Två personer håller i telefoner.

Omvärldsbevakning

Påverkan

Röingegården

Röingegården om deras arbete med att certifiera sitt miljöledningssystem

Att erhålla ISO 14001:2015-certifieringen är ett stort steg för oss. Denna internationellt erkända standard för miljöledningssystem innebär att vi nu har ett strukturerat ramverk för att proaktivt minimera vårt miljöavtryck, säkerställa efterlevnad av relevanta lagkrav och uppnå våra miljömål. Det innebär också att vi kan systematiskt följa upp vår miljöprestanda och engagera våra intressenter i våra miljöåtaganden.

En man som jobbar inom vården går med en äldre kvinna

Kommer ny lag skapa likvärdiga villkor för kommunala och privata utförare i HVB och LSS?

I debatten om olika förutsättningar mellan kommunala kontra privata utförare inom HVB och LSS är det en aspekt som alltför ofta ignoreras: kraven på tillståndsplikt för föreståndare. Tyvärr har Svenska Vård tagit del av flera exempel där föreståndare i kommunala verksamheter som vill byta till privat utförare inte blivit godkända vid IVO:s tillståndsprövning. Är det ett tecken på att kompetenskraven är olika?

Två kvinnor jobbar ihop

Remissvar: SOU 2023:66 För barn och unga i samhällsvård

Svenska Vård ser ett stort behov av att insatser inom samhällsvården behöver gå från delar till helhet men för att uppnå en helhet behöver samtliga inblandade aktörer känna sig inkluderade, sedda och bekräftade. När utredningen i flera fall bortsett från att inkludera dagens stora andel uppdragstagare, privata utförare, så uppstår en tydlig bild av att det offentliga huvudmannaskapet har svårt att införliva samverkansflöden med de privata aktörernas bidragande kompetens till en personcentrerad omsorg.

Årets medlemsföretag

Årets medarbetare

Svenska Vård har utsett Anneli Mattsson från Fogdaröd i Höör till utmärkelsen Årets medarbetare. I en tid där vård och omsorg är i fokus är det upplyftande att se en person som Anneli vara en lysande stjärna och inspirera andra att omfamna och uppskatta detta viktiga arbete.

Motivering för utmärkelsen lyder som följande:

Anneli började sin yrkeskarriär som undersköterska. Hon var en enormt uppskattad undersköterska av såväl kunder, kollegor, anhöriga och sin chef. Med sitt otroliga lugn, värme och med sin stora omvårdnadskompetens blev hov snabbt en person kollegorna vände sig till i arbetet med att vårda personer med omfattande demensproblematik ofta i kombination med psykisk sjukdom. Anneli fick möjlighet att bli samordnare på enheten och skötte detta med bravur. Därefter erbjöds hon ett bli biträdande verksamhetschef och den rollen axlade hon föredömligt. Anneli började studera vid sidan av för att sen.....

Årets medlemsföretag

Årets medlemsföretag

Risingegården har utnämnts som årets företag i Svenska Vård med följande motivering:

Det är en svår uppgift att ta emot barn och ungdomar som placeras utanför sina hem och få dem att känna sig sedda, lyssnade på och hitta deras motivation att förändra sina liv.

I mötet med en av Risingegårdens tidigare placerade ungdomar beskrev denna flicka hur hon mötts av en helt underbar personalgrupp som hade ställt upp och stått ut med henne fram tills hon kunde flytta till ett självständigt boende. Bilden som målades upp var precis så som man vill att samhällsvård ska vara, och förmedlad av insatsens faktiska huvudperson.

Mot bakgrund av detta vill jag nominera Risingegården till årets medlemsföretag. Bra jobbat, det är kollegor som ni som gör att man känner stolthet och framtidstro i en ofta smutskastad bransch. Tack!

En person tröstar ett barn.

Privata HVB kan bli en katalysator för förbättring

Det offentliga behöver skapa sig en bättre förståelse för privata utförares förutsättningar när det kommer till HVB-verksamhet i Sverige. Det skriver företrädare för branschförbundet Svenska Vård i en debattartikel.publicerad i tidningen Socionomen.

Team av läkare och sjuksköterskor

Regeringens budgetförslag som berör vård vård, omsorg och behandling

Svenska Vård listar här de förslag i regeringens budgetförslag som berör politik för sociala tjänster inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och omsorg.

riksdagshuset i stockholm

"Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter"

Onsdagen den 23 augusti tog socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall emot slutbetänkandet från utredningen "Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter".

