Svenska Vård talare vid seminarium om standard för kvalitetssäkring av HVB

I november 2018 publicerades Sveriges första nationella standard för kvalitetssäkring av HVB. För att uppmärksamma detta anordnade Swedish Standards Institute (SIS) ett välbesökt seminarium i Stockholm med deltagare från bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Swedac, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Svenska Vård.

Vid seminariet gavs en inblick i hur arbetet med en kommande certifiering mot standarden ser ut. IVO gav sin bild av hur myndigheten ser på standarden. SIS presenterade de utbildningsfilmer som tagits fram för att underlätta implementeringen av standarden. Slutligen diskuterade en panel med deltagande av Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur de möjligheter som standarden kan ge när det exempelvis handlar om stärkt systematik i såväl beställarna som utförarnas kvalitetsarbete.

Svenska Vårds förbundsdirektör lyfte i panelsamtalet fram vikten av att nyttja den nya standarden för att stärka arbetet med att forma verksamhet kring den enskilde brukaren, öka kvaliteten och underlätta för alla de seriösa aktörer som varje dag gör fantastiska insatser inom välfärden. I detta ingår även möjligheten att infoga standarden som en bärande del i upphandlingsprocesser. Något som även SKL såg som en intressant möjlighet för landets kommuner och regioner. Till detta fogade Svenska Vård ambitionen att skapa ett nationellt kvalitetsregister inom social omsorg för att kunna mäta utfall av de insatser som sker och även ge fler verktyg till utförare när det gäller vilka insatser som ger resultat och vilka insatser som bör fasas ut. Här fanns full samstämmighet i panelen mellan Svenska Vård, SKL och NSPH. Något som lovar gott för framtiden!

På fotot syns från vänster Thomas af Bjur (Svenska Vård), Karin Engberg (NSPH), Fredrik Hjulström (SKL) och Kristofer Petraeus (SIS).

Taggar

Barn och ungaHVBIVOkompetensförsörjningKvalitetLagstiftningPolitikSocialtjänstThomas af Bjurtillståndspliktvård och omsorg
Facebook
Facebook