Två personer håller i telefoner.

Omvärldsbevakning

Påverkan

Debatt

Debatt: Omöjligt att följa lagen när man driver HVB-hem

I en debattartikel i Expressen den 20 november skriver Elin Ludvigsson och Malin Åberg en insiktsfull debattartikel om svårigheten att bedriva ett HVB hem.

Svenska Vård arbetar för att utredningen Barn och unga i samhällets vård kommer med konkreta lagstiftningsförslag som förtydligar och förstärker HVB hemmens möjligheter till vissa gränssättningsåtgärder som sätter barnets behov i centrum.

Sjukhus

Slutreplik: Vi noterar att solidaritetsprincipen inte nämns

Det kan låta uppenbart att vård ska ges efter behov, men i såväl hälso- och sjukvården som i politiken är det ofta strukturella prioriteringar och tillgängliga resurser som är avgörande för utfallet av en behovsprioritering. Det skriver Mattias Andersson, förbundsdirektör för Svenska vård i en slutreplik i debatten med Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Sjukhus

Remissvar: Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Svenska Vård har nu lämnat in ett yttrande till den utredning som föreslår en äldreomsorgslagstiftning. Det är en relativt dyster bild av svensk äldreomsorg som beskrivs i utredningen där strukturella brister leder till brister i kvalitet. Denna beskrivning för utredningen till slutsatsen att det behövs ett tydligare gemensamt ramverk för styrning och uppföljning.

Svenska Vård ser positivt på de förslag som har sitt syfte och mål att möta den enskildes behov och önskemål. Utredningen pekar på vikten av att föreslagen lagstiftning förväntas bidra till en ökad likvärdighet av äldreomsorgen. Det är då av särskild betydelse att presenterade förslag som även omfattar privata utförare ges konkurrensneutrala villkor.

Svenska Vård framför även kritik mot utredningens slutsatser avseende kompetens och personalresurser till vård och omsorgssektorn.

Sjukhus

Sjukvårdsministerns svar på Svenska Vårds debattartikel.

Sjukvårdsministern replikerar på Svenska Vårds debattartikel i Altinget. Där svarar Acko Ankarberg Johansson att ”Ingen har påstått att endast behovsprincipen ska vara styrande i svensk hälso- och sjukvård”.

Sjukhus

Kunskapskväll på temat Alzheimer

Svenska Vård, deltog på kunskapskväll på temat Alzheimer - en av världens största folksjukdomar, men nu händer det, nya Kognitiv medicin är på väg fram!

Svenska Vård, deltog på kunskapskväll på temat Alzheimer - en av världens största folksjukdomar, men nu händer det, nya Kognitiv medicin är på väg fram!

Det var en givande kväll med hopp om nya läkemedel, men innan dess finns det otroligt mycket för oss vårdaktörer att arbeta med för att erbjuda och säkerställa en hög livskvalitet för personer med kognitiva svårigheter.

Vi på Svenska Vård fortsätter vårt arbete med att stötta och hjälpa våra medlemmar att vara kvalitetsledande på området.

Debatt

Svenska Vård debatterar i Altinget

Är det bara behovsprincipen som ska styra vården, Ankarberg Johansson (KD?

De nya ministrarna på Socialdepartementet behöver svara på om Tidöavtalets skrivelser om behovsprincipen inom hälso- och sjukvården är en slarvigt formulerad mening, eller avsiktligt nedtecknad med ambitionen att göra tydligare avgränsningar kring vilka som ska få rätt till vård i Sverige. Det skriver Mattias Andersson, förbundsdirektör Svenska vård.