Utredningen föreslår bland annat

- att Sverige bör ratificera det fakultativa och tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett klagomålsförfarande
- en försöksverksamhet med statsbidrag till barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud
- att offentligt biträde ska förordnas för barn i mål eller ärenden om begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.
- att barns rätt till information om beslut och överklagande enligt LVU och LPT förtydligas
- att placering och omplacering av ett barn med stöd av socialtjänstlagen måste föregås av ett formellt och överklagbart beslut
- att ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.

En kvinnlig hemtjänst ringer på ytterdörren

Nya hemtjänstregler riskerar att snedvrida konkurrensen

Endast genom att skapa en rimligare ersättningsnivå som kompenserar för fast omsorgskontakt kan äldre och personer med funktionsnedsättningar få den vård och omsorg de förtjänar. Det skriver Mattias Andersson och Maria Nilsson i en debattartikel publicerad i Altinget.

Införandet av regeln om undersköterskor med fast omsorgskontakt kräver ökad personalbemanning och ökad kontinuitet avseende vårdkontakten. Enligt SKR kommer det behövas rekryteras cirka 72 000 undersköterskor fram till 2031.

Men ökade krav på kvalitet måste kompenseras på ett rimligt sätt för att utförarna ska leva upp till de nya förutsättningarna.

Två personer skakar hand

Remissvar: Promemorian Likvärdiga krav och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

Svenska Vård ser positivt på förslag som har sitt syfte och mål att stärka konkurrensneutrala villkor mellan privata och kommunala utförare. Promemorian föreslår att det program med mål och riktlinjer som fullmäktige ska besluta för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, ska gälla såväl privata utförare som verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner i egen regi. Syftet med förslaget är att det ska råda likvärdiga villkor för privata utförare och kommuner och regioner i verksamheter där skötseln av en kommunal angelägenhet lämnats över till privata utförare.

Svenska Vård ser att presenterat förslag kan leda till ökad konkurrensneutralitet om programmens innehåll bygger på gemensamma nationella kriterier och riktlinjer som grund för kvalitetsindikatorer. En sådan kvalitetsindikator som kan verka strukturreglerande är att utgå från de branschstandarder som är framtagna. När både offentliga och privata aktörer utgår från gemensamt satta strukturer och riktlinjer skapas också förutsättningar för kommuner att förenkla kontrollrutiner och uppföljningslogistik.

Kvinna läser en tidning på ett fik

Privata aktörer inkluderas inte i vårdkedjan

Det är anmärkningsvärt att små privata aktörer inom vård och omsorg inte inkluderas mer när det talas om samordning och helhetssyn.

Idag publiceras en debattartikel där Mattias Andersson och Maria Nilsson debatterar de synpunkter som Svenska Vård påtalade i Svenska Vårds remissyttrande på Samsjuklighetsutredningen.

- Vi är starkt kritiska till att Samsjuklighetsutredningen inte presenterar några tankar kring inkludering av små privata aktörers kompetens, skriver debattörerna i Dagens Samhälle

Två kvinnor vid datorn på sin arbetsplats

Remissvar: SOU 2023:5 Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja

Svenska Vård har lämnat in ett remissyttrande på den s k samsjuklighetsutredningen. Svenska Vård ställer sig bakom reformens tio bärande delar men ifrågasätter om ändrat huvudmannaskap och förtydligande om ansvar är tillräckliga insatser för att det i praktiken ska förändra så att samordnad planering ger möjlighet för varje enskild patient att bemötas med förståelse, vänlighet och omsorg. Därutöver är Svenska Vård starkt kritiska till avsaknaden av resonemang kring privata utförares viktiga roll i vård- och rehabiliteringskedjan och hur denna bäst ska kunna tillvaratas i presenterad vårdkedja.

En laptop med hörlurar

Inbjudan till kostnadsfritt webbinarium - Bättre skolgång för placerade barn och unga
– en fråga för både skolan och socialtjänsten

21 april klockan 08.30–10.00

Placerade barn och unga är en utsatt grupp. Forskningen visar att många barn och unga i samhällsvård har låga eller ofullständiga grundskolebetyg och låg utbildningsnivå som vuxna. Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om hur skolan och socialtjänsten tillsammans kan verka för att placerade barn och unga ska få en bättre skolgång.

