Tillståndsplikt för familjehem – äntligen!

Svenska Vård välkomnar att regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér idag lämnar ett lagförslag till Lagrådet kring tillståndsplikt för verksamheter med konsulentstöd till familje- och jourhem för barn. Det är ett viktigt beslut för att säkerställa barn och ungdomars trygghet och bidrar även till att förebygga förekomsten av oseriösa aktörer inom vård och omsorg.

De fristående och privata konsulentstödda familjeverksamheterna är en viktig resurs i arbetet med att attrahera, rekrytera, utbilda och handleda familjehem. Det är verksamheter som dygnet runt, årets alla dagar, erbjuder kvalificerad handledning till familjehem. En rad av dessa verksamheter kan även bistå med särskilt stöd utifrån det behov som kommunens socialtjänst kommit fram till i sin utredning innan placering eller om förändringar i behovet inträffar under en placering. Något som kan vara avgörande för att anpassa stödet utifrån det behov som det enskilde barnet eller ungdomen har.

Idag krävs inget tillstånd från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) för att driva en verksamhet som förmedlar familjehem och de står inte heller under tillsyn från IVO. Därtill finns det inga uppgifter om hur många verksamheter som finns runt om i vårt land. Risken har därför varit uppenbar att denna form av verksamhet startas av aktörer som både saknar erfarenhet och kompetens för att utreda familjehem och som inte kan ge lämplig handledning till familjehemmen. En mycket allvarlig situation som riskerar att drabba det enskilda barnet eller ungdomen.

Svenska Vård har under en längre tid argumenterat för att regeringen, i enlighet med Håkan Ceders utredning om placeringsformer för barn och unga, ska införa tillståndsplikt för verksamheter som driver konsulentstödd verksamhet. Vår uppfattning är att staten, i samverkan med alla seriösa aktörer i branschen, ska ta ett tydligare ansvar för att kvalitet och trygghet står i fokus när gäller placerade barn och unga inom socialtjänsten. Införande av tillståndsplikt innebär krav på erfarenhet och kompetens och leder även till att verksamhet inom familjehemsområdet blir en självklar och prioriterad del av IVO:s tillsyn. Det ger även Socialstyrelsen möjlighet att utfärda föreskrifter avseende konsulentstödd familjehemsverksamhet och bidrar till en ökad kvalitetskonkurrens. Dagens beslut är därför både glädjande och viktigt.

Thomas af Bjur
Förbundsdirektör

thomas.afbjur@svenskavard.se 
070-771 61 51

Facebook
Facebook