Personer i ett rum som diskuterar.

Påskägg och framtidstro

Glädjen och entusiasmen ligger kvar efter Svenska vårds lyckade årskonferens som du kan läsa mer om på vår hemsida Det var fantastiskt kul att Sveriges första renodlade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tog sig tid att inledningstala och beskriva sin vision kring socialtjänstens framtida utmaningar och möjligheter.

Det ligger en rad utredningar på ministerns bord med ambitionen att göra socialtjänsten mer effektiv och proaktiv. En hållbar socialtjänstlag, En uppväxt fri från våld – nationell strategi, Utredningen Barn och Unga i samhällets tjänst, Delbetänkande Samsjuklighetsutredningen Från delar till helhet, Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer.

Samtliga av ovan nämnda utredningar visar på snarlika utmaningar som kommer kräva nytänkande, entreprenörsanda och samverkan mellan det privata, det ideella och det offentliga.

För att kunna möta ökad efterfrågan på socialtjänstens tjänster och insatser kommer det krävas nya ersättningsmodeller för att hantera ökade kostnader. Det kommer behövas förstärkta utbildningsinsatser för att möta personalbristen och det kommer uppstå nya affärsmöjligheter för att möta behovet av nya tjänster. Kvalitetsfrågor kommer bli viktigare än någonsin och framförallt kommer det behövas tydligare nationella riktlinjer kring vad som ska mätas inom ramen för olika kvalitetsdefinitioner.

Oavsett hur presenterade förslag kommer utvecklas och eventuellt implementeras i lagstiftningen, kommer det finnas ett stort behov av en gemensam röst som kan påvisa och påverka effekten av lagda förslag i den vardagsnära verksamheten. Det är här Svenska Vård har sin unika särart. Vår nära dialog med våra medlemmar och vårt breda kontaktnät mot beslutsfattande politiker och utförande myndigheter utgör en viktig länk mellan teoretiska förslag och praktiskt utfall.

Under april kommer Svenska Vård delta på en hearing angående när ensamkommande flyktingbarn försvinner. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att– tillsammans med Migrationsverket och Polismyndigheten – ta fram nationell vägledning som ska utgöra ett stöd för hur berörda aktörer kan arbeta för att motverka att ensamkommande barn försvinner och hur de kan agera om ett försvinnande ändå sker. Har du som medlem någon erfarenhet kring detta ämne så är du välkommen att höra av dig till oss på Svenska Vård.

Vi jobbar även med att skriva ett remissvar på Samsjuklighetsutredningen och kommer presentera vårt remissvar i slutet av april. Ett av utredningens huvudförslag är att införa en samordnad vårdplan för personer med samtidiga sjukdomar. Detta innebär att vårdgivarna, oavsett om de är offentliga eller privata, måste samarbeta för att säkerställa att patienten får en helhetsbedömning och att behandlingen koordineras på ett bättre sätt. Detta kommer att påverka privata utförare genom krav på samverkan och samordning med andra vårdgivare och myndigheter.

Svenska Vård vill så här i påsktider leverera en positiv framtidstro om förändrade och bättre villkor för privata utförare inom vård, omsorg och behandling. Det är möjligt om vi gör jobbet tillsammans.

I Svenska Vårds påskägg lägger vi även en rad erbjudande från våra samarbetsparter som du kan ta del av i detta nyhetsbrev.

Glad Påsk

Mattias Andersson
Förbundsdirektör
Svenska Vård