Seminarium

Nätverk Remiss Samsjuklighetsutredningen

Tema

Nätverk Remiss Samsjuklighetsutredningen

Till vem vänder sig nätverket: Intresserade ägare, chefer, ledningsfunktioner i Svenska Vårds medlemsverksamheter som vänder sig till personer med en samsjuklighet.

Innehåll

Det har under de senaste åren pågått ett stort arbete i vårt land för att framöver säkerställa en god och trygg vård för personer som lever med en samjuklighet. Förslagen har utmynnat i ett betänkandet.

“Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93) “

Svenska vård har av av regeringen blivit utsedd , som en av 120 remissinstanser, att inkomma med synpunkter på förslaget som presenteras i betänkandet.

Som en del av att Svenska Vård arbetar med det verksamhetsnära perspektivet även i remissbetänkanden önskar vi att samla input av dig som medlem som arbetar med personer med en samsjuklighet. Vad ser ni som utförare vad som är bra och vad som eventuellt behöver förtydligas /ändras för att säkra en god vård och omsorg för denna grupp utifrån det som presenteras som förslag på åtgärder i betänkandet? Svenska Vård bjuder in dig att delta i ett första nätverksmöte om remissen.

Varmt välkommen med digitalt 9 mars 10.30-12.00 (Incheckning från 10.15)

Du hittar betänkandet här.