Ungdom

Remissvar: IVOs redovisning av uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboende för barn och unga samt särskilda ungdomshem

Svenska vård ställer sig positiva till IVO s redovisning och anser att det nya HVB- registret utgör ett viktigt verktyg för att underlätta arbetet inför placeringar och för att möjliggöra en bättre uppföljning. Svenska Vård rekommenderar att utveckla det nationella registret framgent att även kunna tillgodose information kring vilka aktörer som är certifierade enligt branschstandard SS 41000:2018, vilket skulle ligga väl i linje med riktlinjen att "Registret får innehålla andra uppgifter än de som räknas upp i tredje stycket, om de är nödvändiga för att uppfylla syftet med registret"

Sjukhus

Remissvar: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad

Svenska vård har lämnat in ett yttrande till Socialstyrelsen angående att yrkestiteln undersköterska blir reglerad. Svenska vård är överlag positiva till förslaget men anser att det är viktigt att balansera rätt krav på kompetens med att inte utestänga personal med äldre utbildning och lång erfarenhet i yrket.

Yrkeshögskola

Remissvar: Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning Socialpedagog

Svenska Vård har ombetts att lämna synpunkter på Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning socialpedagog. Framförallt ville man ha svar på följande frågeställningar kopplade till föreskrifter och konsekvensutredning.
1) Svarar innehållet i förslaget mot ert behov av kompetens?
2) Är yrkeshögskolepoäng fördelade mellan kurserna på ett bra sätt?
3) Ser ni några svårigheter för arbetslivet att bidra med LIA till de studerande i enlighet med LIA-kursplanerna?

man med hund

Framtidens HVB – en konferens om en vårdform under utveckling

Den 10 november anordnar Cura Individutveckling och VoB Syd en kostnadsfri konferens om HVB för unga. Dagen riktar sig till socialsekreterare, behandlare och chefer som arbetar inom barn och familj. Svenska Vårds medlemmar får nu möjlighet att anmäla sig till denna kostnadsfria Temadag. Det finns få platser kvar för fysiskt deltagande men det går finns gott om platser för att delta digitalt via Teams.

Riksdagshuset

Den 17 maj lämnade Svenska vård in en gemensam skrivelse tillsammans med branschorganisationerna Famna, Fremia, Sobona och Vårdföretagarna.

Det har nu kommit ett svar från Socialdepartementet som anser att vi lyfter flera viktiga frågor som socialdepartementet har för avsikt att följa. Svenska Vård kommer att fortsätta att lyfta behovet av bättre samverkan och samspel med IVO, förbättrad tillståndshantering samt behovet att skyndsamt avskaffa avgiften för ändringsansökningar.

Beträffande det sistnämnda kommer påverkansarbete sättas igång så fort det det beslutas om vilka riksdagsledamöter som kommer sitta i socialutskottet under nästa mandatperiod.

Flera personer som har ett möte tillsammans på ett kontor

Branschgemensam skrivelse till socialministern och socialutskottet om förbättringar som behövs inom IVO.

Svenska vård har tillsammans med branschorganisationerna, Famna, Fremia, Sobona och Vårdföretagarna, den 17 maj lämnat en gemensam skrivelse till socialminister Lena Hallengren och socialutskottets ledamöter gällande den förbättringar som vi gemensamt ser behövs inom IVO. IVO:s arbete påverkar våra medlemmars dagliga verksamhet i en så hög utsträckning att en förändring måste till. Gemensamt önskar vi få till en mer konstruktiv och öppen dialog mellan myndigheten och utförare. Syftet med skrivelse till socialutskottet och socialministern är att bidra med ett inspel för ökad kvalitet, förutsägbarhet och effektivitet hos IVO.

Sjukvårdspersonal som kör patient i rullstol

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att kartlägga och analysera möjligheten för personer i LSS-boenden att få tillgång till hälso- och sjukvård.

Det är av yttersta vikt att även personer inom LSS får samma möjligheter och rättigheter som alla samhällsmedborgare. Lika vård för alla.

Personer som står och pratar med varandra

Återrapport IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Regeringen gav i oktober 2021 IVO i uppdrag att redovisa myndighetens arbete för att minska handläggningstiderna gällande verksamheten för tillståndsprövning inom socialtjänsten.

Kvinna kramar om ett barn

Vad IVO sett 2021?

Den 1 mars lämnade IVO den årliga rapporten ”Vad har IVO sett” till regeringen. I rapporten finns IVO:s viktigaste iakttagelser under 2021. Bland annat lyfts omsorgen av placerade barn och unga, vård och omsorg av äldre samt arbetet mot oseriösa aktörer.

