Två personer håller i telefoner.

Omvärldsbevakning

Påverkan

Flera personer som har ett möte tillsammans på ett kontor

Branschgemensam skrivelse till socialministern och socialutskottet om förbättringar som behövs inom IVO.

Svenska vård har tillsammans med branschorganisationerna, Famna, Fremia, Sobona och Vårdföretagarna, den 17 maj lämnat en gemensam skrivelse till socialminister Lena Hallengren och socialutskottets ledamöter gällande den förbättringar som vi gemensamt ser behövs inom IVO. IVO:s arbete påverkar våra medlemmars dagliga verksamhet i en så hög utsträckning att en förändring måste till. Gemensamt önskar vi få till en mer konstruktiv och öppen dialog mellan myndigheten och utförare. Syftet med skrivelse till socialutskottet och socialministern är att bidra med ett inspel för ökad kvalitet, förutsägbarhet och effektivitet hos IVO.

Sjukvårdspersonal som kör patient i rullstol

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera möjligheten för personer i LSS-boenden att få tillgång till hälso- och sjukvård.

Det är av yttersta vikt att även personer inom LSS får samma möjligheter och rättigheter som alla samhällsmedborgare. Lika vård för alla.

Personer som står och pratar med varandra

Återrapport IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Regeringen gav i oktober 2021 IVO i uppdrag att redovisa myndighetens arbete för att minska handläggningstiderna gällande verksamheten för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Kvinna kramar om ett barn

Vad IVO sett 2021?

Den 1 mars lämnade IVO den årliga rapporten ”Vad har IVO sett” till regeringen. I rapporten finns IVO:s viktigaste iakttagelser under 2021. Bland annat lyfts omsorgen av placerade barn och unga, vård och omsorg av äldre samt arbetet mot oseriösa aktörer.

Flera personer som pratar med varandra vid ett fönster

Nätverk svåra personalärende

Den 11 februari var träffades cirka 15 medlemmar digitalt för ett frukostmöte om "Svåra personalärenden".

Två personers händer med en ipad

Nätverksträff LSS-upphandlingar Eksjö, Värnamo & KFSK

Den 2/2 träffades sex av våra medlemsverksamheter till ett digitalt nätverk gällande aktuella upphandlingar inom LSS.

Närbild på en hand som en person håller ut för att förklara något under en föreläsning.

Nätverksmöte KFSK

Kommunförbundet Skåne kallar i slutet av november till träffar gällande de pågående upphandlingar som är på väg att avslutas under 2022.

En mikrofon mot en blå bakgrund.

Paneldebatt Riksdagen

Ett evenemang av Företagarnas branschförening, där Svenska Vård är medlem som förbund.

En kvinnling sjuksköterska talar med en manlig patient vid ett skrivbord.

Ändamålsenliga ersättningsmodeller i primärvården

Den 26 januari bjöd SKR:s projektgrupp för kontinuitet och fasta kontakter in Svenska Vård tillsammans med våra branschkollegor Famna och Vårdföretagarna för till ett samråd gällande nationella ersättningsmodeller i primärvården. På länken nedan kan du som medlem ta del av PP och sammanfattning av träffen.

Aktuella upphandlingar vård, omsorg & behandling

Migrationsverket

Upphandlare: Migrationsverket

Direktupphandling - Tillfälliga bostäder. Mer info finns här nedan.

SOL-Upphandlingar

Bostäder med särskild service enligr SoL eller LSS

Upphandlare: Linköpings kommun

bostäder med särskild service enligt 9 § p 8, 9 § p 9 enligt LSS eller 7 1 § 2 p SoL. Verksamheten riktar sig till personer som har beslut enligt SoL, alternativt tillhör LSS personkrets

HVB-platser för individer med psykisk funktionsnedsättning

Upphandlare: Linköpings kommun

HVB-tjänster för vuxna med psykisk-, neuropsykiatrisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Sista anbudsdag: 26 augusti 2022

HVB - Barn och Unga 2022

Upphandlare: Adda Inköpscentral ( SKR).

Upphandlingen omfattar hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga i åldrarna 0-20 år samt för familjer, med inriktning på utredning, akutplacering och behandlingsinsats.

HVB-tjänster barn och ungdom

Upphandlare:Linköpings kommun (Östergötlands kommuner totalt 7 styck).

HVB-tjänster för barn och ungdom inom elva (11) olika anbudsområden.

Skyddat Boende 2022

Upphandlare:Trollhättans kommun & Vänersborgs kommun.

Boende, skydd och tillhörande stödinsatser som ska kunna tillgodoses i syfte att skydda och stödja enskilda från att fortsatt utsättas för hot, våld och/eller andra övergrepp.

Stödboende 2022

Upphandlare:Adda Inköpscentral AB.

Syftet med upphandlingen är tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa placeringar på stödboenden för åldersgruppen 16-20 år.

LSS-Upphandlingar

Bostäder med särskild service enligr SoL eller LSS

Upphandlare: Linköpings kommun

bostäder med särskild service enligt 9 § p 8, 9 § p 9 enligt LSS eller 7 1 § 2 p SoL. Verksamheten riktar sig till personer som har beslut enligt SoL, alternativt tillhör LSS personkrets

Boendeplacering inom LSS

Upphandlare: Partille kommun

Bostad med särskild service vuxna och barn och unga (LSS)
DIS. Bostad med särskild service vuxna och barn och unga (LSS) Ansökan och avslutning sker löpande under en period på fem (5) år med start under 2022. Mer info finns här nedan.

LSS-upphandling

Upphandlare: Jönköping med flera.

Bostad med särskild service (SoL) och (LSS) inklusive Daglig verksamhet (LSS), samt för barn och unga (LSS) o Hem för viss annan heldygnsvård (SoL).
DIS Ansökan och avslutning sker löpande under en period på fem (5) år med start under 2022.

Upphandlingsmodul: Opic

Sista anbudsdag: löpande under en period på fem (5) år med start under 2022.

Mer info finns här nedan.

Korttidsboende ink lägerverksamhet

Upphandlare: Bollebygds kommun

Korttidvistelse inklusive lägerverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service

Upphandlare: Umeå kommun

Umeå kommun upphandlar nitton plus tre platser i gruppboende till personer med beslut enligt LSS§ 9:9 samt daglig verksamhet LSS § 9:10.

Boendeplacering inom LSS

Upphandlare: Partille kommun

DiS upphandling gällande bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9§8 LSS & Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS.