Två personer håller i telefoner.

Omvärldsbevakning

Påverkan

Flera personer som har ett möte tillsammans på ett kontor

Branschgemensam skrivelse till socialministern och socialutskottet om förbättringar som behövs inom IVO.

Svenska vård har tillsammans med branschorganisationerna, Famna, Fremia, Sobona och Vårdföretagarna, den 17 maj lämnat en gemensam skrivelse till socialminister Lena Hallengren och socialutskottets ledamöter gällande den förbättringar som vi gemensamt ser behövs inom IVO. IVO:s arbete påverkar våra medlemmars dagliga verksamhet i en så hög utsträckning att en förändring måste till. Gemensamt önskar vi få till en mer konstruktiv och öppen dialog mellan myndigheten och utförare. Syftet med skrivelse till socialutskottet och socialministern är att bidra med ett inspel för ökad kvalitet, förutsägbarhet och effektivitet hos IVO.

Sjukvårdspersonal som kör patient i rullstol

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera möjligheten för personer i LSS-boenden att få tillgång till hälso- och sjukvård.

Det är av yttersta vikt att även personer inom LSS får samma möjligheter och rättigheter som alla samhällsmedborgare. Lika vård för alla.

Personer som står och pratar med varandra

Återrapport IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Regeringen gav i oktober 2021 IVO i uppdrag att redovisa myndighetens arbete för att minska handläggningstiderna gällande verksamheten för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Kvinna kramar om ett barn

Vad IVO sett 2021?

Den 1 mars lämnade IVO den årliga rapporten ”Vad har IVO sett” till regeringen. I rapporten finns IVO:s viktigaste iakttagelser under 2021. Bland annat lyfts omsorgen av placerade barn och unga, vård och omsorg av äldre samt arbetet mot oseriösa aktörer.

Flera personer som pratar med varandra vid ett fönster

Nätverk svåra personalärende

Den 11 februari var träffades cirka 15 medlemmar digitalt för ett frukostmöte om "Svåra personalärenden".

Två personers händer med en ipad

Nätverksträff LSS-upphandlingar Eksjö, Värnamo & KFSK

Den 2/2 träffades sex av våra medlemsverksamheter till ett digitalt nätverk gällande aktuella upphandlingar inom LSS.

Närbild på en hand som en person håller ut för att förklara något under en föreläsning.

Nätverksmöte KFSK

Kommunförbundet Skåne kallar i slutet av november till träffar gällande de pågående upphandlingar som är på väg att avslutas under 2022.

En mikrofon mot en blå bakgrund.

Paneldebatt Riksdagen

Ett evenemang av Företagarnas branschförening, där Svenska Vård är medlem som förbund.

En kvinnling sjuksköterska talar med en manlig patient vid ett skrivbord.

Ändamålsenliga ersättningsmodeller i primärvården

Den 26 januari bjöd SKR:s projektgrupp för kontinuitet och fasta kontakter in Svenska Vård tillsammans med våra branschkollegor Famna och Vårdföretagarna för till ett samråd gällande nationella ersättningsmodeller i primärvården. På länken nedan kan du som medlem ta del av PP och sammanfattning av träffen.

Aktuella upphandlingar vård, omsorg & behandling

Migrationsverket

Upphandlare: Migrationsverket

Direktupphandling - Tillfälliga bostäder. Mer info finns här nedan.

SOL-Upphandlingar

Hemtjänst Södertälje kommun

Upphandlare: Telge ( Södertälje kommun)

Mer info finns här nedan.

Bilagor:

Bostad med särskild service enl. SoL - ramavtal

Upphandlare: Region Gotland

Målgruppen vuxna med funktionsnedsättning. 1. Gotland - avser platser på Gotland. 2. Fastland - avser platser utanför Gotland. 3. Återhämtningsplatser - avser korttidsplatser på Gotland.

Bilagor:

Stödboende för ungdomar 16-20 år

Upphandlare: Malmö stad

Boende avsett för barn och unga mellan 16-20 år som huvudsakligen behöver stöd för att förberedas för ett självständigt boende och vuxenliv.

HVB-tjänster barn och ungdom

Upphandlare:Linköpings kommun (Östergötlands kommuner totalt 7 styck).

HVB-tjänster för barn och ungdom inom elva (11) olika anbudsområden.

LSS-Upphandlingar

Boendeplacering inom LSS

Upphandlare: Partille kommun

Bostad med särskild service vuxna och barn och unga (LSS)
DIS. Bostad med särskild service vuxna och barn och unga (LSS) Ansökan och avslutning sker löpande under en period på fem (5) år med start under 2022. Mer info finns här nedan.

LSS-upphandling

Upphandlare: Jönköping med flera.

Bostad med särskild service (SoL) och (LSS) inklusive Daglig verksamhet (LSS), samt för barn och unga (LSS) o Hem för viss annan heldygnsvård (SoL).
DIS Ansökan och avslutning sker löpande under en period på fem (5) år med start under 2022.

Upphandlingsmodul: Opic

Sista anbudsdag: löpande under en period på fem (5) år med start under 2022.

Mer info finns här nedan.

LSS upphandling

Upphandlare: Telge ( Södertälje kommun)

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år LSS 9§7. Mer info finns här nedan.

LSS upphandling

Upphandlare: Strängnäs ( & Nyköping)

Ramavtal för enstaka platser för barn och ungdomar upp till 21 år gällande bostad med särskild service enligt 9 § 8 p LSS. Mer info finns här nedan.