Webbinariet vänder sig främst till personal inom socialtjänst som arbetar med barn och unga i samhällsvård och personal inom skola, exempelvis skolledning, elevhälsa och specialpedagoger och andra som kan möta placerade barn i sitt arbete. Du får gärna dela inbjudan vidare till andra som kan vara intresserade.

En undersköterska med munskydd

Remissvar: Ändringar i Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Svenska Vård anser att föreslagna ändringar förtydligar och breddar kravställan för yrkestiteln undersköterska, vilket bör innebära att införandet av yrkestiteln inte kommer minska antalet undersköterskor i en redan hårt belastad vård och omsorg. Svenska Vård tillstyrker presenterade ändringsförslag i sin helhet men ser ett behov av att Socialstyrelsen inför ett undantag eller ett förtydligande kring hur arbetsgivare ska förhålla sig till anställda som uppfyller kriterierna för yrkestiteln men som inte fått sina intyg utfärdat av myndigheten p g a inledningsvis långa handläggningstider.

flera par skor i en hall

Debatt: HVB-hem ska vara för barnens bästa

Det kan inte vara upp till landets kommuner att på egen hand, med begränsade personella och ekonomiska resurser, fatta beslut som kan vara livsavgörande för barn och unga utan att ha en komplett verktygslåda.

Det skriver Mattias Andersson och Maria Nilsson, förbundsdirektör respektive förbundsordförande för Svenska vård i en debattartikel publicerad i Altinget den 25 januari

person skriver på bärbar dator

Svenska Vårds medlemsenkät 2023

I syfte att stärka värdet av ett medlemskap i Svenska Vård samt öka antalet medlemmar lägger vi stor vikt vid att utveckla vårt kvalitetsarbete genom att erbjuda nätverksträffar, utbildningar, politiskt påverkansarbete, rådgivning och relevanta medlemsförmåner. För att lyckas ännu bättre med att tillvarata våra medlemmars intresse och behov behöver vi din hjälp.

Vi uppmanar därför våra medlemmar att klicka på nedan länk och fylla i vår medlemsenkät och på så vis ge oss feedback på hur vår organisation uppfattas och kan utvecklas. Vi är dessutom angelägna om att få höra dina idéer och förslag till förbättringar.

Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss och kan hjälpa oss att behålla nuvarande medlemmar, men även stärka våra möjligheter att värva nya medlemmar.

Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning.

utomhuskamera som lyser rött

Remissvar: Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer

Svenska Vård har fått tillfälle att inkomma med synpunkter på Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer. Ca 20 % av Svenska Vårds medlemmar består av idéburna organisationer. Svenska Vård är kritiska till avgiftens storlek på 12 000 kr per år som riskerar att kraftigt minska intresset för framför allt de mindre idéburna organisationerna.

Svenska Vård skulle hellre se ett system som gynnade små och medelstora aktörer genom att sätta olika avgiftsnivåer beroende på storlek och omsättning. Det är stor skillnad på betänkandet Idéburen välfärds uppskattade kostnader för registrering på 850 kr/år och Kammarkollegiets förslag på 12 000 kr per år.

utomhuskamera som lyser rött

Vilket regelverk gäller om en boende placerad på ett hem för vård eller boende sätter upp en webbkamera i rummet?

Detta var en fråga som ställdes till oss på Svenska Vård. I samband med diskussionen om den svåra svåra balansen mellan gränssättning för barnens bästa eller lagstiftningens intentioner att värna personlig integritet är denna fråga ytterligare ett exempel på svåra ställningstagande. Vi vidarebefordrade frågan till Integritetsmyndigheten som nu lämnat ett svar.

Det är ett intressant svar med en viktig slutsats som visar hur svårt det är att fastställa ett rätt eller fel, sanningen ligger mitt emellan. "Det är således riktigt att området är en gråzon i dagsläget. Verksamheterna bör ha en dialog med den boende som kamerabevakar, då det säkerligen kan finnas varierande skäl till att bevakningen sker."

Debatt

Debatt: Omöjligt att följa lagen när man driver HVB-hem

I en debattartikel i Expressen den 20 november skriver Elin Ludvigsson och Malin Åberg en insiktsfull debattartikel om svårigheten att bedriva ett HVB hem.

Svenska Vård arbetar för att utredningen Barn och unga i samhällets vård kommer med konkreta lagstiftningsförslag som förtydligar och förstärker HVB hemmens möjligheter till vissa gränssättningsåtgärder som sätter barnets behov i centrum.

