Personer i ett rum som diskuterar.

Skolberga HVB

Svenska Vård öppnade upp för nominering av årets företag/stiftelse/förening 2022 inom Svenska Vård. Svenska Vårds styrelse har därefter haft ett sammanträde för att utse tre nominerade i denna kategori.

De tre som nominerats är OCD-centret i Uppsala, Bergslagsgården i Ängelsberg och Skolberga HVB i Rönninge.

Svenska Vård har intervjuat samtliga nominerade och presenterar här en artikelserie där samtliga tre företag beskriver varför just de lyckas så väl med sitt värdegrundsarbete som i sin tur ger en hög kvalitet på verksamheten.

Skolberga HVB

Skolberga är ett familjärt HVB-hem i idylliska Rönninge, strax utanför Stockholm. De erbjuder kvalificerad KBT‐inriktad vård och behandling för vuxna personer med psykiatrisk funktionsnedsättning, med eller utan missbruksproblematik.

Deras värdegrund bygger på ledorden kvalitet - samarbete - delaktighet. De anser att kvalitet är vägen till framgång och använder därför bara evidensbaserade metoder som bygger på samarbete och delaktighet.

De har totalt 25 vårdplatser fördelat på två grupper;

Svenska vård intervjuade Lotta Stenhardt som är ägare av detta familjeföretag.

 Skolberga HVB

Berätta om din verksamhet?

Familjeföretaget startades av mina föräldrar, så jag är uppvuxen med företaget och tog över 1990 som färdigutbildad sjuksköterska. Idag driver jag det själv och vi har totalt 25 vårdplatser fördelat på två grupper. Vi har Rehabiliteringsgruppen som erbjuder målinriktad rehabilitering och utslussning med möjlighet till boende i träningslägenheter. Vi har även omvårdnadsgruppen som är ett stödboende i trygg och trivsam miljö. Vår personalgrupp består av skötare inom psykiatrisk vård, Leg. Sjuksköterskor, Dipl. Drogterapeut, Leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, KBT-terapeuter, s.k. steg 1, Fastighetsskötare, kock med skötarutbildning. Samtliga medarbetare har grundutbildning inom KBT, grundutbildning inom MI (Motiverande samtal) och grundutbildning inom ESL (Ett självständigt liv). I personalgruppen finns även kompetens inom återfallsprevention, krishantering och schematerapi

Fokus för oss ligger på att bibehålla och utveckla funktioner hos våra klienter och erbjuda en innehållsrik meningsfull vardag. Givetvis i samklang med behandling av deras diagnos.

Hur jobbar ni med personer som har en samsjuklighet?

Då många av våra brukare har en samsjuklighet är det ibland en utmaning. Samsjuklighet har en tendens att hamna mellan stolarna och där finns en rad olika buggar i systemet. Vi tar endast emot de med psykiatrisk diagnos. Det finns flera exempel då den psykiatriska sjukdomen är grunden och där självmedicinering skapat ett missbruk. Men om exempelvis en person som självmedicinerar söker hjälp för att få en ADHD utredning kan de inte få det om inte först missbruket upphört. Personen hamnar i ett moment 22 där vårdkedjan blir en ond cirkel. Kommer de till oss så får de även hjälp med att hantera missbruket. Det är viktigt för varje enskild individ i behov av stöd att vårdkedjan fungerar hela vägen mellan myndigheter, huvudmän, uppdragsgivare och uppdragstagare.

Då kan det inte vara som det är idag där synsättet mellan socialtjänsten och IVO:s granskning kring HVB hemmens verksamheter tolkas så olika. Det har uppstått nånannanism i vårdkedjan som för oss har blivit ett arbetsmiljöproblem. Exempelvis om någon klient skulle få en akut psykos på kvällen så har inte öppenvården någon som rent fysiskt kan ta hand om detta. Vi ser alltid till att vi på förhand kommer överens om en individuell krisplan för varje klient, men när det väl kommer till kritan fungerar det sällan. Det händer allt som oftast att vår patienthandledare får handleda personalen i hur de ska hantera bristen på stöd från regionen.

Därför är det viktigt att Svenska Vård är engagerade i samsjuklighetsutredningen.

Vad är kvalitet för er?

Kvalitetsfrågan är viktig för oss och jag är i princip en riktig kvalitetsnörd. Vi har infört en mall för kvalitetsrevision med olika indikatorer som har mätbara mål och det är viktigt att vårdmiljön är trygg och säker. Vi jobbar aktivt med att säkerställa rätt utbildning för personalen så att vi kan uppnå dokumenterad säkerhet. Det är viktigt att vi skapar trygghet hos både brukarna och närstående. Därför genomför vi kontinuerliga uppföljningar med enkäter för både brukare, närstående och medarbetare. Goda resultat i dessa mätningar innebär även att vi blir ett attraktivt val för uppdragsgivare.

Då vi har en hög kompetens och tar emot brukare med stora svårigheter så har vi en hög beläggningsgrad. God ekonomi med hög beläggning är en del av företagets villkor. En annan viktig del ur ett kvalitetsperspektiv är vikten av att IVO och Socialstyrelsen jobbar för att ha likvärdiga kriterier och att upphandlande uppdragsgivare underlättar upphandlingsförfarandet.

Om en standard förenklar processerna för upphandling finns det ett värde att driva en standard framåt.

Hur har familjeföretagandet påverkat verksamhetsutvecklingen och kulturen?

Familjeföretagandet påverkar balansen mellan det familjära och det professionella, det finns en speciell atmosfär som liksom sitter i väggarna. Kulturen som skapats ger ett mervärde och kan ses som ett socialt arv inom ramen för företagskulturen. En glad stämning, miljön och omgivningen ger harmoni. Vi gör det mysigt för våra brukare. Vi har katter, vi tänder ljus och har en fin professionell personal. För att uppnå rätt stämning och miljö krävs det ett ledarskap som präglas av värme och samtidigt är noga med struktur och rutiner. Vi tycker att det är oerhört viktigt att vår personal stannar länge hos oss och är glada över vår låga personalomsättning. Vi jobbar hårt med att vara en attraktiv arbetsgivare då vi har ett starkt behov av att bibehålla den höga kompetens som finns i vår personalgrupp.

Att få personalen att vilja vara hos oss är än viktigare idag då det märks att det blir allt svårare att rekrytera personal. Det är långa processer och det har blivit svårare då vi märker att utbildningskvaliteten varierar väldigt mycket.

 Lotta

Varför ni lyckats så bra med att implementera ledorden i er värdegrund Kvalitet – samarbete – delaktighet. 

Vi är en liten ledning med närhet till verksamheten. Det finns en tydlig rollfördelning, och även stark delegation kring ansvar inom personalgruppen. All personal har ansvarsuppgifter, vilket leder till en platt organisation som ger hög delaktighet och ansvarskänsla för företagets väl och ve. För mig som ledare är det viktigt att fördela och delegera ansvar för att skapa ett högt engagemang. Det krävs även att min personal ser möjlighet att påverka och utveckla sig själva, företaget och framförallt våra klienter. Jobbet måste kunna kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Grattis till nomineringen årets företag inom Svenska Vård!

Tack så mycket, det var oväntat och smickrande att bli nominerad, men också ett kvitto på att vi gör insatser med hög kvalitet.

Läs mer om Skolberga HVB →