Svenska Vård i värdefull dialog med Inspektionen för vård och omsorg

Svenska Vårds förbundsdirektör var i veckan inbjuden till Inspektionen för vård och omsorgs dialogforum. Ett viktigt tillfälle till samtal om frågeställningar där myndighetens arbete påverkar våra medlemsföretag i olika avseenden. Denna gång stod IVO: s handläggningstider för tillstånd, lämplighetsprövningar för verksamheter som ska bedrivas inom socialtjänstlagen samt de nya tillstånd som införs inom hemtjänst och LSS från och med den 1 januari 2019 i centrum för samtalet.

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund berättade om IVO: s arbete med framtidens tillsyn. Budskapet var tydligt. IVO ska fokusera på en lärande tillsyn som främst ser till helheten. Inte enskilda detaljer i de verksamheter som synas. För att detta ska vara möjligt krävs dialog och en möjlighet för de olika aktörerna att vara samskapare i en kvalitativ granskning. I detta nya förhållningssätt är brukarperspektivet är högt prioriterat. Frågan som ska ställas är: Vad är bäst för den enskilde vård- och omsorgstagaren?

IVO: s handläggningstider avseende tillstånd har sedan hösten 2015 varit en ständig källa till oro och irritation bland såväl Svenska Vårds medlemsföretag som branschen i stort. Otaliga är de vittnesmål som nått oss som branschorganisation kring långa handläggningstider som i sin tur inneburit att utveckling av verksamhet hamnat i vänteläge. IVO: s chef för avdelningen för tillståndsprövning, Anna Sundberg, gav dock en mer positiv bild av situationen än vid tidigare samtal. Inflödet är fortsatt högt. Det inkommer cirka 200 nya ansökningar per månad men handläggningstiderna går ner. Idag är den genomsnittliga tiden från start till mål för en ansökan cirka 5 månader. Fortsatt problematiskt men det går i alla fall åt rätt håll. Läs mer här.

Ett relativt nytt inslag i IVO: s arbete är de lämplighetsprövningar som nu sker för verksamheter som ska bedrivas inom socialtjänstlagen. Syftet är att utestänga oseriösa aktörer från marknaden. IVO utgår huvudsakligen från tre områden vid lämplighetsprövning av en verksamhet: ekonomiska förutsättningar, lämplighet och insikt/kunskap. Viktigt att understryka är att det i grunden handlar om ett arbete som ska främja alla seriösa företag som varje dag bidrar till välfärdens utveckling. Läs gärna mer om IVO: s syn på lämplighetsprövning här.

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga än vad som är fallet idag. Det gäller hemtjänst enligt socialtjänstlagen och ledsagarservice, biträde av kontaktperson samt avlösarservice i hemmet enligt LSS. Den nya lagstiftningen innebär även att ansökningar om tillstånd blir förenade med en avgift för handläggning. Nivån på denna avgift är idag ej fastställd då det är en fråga som regeringen slutligen fattar beslut kring. Baserat på liknande avgifter för tillståndsprövning inom exempelvis skolan är en rimlig bedömning att det kommer att handla om cirka 25 000 kronor per ansökan. Det är dock viktigt att understryka att det är en försiktig bedömning från IVO som inte har beslutandemakt i denna fråga. Läs gärna mer här.

(På fotot syns IVO: s generaldirektör Gunilla Hult Backlund och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Facebook
Facebook