Flera personer som pratar med varandra vid ett fönster

Nätverk svåra personalärende

Den 11 februari var träffades cirka 15 medlemmar digitalt för ett frukostmöte om "Svåra personalärenden".

Två personers händer med en ipad

Nätverksträff LSS-upphandlingar Eksjö, Värnamo & KFSK

Den 2/2 träffades sex av våra medlemsverksamheter till ett digitalt nätverk gällande aktuella upphandlingar inom LSS.

Närbild på en hand som en person håller ut för att förklara något under en föreläsning.

Nätverksmöte KFSK

Kommunförbundet Skåne kallar i slutet av november till träffar gällande de pågående upphandlingar som är på väg att avslutas under 2022.

En mikrofon mot en blå bakgrund.

Paneldebatt Riksdagen

Ett evenemang av Företagarnas branschförening, där Svenska Vård är medlem som förbund.

En kvinnling sjuksköterska talar med en manlig patient vid ett skrivbord.

Ändamålsenliga ersättningsmodeller i primärvården

Den 26 januari bjöd SKR:s projektgrupp för kontinuitet och fasta kontakter in Svenska Vård tillsammans med våra branschkollegor Famna och Vårdföretagarna för till ett samråd gällande nationella ersättningsmodeller i primärvården. På länken nedan kan du som medlem ta del av PP och sammanfattning av träffen.

Aktuella upphandlingar vård, omsorg & behandling

Migrationsverket

Upphandlare: Migrationsverket

Direktupphandling - Tillfälliga bostäder. Mer info finns här nedan.

SOL-Upphandlingar

HVB-hem för ensamkommande barn

Upphandlare: Region Gotland

Upphandlingen omfattar HVB-hem för ensamkommande barn. Behovet varierar över tid men genomsnittligt behov av placeringar är 4 - 5 individer per år

Enstaka platser i särskilt boende och korttidsboende för personer under 65 år (somatik & demens)

Upphandlare: Upphandling Södertörn

Enstaka platser i bostad med särskild service enligt SoL (särskilt boende) och hem för viss annan heldygnsvård enligt SoL (korttidsboende) för personer under 65 år (inriktning mot somatik och demens) för Haninge, Huddinge och Nynäshamn.

Enstaka platser i särskilt boende och korttidsboende för personer under 65 år (socialpsykiatri)

Upphandlare: Upphandling Södertörn

Enstaka platser i bostad med särskild service enligt SoL (särskilt boende) och hem för viss annan heldygnsvård enligt SoL (korttidsboende) för personer under 65 år med psykiska funktionsnedsättningar (inriktning socialpsykiatri)

LSS-Upphandlingar

Ramavtal korttidsvistelse enligt LSS i form av läger

Upphandlare: Linköpings kommun

Norrköpings kommun, Vård- och omsorgsnämnden, inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling av ramavtal, korttidsvistelse i form av läger, enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med de villkor som framgår av upphandlingsdokumenten.

Boendeplacering inom LSS

Upphandlare: Partille kommun

Bostad med särskild service vuxna och barn och unga (LSS)
DIS. Bostad med särskild service vuxna och barn och unga (LSS) Ansökan och avslutning sker löpande under en period på fem (5) år med start under 2022. Mer info finns här nedan.

LSS-upphandling

Upphandlare: Jönköping med flera.

Bostad med särskild service (SoL) och (LSS) inklusive Daglig verksamhet (LSS), samt för barn och unga (LSS) o Hem för viss annan heldygnsvård (SoL).
DIS Ansökan och avslutning sker löpande under en period på fem (5) år med start under 2022.

Upphandlingsmodul: Opic

Sista anbudsdag: löpande under en period på fem (5) år med start under 2022.

Mer info finns här nedan.

Boendeplacering inom LSS

Upphandlare: Partille kommun

DiS upphandling gällande bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9§8 LSS & Bostad med särskild service för vuxna enligt 9§9 LSS.