Sjukhus

Slutreplik: Vi noterar att solidaritetsprincipen inte nämns

Det kan låta uppenbart att vård ska ges efter behov, men i såväl hälso- och sjukvården som i politiken är det ofta strukturella prioriteringar och tillgängliga resurser som är avgörande för utfallet av en behovsprioritering. Det skriver Mattias Andersson, förbundsdirektör för Svenska vård i en slutreplik i debatten med Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Sjukhus

Remissvar: Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Svenska Vård har nu lämnat in ett yttrande till den utredning som föreslår en äldreomsorgslagstiftning. Det är en relativt dyster bild av svensk äldreomsorg som beskrivs i utredningen där strukturella brister leder till brister i kvalitet. Denna beskrivning för utredningen till slutsatsen att det behövs ett tydligare gemensamt ramverk för styrning och uppföljning.

Svenska Vård ser positivt på de förslag som har sitt syfte och mål att möta den enskildes behov och önskemål. Utredningen pekar på vikten av att föreslagen lagstiftning förväntas bidra till en ökad likvärdighet av äldreomsorgen. Det är då av särskild betydelse att presenterade förslag som även omfattar privata utförare ges konkurrensneutrala villkor.

Svenska Vård framför även kritik mot utredningens slutsatser avseende kompetens och personalresurser till vård och omsorgssektorn.

Sjukhus

Sjukvårdsministerns svar på Svenska Vårds debattartikel.

Sjukvårdsministern replikerar på Svenska Vårds debattartikel i Altinget. Där svarar Acko Ankarberg Johansson att ”Ingen har påstått att endast behovsprincipen ska vara styrande i svensk hälso- och sjukvård”.

Sjukhus

Kunskapskväll på temat Alzheimer

Svenska Vård, deltog på kunskapskväll på temat Alzheimer - en av världens största folksjukdomar, men nu händer det, nya Kognitiv medicin är på väg fram!

Svenska Vård, deltog på kunskapskväll på temat Alzheimer - en av världens största folksjukdomar, men nu händer det, nya Kognitiv medicin är på väg fram!

Det var en givande kväll med hopp om nya läkemedel, men innan dess finns det otroligt mycket för oss vårdaktörer att arbeta med för att erbjuda och säkerställa en hög livskvalitet för personer med kognitiva svårigheter.

Vi på Svenska Vård fortsätter vårt arbete med att stötta och hjälpa våra medlemmar att vara kvalitetsledande på området.

Debatt

Svenska Vård debatterar i Altinget

Är det bara behovsprincipen som ska styra vården, Ankarberg Johansson (KD?

De nya ministrarna på Socialdepartementet behöver svara på om Tidöavtalets skrivelser om behovsprincipen inom hälso- och sjukvården är en slarvigt formulerad mening, eller avsiktligt nedtecknad med ambitionen att göra tydligare avgränsningar kring vilka som ska få rätt till vård i Sverige. Det skriver Mattias Andersson, förbundsdirektör Svenska vård.

Ungdom

Remissvar: IVOs redovisning av uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboende för barn och unga samt särskilda ungdomshem

Svenska vård ställer sig positiva till IVO s redovisning och anser att det nya HVB- registret utgör ett viktigt verktyg för att underlätta arbetet inför placeringar och för att möjliggöra en bättre uppföljning. Svenska Vård rekommenderar att utveckla det nationella registret framgent att även kunna tillgodose information kring vilka aktörer som är certifierade enligt branschstandard SS 41000:2018, vilket skulle ligga väl i linje med riktlinjen att "Registret får innehålla andra uppgifter än de som räknas upp i tredje stycket, om de är nödvändiga för att uppfylla syftet med registret"

Sjukhus

Remissvar: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad

Svenska vård har lämnat in ett yttrande till Socialstyrelsen angående att yrkestiteln undersköterska blir reglerad. Svenska vård är överlag positiva till förslaget men anser att det är viktigt att balansera rätt krav på kompetens med att inte utestänga personal med äldre utbildning och lång erfarenhet i yrket.

