Välkommet att regeringen vill ändra assistanslagen

Debatten om personlig assistans har varit intensiv efter att en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras resulterat i att allt färre individer har rätt till statlig personlig assistans. Svenska Vård har påtalat det orimliga i de långtgående tolkningar som Försäkringskassan gjort som en följd av domen. Inte minst när det gäller att väntetid och beredskap inte längre ska inkluderas i rätten till personlig assistans.

För den enskilda vård- och omsorgstagaren innebär detta att assistans som tidigare gavs under väntetider mellan olika aktiviteter går förlorad. För utföraren av assistans uppstår oklarheter kring vilken assistans som ska ges vid vilken tidpunkt och till vilken ersättning. Väntetid är ett naturligt inslag i assistentjobbet när en brukare exempelvis deltar i kulturaktiviteter, är med på sammanträden eller umgås med vänner. Situationen som uppstått är således varken medmänsklig eller rättssäker.

Svenska Vård välkomnar därför att regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér aviserat att lagen ska ändras via en snabbutredning som ska presenteras i december. Ambitionen är att införa en tillfällig lag som skjuter upp de omprövningar som Försäkringskassan gör fram till att en ny lag kan träda ikraft. Vi anser emellertid att regeringen även måste rätta till tidigare domar. Det gäller även ersättningsnivåer och det faktum att regeringen instruerat Försäkringskassan att bryta utvecklingen av nyttjade timmar inom assistansen. Nu krävs att regeringen tar ett helhetsgrepp om LSS. Först då kan fler individer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva så självständiga liv som möjligt.

(På fotot syns barn-, äldre-, och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur)

Facebook
Facebook