Man som sitter vid dator med en penna och block

Svenska Vård-paketet

Svenska Vård-paketet är ett paket med digitala utbildningar som tagits fram i samarbete mellan Svenska Vård och Piku Utbildningar bara för Svenska Vårds medlemsföretag.

Paketet finns i 3 storlekar: 5, 10 eller 15 utbildningar. Ni väljer själva vilka utbildningar som ska ingå i paketet utifrån listan på utbildningar nedan och får tillgång till dem i Piku Utbildningars digitala lärplattform. Prisvärt, flexibelt och på era villkor!


Logga in på Svenska Vårds medlemsportal för att läsa mer och beställa paketet!

Valbara utbildningar i Svenska Vård-paketet

Nedan är en lista på utbildningarna ni kan välja mellan när ni bygger ert Svenska Vård-paket.

Saknar ni ett särskilt ämne? Då kan ni lägga till extra utbildningar från Piku Utbildningars övriga inspelade utbud och på så vis spetsa till paketet utifrån era behov. Se alla inspelade utbildningar här >>

Nya regler mot våld och hedersrelaterade handlingar som drabbar barn

Den 1 juni samt den 22 augusti 2022 trädde flera bestämmelser i kraft som ska skydda barn från hedersvåld, andra hedersrelaterade handlingar och tvångsgifte. Uppdatera dig på ändringarna med denna inspelade föreläsning!

Mot våld i nära relationer: Med fokus på verktygen

Inspelad konferens med fokus på verktyg för att stödja offren och för att förebygga våld i nära relationer.

Hot och våld i offentlig sektor

I mötet mellan medborgare och myndighet kan situationen ibland bli hotfull. Hur kan du som tjänsteperson eller förtroendevald förebygga sådana situationer och agera rätt när de uppstår?

Nya upphandlingsregler från 1 februari 2022

I november 2021 antogs propositionen ”Ett förenklat upphandlingsregelverk” av riksdagen. Detta innebär att upphandlingar som påbörjas efter den 1 februari 2022 kommer att omfattas av ändringar i lagstiftningen.

Rättsliga uppdateringar för socialtjänsten

Varje år revideras flera lagar, förordningar, allmänna råd och andra riktlinjer som påverkar socialtjänstens arbete, samtidigt som nya föreskrifter också tillkommer. Vet du vad som gäller just nu?

Barn som upplever våld och förtryck i hemmet

Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet. Från den 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning som ska förbättra situationen för dessa barn och fler ändringar kan komma under 2022 – uppdatera dig på nyheterna med denna onlineutbildning!

Dokumentation och genomförandeplaner inom LSS

För dig som jobbar på ett LSS-boende är det en värdefull och viktig förmåga att både kunna uppfatta en vårdtagares individuella behov och att kunna dokumentera och planera detta behov på rätt sätt.

GDPR med uppdateringar och senaste nytt

För dig som jobbar på ett LSS-boende är det en värdefull och viktig förmåga att både kun Det är snart tre år sedan GDPR började gälla för offentliga verksamheter. Men det är en sak att göra det grundläggande arbetet, och en annan att efterleva de ambitionerna.

Förvaltningslagen och kommunallagen

2018 trädde nya förändringar av Förvaltningslagen och Kommunallagen igenom, och de nya lagtexterna ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen.

Nya krav på kompetenshöjning inom LSS

I en rapport från slutet av mars 2021 slår Socialstyrelsen fast att det krävs ett grundligt kompetenslyft för personal som jobbar inom LSS-verksamheter. Sätt i gång utvecklingsarbetet med vår utbildning ledd av experten Annika Staaf!

Offentlighet och sekretess i teori och praktik

Efter denna utbildningsdag med Jan Turvall kommer du som deltagare vara väl förtrogen med tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allänna handlingars offentlighet”, dess koppling till lagen om offentlighet och sekretess, samt rättspraxis inom området.

Dokumentation inom socialtjänstens äldreomsorg

I denna kurs går vi igenom hur vi kan arbeta för att formulera informativa och användbara genomförandeplaner men även fortlöpande anteckningar. Språkets centrala roll i dokumentationsarbetet kommer också att belysas.

Att möta människor med psykiatriska diagnoser

Depressioner, ångest och andra psykiskiatriska diagnoser ökar i samhället. Hur kan du förhålla dig på ett sätt som förmedlar trygghet och som skapar ett bra och utvecklande möte, både för dig och för den drabbade?

God och nära vård: Nya insatser kring psykisk ohälsa

Konferens om primärvårdens och kommunernas ansvar för psykisk ohälsa.

Personcentrerad vård

Denna berikande föreläsning om personcentrerad vård bygger på Hans-Inge Perssons frus sista tid som patient inom den offentliga sjukvården.

Motiverande samtal för en positiv utveckling

Motiverande samtal handlar om att påverka en annan människa i en positiv riktning – utifrån deras egen motivation och vilja. Men hur gör man ett samtal motiverande, och vad skiljer det från andra samtalsattityder?

Jobbiga samtal med jobbiga typer

Vi har alla stött på den där typen som sätter käppar i hjulet. Vad är det som gör att en människa uppfattas som besvärlig? Hur ska man samarbeta med en sådan person?

Imponerande bemötande

I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden/medborgaren på ett positivt och professionellt sätt framtidens allra viktigaste konkurrensvapen.

God och nära vård i praktiken: intentioner och inspiration

Omställningen till god och nära vård och omsorg utmanar nuvarande strukturer, arbetssätt och maktförhållanden. Ta del av denna inspirationsdag från PikuRegion fylld med spännande talare och nya perspektiv!

God mat på äldre da’r

Det är avgörande med rätt näring och mat för äldre. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal.

Framgångsrikt ledarskap i offentlig Sektor

Har du nyligen fått förmånen att axla rollen som chef i offentlig förvaltning? Gratulerar till en fantastisk möjlighet att få göra skillnad!

Att förebygga hot och våld i arbetsmiljön

Hot och våld förekommer tyvärr allt oftare inom serviceyrken. Hur förebygger vi detta, och hur agerar vi när det väl inträffar?

Förändringsledning

Denna utbildning i förändringsledning ger dig ramverket för att genomföra en lyckad förändring på din arbetsplats. Den vänder sig till chefer, föreståndare, arbetsledare och projektledare som har behov av att i sin ledarroll bättre kunna leda och kommunicera i förändring.

Fallet Lilla Hjärtat

Efterhand har det uppdagats flera brister i socialtjänstens hantering av fallet, som ledde till flickans död. Även kommunens utredning av fallet har fått skarp kritik av IVO. Vad måste bli vår lärdom av detta, och hur undviker vi fler tragedier där människor far illa?

Att åldras i ett främmande land

En lättsam, intressant och viktig föreläsning för dig inom vård och omsorg!