Yrkeshögskola

Remissvar: Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning Socialpedagog

Svenska Vård har ombetts att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning socialpedagog. Framförallt ville man ha svar på följande frågeställningar kopplade till föreskrifter och konsekvensutredning.
1) Svarar innehållet i förslaget mot ert behov av kompetens?
2) Är yrkeshögskolepoäng fördelade mellan kurserna på ett bra sätt?
3) Ser ni några svårigheter för arbetslivet att bidra med LIA till de studerande i enlighet med LIA-kursplanerna?

man med hund

Framtidens HVB – en konferens om en vårdform under utveckling

Den 10 november anordnar Cura Individutveckling och VoB Syd en kostnadsfri konferens om HVB för unga. Dagen riktar sig till socialsekreterare, behandlare och chefer som arbetar inom barn och familj. Svenska Vårds medlemmar får nu möjlighet att anmäla sig till denna kostnadsfria Temadag. Det finns få platser kvar för fysiskt deltagande men det går finns gott om platser för att delta digitalt via Teams.

Riksdagshuset

Den 17 maj lämnade Svenska vård in en gemensam skrivelse tillsammans med branschorganisationerna Famna, Fremia, Sobona och Vårdföretagarna.

Det har nu kommit ett svar från Socialdepartementet som anser att vi lyfter flera viktiga frågor som socialdepartementet har för avsikt att följa. Svenska Vård kommer att fortsätta att lyfta behovet av bättre samverkan och samspel med IVO, förbättrad tillståndshantering samt behovet att skyndsamt avskaffa avgiften för ändringsansökningar.

Beträffande det sistnämnda kommer påverkansarbete sättas igång så fort det det beslutas om vilka riksdagsledamöter som kommer sitta i socialutskottet under nästa mandatperiod.

Flera personer som har ett möte tillsammans på ett kontor

Branschgemensam skrivelse till socialministern och socialutskottet om förbättringar som behövs inom IVO.

Svenska vård har tillsammans med branschorganisationerna, Famna, Fremia, Sobona och Vårdföretagarna, den 17 maj lämnat en gemensam skrivelse till socialminister Lena Hallengren och socialutskottets ledamöter gällande den förbättringar som vi gemensamt ser behövs inom IVO. IVO:s arbete påverkar våra medlemmars dagliga verksamhet i en så hög utsträckning att en förändring måste till. Gemensamt önskar vi få till en mer konstruktiv och öppen dialog mellan myndigheten och utförare. Syftet med skrivelse till socialutskottet och socialministern är att bidra med ett inspel för ökad kvalitet, förutsägbarhet och effektivitet hos IVO.

Sjukvårdspersonal som kör patient i rullstol

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera möjligheten för personer i LSS-boenden att få tillgång till hälso- och sjukvård.

Det är av yttersta vikt att även personer inom LSS får samma möjligheter och rättigheter som alla samhällsmedborgare. Lika vård för alla.

Personer som står och pratar med varandra

Återrapport IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Regeringen gav i oktober 2021 IVO i uppdrag att redovisa myndighetens arbete för att minska handläggningstiderna gällande verksamheten för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Kvinna kramar om ett barn

Vad IVO sett 2021?

Den 1 mars lämnade IVO den årliga rapporten ”Vad har IVO sett” till regeringen. I rapporten finns IVO:s viktigaste iakttagelser under 2021. Bland annat lyfts omsorgen av placerade barn och unga, vård och omsorg av äldre samt arbetet mot oseriösa aktörer.

Flera personer som pratar med varandra vid ett fönster

Nätverk svåra personalärende

Den 11 februari var träffades cirka 15 medlemmar digitalt för ett frukostmöte om "Svåra personalärenden".

Två personers händer med en ipad

Nätverksträff LSS-upphandlingar Eksjö, Värnamo & KFSK

Den 2/2 träffades sex av våra medlemsverksamheter till ett digitalt nätverk gällande aktuella upphandlingar inom LSS.

Närbild på en hand som en person håller ut för att förklara något under en föreläsning.

Nätverksmöte KFSK

Kommunförbundet Skåne kallar i slutet av november till träffar gällande de pågående upphandlingar som är på väg att avslutas under 2022.

En mikrofon mot en blå bakgrund.

Paneldebatt Riksdagen

Ett evenemang av Företagarnas branschförening, där Svenska Vård är medlem som förbund.

En kvinnling sjuksköterska talar med en manlig patient vid ett skrivbord.

Ändamålsenliga ersättningsmodeller i primärvården

Den 26 januari bjöd SKR:s projektgrupp för kontinuitet och fasta kontakter in Svenska Vård tillsammans med våra branschkollegor Famna och Vårdföretagarna för till ett samråd gällande nationella ersättningsmodeller i primärvården. På länken nedan kan du som medlem ta del av PP och sammanfattning av träffen.