Svenska Vård vill se en blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden

Idag tisdag den 8 november la regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu fram den första delen av Välfärdsutredningen. Fokus har i denna del av arbetet varit vinstuttag inom offentligt finansierad välfärd.

När delbetänkandet nu lagts fram är det svårt att inte bli besviken. Reepalu har tyvärr valt att styra utredningens förslag i en riktning som riktar udden mot privata utförare. Det handlar i mångt och mycket om ett misstänkliggörande som är minst sagt olyckligt. Därtill riskerar de föreslagna åtgärderna att drabba enskilda individer som idag får god vård och omsorg hos fristående utförare. Detta är beklagligt.

Svenska Vård har varit en aktiv part i utredningens referensgrupp och konsekvent argumenterat för vikten av att fokusera på kvalitet och utfall för den enskilde brukaren. Inte driftsform eller storlek på vinstuttag hos enskilda utförare. Vår uppfattning är att nyckeln till en trygg välfärd, även i framtiden, kräver valfrihet och en mångfald av utförare. Det handlar om att med givna resurser åstadkomma mer och bättre för de skattemedel som står till förfogande. Då behöver fler utförare, inte färre, ges möjlighet att bidra till välfärdens utveckling. För Svenska Vård är saken glasklar. Offentligt finansierad verksamhet, oavsett om den bedrivs av offentliga, privata eller idéburna aktörer, ska präglas av hög kvalitet och effektiv användning av samhällets resurser. Med detta som utgångspunkt leder Välfärdsutredningens slutsatser och förslag i fel riktning.

Svenska Vård vill istället att kvalitetskriterier ska vara styrande. Det är genom att prioritera kvalitetskonkurrens som svensk vård och omsorg utvecklas. Inte via begränsning av möjligheten att ta ut avkastning. Att företag gör överskott är en viktig förutsättning för att utveckla verksamheten och att ha som buffert. Möjligheten att ta ut avkastning är en drivkraft, bland flera, för den som gör det åtagande det innebär att starta och driva företag.

Svenska Vård kommer enträget att fortsätta vårt arbete för att kvalitet ska stå i centrum. Oavsett driftsform. Vi vill därför se långsiktiga spelregler som skapar en trygghet för patienter, brukare, medarbetare och utförare av välfärdstjänster. Det kräver i sin tur att Regeringen och Allianspartierna tar ansvar för en konstruktiv dialog med sikte på att nå en blocköverskridande överenskommelse kring offentlig finansiering av välfärdstjänster. En överenskommelse som är hållbar över tid. Det vore till gagn för svensk välfärd. Idag, imorgon och i framtiden.

Thomas af Bjur
Förbundsdirektör

thomas.afbjur@svenskavard.se 
070-771 61 51

Läs även pressmeddelande här.

Facebook
Facebook