Bra satsningar på socialtjänst, psykiatri och utbildning

När regeringen idag lämnade sin ekonomiska vårproposition samt förslaget till vårändringsbudget till riksdagen aviserades ett antal satsningar inom det sociala området. Satsningar som Svenska Vård välkomnar. Det handlar om:

  • Förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården. Utöver de 250 miljoner kronor som avsatts under 2016-2019 för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården tillskjuts ytterligare 150 miljoner kronor per år till ökad bemanning. Det innebär att kommunerna innevarande år får 360 miljoner kronor för att anställa fler socialsekreterare, assistenter och arbetsledare. Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten. Regeringens bedömning är att 360 miljoner kronor räcker till att finansiera cirka 640 nya socialsekreterare. Till detta fogas 40 miljoner kronor för andra kvalitetshöjande insatser. Att den hårt belastade socialtjänsten får möjlighet att anställa fler medarbetare och därigenom ha större möjligheter att utföra sitt viktiga uppdrag är bra.
  • En utökad satsning på barn och ungas psykiska hälsa. Satsningen på psykisk hälsa (1 miljard per år till och med 2019) utökas genom att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs landstingen. Vikten av en välfungerande barn- och ungdomspsykiatri av hög kvalitet med goda arbetsvillkor för personalen kan inte understrykas nog.
  • Satsning på gymnasieskolornas introduktionsprogram. 150 miljoner kronor för att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. Ambitionen är att öka andelen elever som blir behöriga till nationellt program. En satsning som är viktig ur Svenska Vårds synvinkel kopplad till kompetensförsörjning och de utmaningar som finns när det handlar om att rekrytera kompetenta medarbetare inom välfärden på såväl kort som lång sikt.

Svenska Vård vill emellertid höja ett varningens finger för de skattehöjningar som regeringen sagt sig vara redo att lägga fram i höstbudgeten. De förslag på det skattepolitiska området som hittills aviserats skulle leda till att det sammanlagda skattetrycket ökade för första gången sedan i mitten av 1990-talet. Oavsett socialdemokratiska eller borgerliga regeringar har skattetrycket minskat alltsedan Ingvar Carlsson lämnade över stafettpinnen som statsminister till Göran Persson. Denna utveckling vänds om regeringens höstbudget vinner gehör. Svenska Vård kommer noga analysera förslagen och höja rösten i det fall skatter höjs som påverkar konkurrenskraft och möjligheten för våra medlemmar att verka på lika villkor som offentliga verksamheter.

Facebook
Facebook