Personer i ett rum som diskuterar.

Skriande behov av kompetens och kompetenshöjande insatser!

Kompetensförsörjningsproblemet har det pratats om i många år, men det är först nu som den demografiska kurvan verkar ha fått ett faktiskt utslag i den praktiska vardagen. Idag är andelen äldre relativt befolkningen i arbetsför ålder en av de högsta i världen. Det innebär att vård och omsorgssektorn står inför stora utmaningar för att rekrytera och behålla personal. Det kommer krävas samlade insatser från samtliga aktörer och det inkluderar både det offentliga och privata. Svenska vård deltog nyligen på ett dialogmöte med SKR, FAMNA och Vårdföretagarna där Nationella vårdkompetensrådets ordförande presenterade slutsatser i delbetänkandet Kompetensförsörjning i primärvården.

Det är viktigt att göra vård och omsorgsyrkena attraktiva, då konkurrensen från andra sektorer är en tuff utmaningen. Alla branscher jobbar nu strategiskt för att locka till sig arbetskraft och kompetens och säkra personella resurser i framtiden och här känns det som att Svenska Vård har stora möjligheter att vara med och forma framtidens kompetensförsörjning. I detta nyhetsbrev kan du ta del av Svenska vårds remissvar till Myndigheten för yrkeshögskolan angående föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning socialpedagog. Där uttrycker Svenska Vård en viss kritik mot de omfattande LIA-kursplanerna som kräver en stor insats för de handledare som tar emot studerande. För att alla parter ska kunna dra sitt strå till stacken för att säkerställa en god kvalitativ och nära vård är det avgörande att de uppgifter, regelverk och föreskrifter som tas fram känns meningsfulla, hanterbara och framförallt begripliga för alla parter och på alla nivåer.

Det är en utmaning att kompetenssäkra branschen, en helt annan att säkerställa kompetenshöjande insatser med hög kvalitet anpassade till den dagliga operativa verksamheten.

Att säkerställa fortbildning och relevant utbildning bland de anställda är viktiga insatser som kan och bör planeras in i varje verksamhetsplan som en del i att höja attraktionskraften som arbetsgivare.

En viktig kompetenshöjande insats är därför att erbjuda sin personal relevanta, intressanta och kvalitativa utbildningar som utvecklar både medarbetaren och företaget.

Av denna anledning kan nu Svenska vård presentera höstens utbildningssatsning som du kan läsa mer om i detta nyhetsbrev och på vår hemsida. Vi har tillsammans med Piku utbildningar tagit fram ett digitalt utbildningspaket med 25 utbildningar som vi tror kan utgöra en god bas för fortbildning och utvecklingsdiskussioner både i ledning och bland personal. Därutöver kommer vi framöver även få möjlighet att tillsammans med Piku ta fram egna utbildningar speciellt riktade mot Svenska vårds medlemmars behov och intresse.

Fördelarna med Svenska Vårds utbildningspaket är många då hela personalstyrkan kan ta del av samma föreläsningar och utbildningsmaterial under ett helt år. Utbildningarna är uppdelade i kortare segment vilket gör att det går att avsätta tid för fortbildning utan att skicka iväg personalstyrkan på heldagskonferenser. Dessutom blir kostnaderna per utbildning mycket låg.

Vi på Svenska Vård hoppas att du som medlem tar chansen att investera i denna kompetenshöjande satsning och vi ser fram emot att få en återkoppling på det presenterade utbudet.

Höstens utbildningssatsning riktad till Svenska Vårds medlemmar!

Svenska Vård har ingått ett ramavtal med Piku Utbildningar som innebär att ni som medlemsföretag har:

  • Obegränsad tillgång till Svenska Vård paketet som innehåller 25 inspelade kvalitetsutbildningar under ett helt år (Länk presentation utbildningspaketet)
  • Personlig inloggning för varje medarbetare
  • Statistik för chefernas uppföljning
  • Support inom 24 timmar
  • Driftsäker och användarvänlig lärplattform
  • Utbildningsmaterial till utbildningarna
  • Utbildningarna motsvarar kvalitativ lärarledd utbildning
  • Introduktionsutbildning om lärplattformen
  • 30% på öppna utbildningar och konferenser i hela Piku Utbildningars utbud
  • Möjlighet att förslå ämne och utbildare för produktion av nya digitala utbildningar

Läs mer om utbud och hur du går tillväga här.

Omvärldsbevakning

Remissvar: Föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskolor med inriktning Socialpedagog

Svenska vård arbetar utifrån ett verksamhetsnära perspektiv och har ombetts att inkomma med svar och synpunkter på följande frågeställningar kopplade till föreskrifter och konsekvensutredning.

1) Svarar innehållet i förslaget mot ert behov av kompetens? Är det något som saknas och i så fall vad? Är det något i innehållet som är överflödigt och i så fall vad?

2) Fem yrkeshögskolepoäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Är det er uppfattning att poängen är fördelade mellan kurserna på ett bra sätt eller skulle det behövas mer eller mindre tid för vissa delar?

3) Ser ni några svårigheter för arbetslivet att bidra med LIA till de studerande i enlighet med LIA-kursplanerna?

Läs Svenska vårds remissvar i sin helhet

Svenska Vårds yttrande avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter coh allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad.

Framtidens HVB - En konferens om en vårdform under utveckling

Den 10 november anordnar Cura Individutveckling och VoB Syd en kostnadsfri konferens om HVB för unga. Dagen riktar sig till socialsekreterare, behandlare och chefer som arbetar inom barn och familj. Svenska Vårds medlemmar får nu möjlighet att anmäla sig till denna temadag. Det finns få platser kvar för fysiskt deltagande med det finns gott om platser för att delta digitalt.

Läs mer här