Utredningen om Framtidens socialtjänst snart i mål

Den 1 juni 2020 ska regeringens särskilda utredare Margareta Winberg presentera utredningen om Framtidens socialtjänst. En utredning som kan ha stor påverkan på utformningen av socialtjänsten runt om i vårt land under kommande decennier. Såväl för den enskilde medborgaren, kommunerna och privata utförare av välfärdstjänster.

Svenska Vård har sedan utredningens start varit en aktiv deltagare i en referensgrupp som haft till uppgift att bidra med kunskap, tankar och förslag under arbetets gång. Andra deltagare i referensgruppen är exempelvis Famna, Vårdföretagarna, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), UNICEF, Bris, SPF Seniorerna, Roks, PRO med flera.

Vid det senaste referensgruppsmötet stod frågan om huruvida socialtjänstlagen återigen ska bli mer av en ramlag i fokus. Under åren har den nuvarande lagen ändrats ett flertal gånger och innehåller nu uppdelningar i olika grupper som till exempel äldre, barn och unga, missbrukare, brottsoffer med flera. Då indelningen i grupper styr och påverka hur kommunerna organiserar sitt arbete är diskussionen om en återgång till ramlagstiftning en central fråga för utredningen.

Svenska Vårds utgångspunkt är att alla åtgärder som främjar den enskilde individens förutsättningar att forma sitt eget liv är bra. Ett återställande av socialtjänstlagen till att bli en mer traditionell ramlag skulle därför vara positiv utifrån en ökad jämlikhet. Det skulle innebära att alla grupper skulle betraktas som lika inför lagen och att de anpassningar som formats genom åren tas bort.

Den huvudsakliga farhågan Svenska Vård ser med en tydligare ramlagstiftning är: Hur länge tar det innan skiljaktiga lösningar dyker upp igen när kommunerna får svårt att tolka lagen eller att den tolkas väldigt olika från kommun till kommun? I detta ligger även utmaning för våra medlemsföretag, som arbetar på uppdrag av olika kommuner runt om i landet. Hur ska dom förhålla sig till skiljaktiga krav från olika kommuner inom samma verksamhetsområde?

En annan stor utmaning vi ser är hur socialtjänsten ska ställa om till återanpassning av lagen. Idag brottas socialtjänsten i landets alla kommuner med en rad utmaningar: hög arbetsbelastning, stor personalomsättning, bristande ekonomiska resurser, barn och unga som hamnar mellan stolarna och haltande uppföljning av insatsers effekt. Listan kan göras lång. Här känner vi oro över följderna av en återgång till en ramlagstiftning och dess påverkan på en redan ansträngd situation.

Svenska Vård kommer fortsätta att vara en aktiv och konstruktiv deltagare i referensgruppen tills dess att utredningen är överlämnad till regeringen i juni. Därefter vidtar en remissrunda där vi kommer att ha möjlighet att inkomma med ytterligare synpunkter på det färdiga förslaget till ny socialtjänstlag.

(På fotot syns Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur och regeringens särskilda utredare Margareta Winberg).

Taggar

LagstiftningSocialtjänstvälfärd
Facebook
Facebook