Välfärdsutredningen väljer fel väg

Idag presenterar regeringens särskilda utredare Ilmar Reepalu sitt slutbetänkande i Välfärdsutredningen. Tyvärr går det att konstatera att de åtgärder som föreslås inte tar itu med de utmaningar som välfärden står inför. Utredaren håller fast vid argumentationslinjen att det är vinstbegränsning som är universallösningen. En linje som fortsatt grundas på utredarens felaktiga uppfattning att den enda drivkraften som finns för privata utförare inom välfärden är vinstjakt.

I anslutning till att slutbetänkandet presenteras saluför utredaren i en debattartikel i Dagens Nyheter uppfattningen att det är orealistiskt att minska vinster i välfärden genom att ställa höga kvalitetskrav och ha en systematisk uppföljning. Det är tydligt att Reepalu missat det faktum att det redan idag finns goda möjligheter att ställa kvalitetskrav inom stora delar av välfärden. Krav som kan inlemmas i såväl offentliga upphandlingar (LOU) som valfrihetsystem inom ramen för Lagen om valfrihet (LOV). Krav på kvalitet som Svenska Vård under lång tid välkomnat i syfte att säkerställa att våra medlemsföretag ges möjlighet att konkurrera på lika villkor som offentliga utförare.

När utredaren även väljer att helt förbise att det idag finns stora kvalitetsbrister och besvärande arbetsmiljöproblem att ta itu med inom offentligt utförda verksamheter gör han det inte bara enkelt för sig utan bygger dessutom sin grundläggande argumentation och förslag till åtgärder på felaktigt grund. Att kategoriskt avvisa kvalitetskonkurrens som ett centralt verktyg för att forma en välfungerande välfärd, oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig, privat eller idéburen regi, är att söka backa in i framtiden. Det kommer inte att fungera.

Svenska Vård kommer oförtrutet att fortsätta att vara en röst för alla de fristående utförare som varje dag bidrar med kvalitet, valfrihet och innovation inom välfärden. Vi kommer att argumentera för vikten av att fokusera på kvalitet och att alltid sätta den enskilde individen i centrum för den verksamhet som bedrivs. Det kommer en tid efter att dagens krutrök kring Välfärdsutredningens slutbetänkande lagt sig. Svenska Vård har goda förhoppningar om att den linje som vi valt att anamma med dialog i förhållande till beslutsfattare och konstruktiva förslag till lösningar är den väg som leder att långsiktiga spelregler och trygghet kan skapas inom välfärden. Mindre av konfrontation och mer av samverkan.

Vi är övertygade om att det är vägen framåt.

Facebook
Facebook