Personer i en publik som lyssnar på en talare.

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Kallelse till Föreningsstämma 2023

Tid: 15 mars 2023 kl 10.30

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Motioner till ordinarie förbundsstämma ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före förbundsstämman.

Styrelsens egna förslag, styrelsens förslag till utlåtande över motionerna och styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning och budget sänds till samtliga medlemmar, senast två veckor före förbundsstämman.

Vid förbundsstämma ska följande ärenden behandlas:

 • 1. Öppnande.
 • 2. Fastställelse av röstlängd för mötet.
 • 3. Fastställande av dagordning.
 • 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare tillika rösträknare som jämte ordföranden justerar protokollet.
 • 6. Föredragning av föregående förbundsstämma och eventuellt extra förbundsstämmas protokoll.
 • 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
 • 8. Revisorernas berättelse.
 • 9. Fråga om disposition av tillgängliga medel samt fastställande av balansräkning.
 • 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och kassaförvaltare.
 • 11. Presentation av årets budget.
 • 12. Fastställande av avgifter för nästkommande år.
 • 13. Fastställande av arvoden till styrelse, förbundsordförande samt valberedning. 14. Beslut om arvode till revisorer.
 • 15. Fastställande av Svenska Vårds värdegrundsdokument.
 • 16. Val av ordförande för förbundet.
 • 17. Val av styrelse och ersättare.
 • 18. Val av två revisorer samt en revisorsersättare.
 • 19. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande, under ett år.
 • 20. Framställningar från styrelsen.

Välkommen till ordinarie förbundsstämma
Styrelsen