En person sitter vid dokument och med skriver med en penna.

Stadgar

Svenska Vårds stadgar reglerar vår uppgift och vårt ändamål. Medlemmar i Svenska Vård förbinder sig att följa stadgarna och förbundets värdegrund.

§ 1 Uppgift och ändamål

Svenska Vård är en bransch- och näringspolitisk organisation för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

  • Verka för att aktörerna inom branschen arbetar för sina vård- och omsorgstagares bästa och har hög kompetens, kvalitet och säkerhet.
  • Vara en självklar aktör och påverkande part i branschens utveckling
  • Arbeta för en mångfald av aktörer ‐ verka för konkurrensneutrala villkor
  • Arbeta för att all vård, behandling och omsorg granskas av en oberoende part ‐ arbeta för att större resurser satsas på forskning och utveckling inom branschen
  • bevaka och tillvarata de enskilda aktörernas intressen i samhället
  • Verka för god kontakt och samarbete med myndigheter, politiker och media
  • Verka för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de enskilda medlemmarna
  • Ge medlemmarna stöd och service i deras löpande verksamhet
  • Arbeta efter goda etiska värderingar, se separat policydokument

Se stadgarna i sin helhet här och läs vår värdegrund här.

En äldre man i en rullstol i en korridor.